Problematika exekucí je poměrně rozsáhlá. Jste-li v přímém kontaktu s dlužníkem nebo s ním dokonce žijete pod jednou střechou, pak může nastat situace, že i vaše osobní věci budou zahnuty do soupisu. Pokud se totiž dlužník k placení závazků nemá, je zabavení movitého majetku jen logickým dalším krokem vývoje situace.

V některých případech exekuce movitého majetku (při takzvaných mobiliárních exekucích) dochází relativně často k tomu, že majetek dlužníka se nachází ve společných prostorách, přičemž jeho věci nejsou odděleny od majetku třetích osob, nemluvě už o označení. Exekutor musí ze zákona udělat přesný soupis všech věcí, které mají být následně vydraženy ve veřejné dražbě.

Jeli do soupisu zařazen také majetek těchto třetích osob, důležitý je jednoznačný, srozumitelný a prokazatelný doklad o tom, že předměty v místě pobytu dlužníka nebo na adrese jeho trvalého bydliště patří právě jim.

Ze soupisu movitého majetku mohou být totiž věci vyloučeny teprve poté, co dlužník předložil průkazný materiál v podobě faktury, paragonu nebo jiného dokladu vystaveného na jméno osoby, která o navrácení položky žádá. Jiný způsob, na jehož základě by byla věc ze soupisu vyloučena, nepřipadá v úvahu, vyjma svědectví třetích osob.

Nutné jsou důkazy

Soudní exekutor zpravidla přistupuje k zajištění dlužníkova movitého majetku teprve poté, co se neúspěšně pokoušel o umoření dluhu inkasováním peněz z účtu nebo pomocí srážek ze mzdy.

Pokud tedy žijete s dlužníkem v jedné domácnosti, pak nelze vyloučit, že exekutor sepíše i váš majetek, neboť určit vlastnictví věcí na místě je bez příslušného dokladu prakticky nemožné. Proto dostanete-li se do situace, kdy exekutor sepsal a zajistil mimo majetek dlužníka i vaši věc, je na místě rychlé, rozvážné a racionální jednání.

Tuto skutečnost je nutné oznámit exekutorovi nejlépe písemně, a doložit příslušné doklady. Soudní exekutor totiž může rozhodnout o vyloučení věcí z exekuce. Pokud k vyloučení nedojde nebo se jedná o složitější případ, lze tuto záležitost řešit u soudu, který rozhodl o nařízení exekuce. Pak je možné podat takzvanou vylučovací žalobu.

Nebudete-li však mít přesvědčivé důkazy, exekuce se jen zdrží a prodraží. Je tedy dobré vědět, co udělat, aby vás dlužník nevtáhl do vlastních problémů. Například, když má váš příbuzný nebo partner dluhy, hrozí mu již exekuce a v bytě, ve kterém je trvale hlášený, se nezdržuje? V takovém případě doporučuji odhlásit potomka či partnera z trvalého pobytu a nahlásit exekutorovi jeho nynější pobyt, pokud tuto informaci znáte.

Chcete-li se problémům vyhnout a víte-li, že váš příbuzný dluhy neplatí, pak kontaktujte příslušný exekutorský úřad a sdělte, jak se věci mají ve skutečnosti, případně exekutorovi poskytněte bližší informace o dlužníkovi, jsou-li vám známy. Podstatné je především dlužníkovo skutečné místo pobytu a jeho kontaktní údaje.

Nebude-li exekutor mít jiný kontakt na dlužníka, je dosti pravděpodobné, že dříve nebo později navštíví i jeho blízké, jako se to stalo rovněž v tomto konkrétním případě.

Příběh ze života

Syn paní Karolíny měl po letech drogové závislosti nějaké dluhy. U ní byl také trvale hlášen, i když v bytě už léta nebydlel. Přestože na jeho jméno chodily obsílky a výzvy, Karolína jim nevěnovala pozornost a bez otevření je vyhazovala do koše. Jednoho dne zazvonil u jejích dveří vykonavatel exekutorského úřadu a po zapsání nemovitého majetku většinu z něho odvezl do skladu.

Protože Karolína neměla od těchto předmětů potvrzení ani faktury, o majetek přišla. Peníze z prodeje byly použity na umoření dluhů nezodpovědného sy­na. Kde však udělala matka chybu? V první řadě měla syna donutit k přepsání trvalého bydliště. Dále se již dávno měla spojit s exekutorským úřadem, který obesílal jejího syna a vše řádně vysvětlit.

V neposlední řadě si měla uchovat doklady o nákupu předmětů v domácnosti a zajistit si věrohodného svědka, který by potvrdil, že zabavené movité předměty nejsou synovým majetkem. I když takový postup může někomu připadat jako tvrdý, ušetřené starosti stojí za to.

TOMÁŠ VRÁNA