Nájemníky některých bytů RPG čekají od ledna změny výše nájemného. Jednoho z jednatelů společnosti RPG Byty, Pavla Klimeše, jsme se proto zeptali, zda jsou to jediné změny, na které by se nájemníci měli připravit. Pavel Klimeš odpověděl i na další otázky Deníku a upřesnil možnosti zapojení bytového fondu RPG do připravovaného programu sociálního bydlení.

Pavel Klimeš, ředitel rezidenčního portfolia realitní skupiny RPG Real Estate.V minulých dnech vaše společnost oznámila, že od ledna zvýší nájmy v části svých bytů. Proč k tomuto kroku přistupujete a kterých konkrétních bytů se toto navýšení bude týkat?

V předchozích letech docházelo ve většině našich bytů meziročně k postupnému plošnému mírnému zvyšování nájmů v souvislosti s deregulací nájemného. Státem řízená regulace a následná deregulace nájemného skončila na konci roku 2010 a od té doby závisí výše nájemného na dohodě pronajímatelů s nájemníky. Nám se podařilo připravit projekt postupného navyšování nájmů tak, že s ním souhlasila, až na několik výjimek, naprostá většina našich nájemníků. Celý projekt je koncipován tak, že v letech 2011 až 2013 proběhlo postupné navýšení nájemného ve většině našich bytů s dříve regulovaným nájemným. V letošním roce byly nájmy v těchto bytech navýšeny pouze o inflaci. Od roku 2015 se už bude případná úprava výše nájemného řešit individuálně s přihlédnutím k typu nájemní smlouvy a celé řadě dalších kritérií, jako jsou lokalita či velikost bytu. Pro rok 2015 může dojít k úpravě výše nájemného jen tam, kde doposud nájemné v bytech s dříve regulovaným nájemným stále nedosahuje výše místně obvyklého volně sjednaného nájemného. Navýšení však ani v takovém případě nemůže přesáhnout sedm procent.

V době deregulace nájemného jste pro sociálně a ekonomicky slabší nájemníky zavedli takzvaný RPG Fond bydlení, ze kterého jste jim pomáhali snižovat náklady na bydlení. Funguje ještě tento fond a počítáte i pro rok 2015 s jeho zachováním?

Ano, fond funguje a s jeho zachováním počítáme. Dosud jsme z něj formou slevy z nájmu poskytli příspěvky ve výši téměř 17 milionů korun a jen do konce tohoto roku to bude dalších asi 2,5 milionu. Se zachováním fondu počítáme i pro příští rok a nájemníci, kteří splní daná kritéria, budou moci opět čerpat příspěvek na bydlení formou slevy z nájmu až do výše pět set korun měsíčně. O příspěvky se jedná zpětně za každé čtvrtletí a nájemníci mohou žádat o příspěvek i opakovaně, stejně jako třeba v případě státního příspěvku na bydlení. Doposud jsme takto vyhověli téměř devíti tisícovkám žádostí. Na rozdělování prostředků z RPG Fondu bydlení navíc dohlíží i zástupci Sdružení nájemníků České republiky (SON).

Zůstaňme ještě u problematiky sociálně znevýhodněných občanů. V současné době se konečně po mnoha letech připravuje zákon o sociálním bydlení, který by měl pro tuto oblast nastavit jasná kritéria. V této souvislosti se nejčastěji mluví o výstavbě sociálních bytů. Na trhu je ale celá řada volných bytů, které by se možná pro tyto účely daly využít. Nezvažujete zapojení bytového fondu RPG do tohoto programu?

Společnost RPG Byty už v oblasti sociálního bydlení dávno působí a na řadě míst už několik let nahrazuje doposud neexistující síť bytů pro sociálně potřebné. V současné době spolupracujeme se 14 neziskovými organizacemi a odbory sociální péče v Karviné, Ostravě, Havířově, Českém Těšíně a Orlové. Těmto organizacím a institucím pronajímáme některé z našich bytů pro jejich klienty, kteří tak mají šanci získat za předpokladu plnění velmi přísných kritérií a řady povinností nový domov v mnohem lepším prostředí, než které nabízejí například ubytovny, azylové domy nebo podobná zařízení. Momentálně pro tyto účely pronajímáme 384 bytů. Samozřejmě že tam, kde se obce formou privatizace zbavily vlastního bytového fondu a volné bytové kapacity nejsou ani u soukromých vlastníků, nezbude než pro sociální účely vystavět byty nové. Ale tam, kde to podmínky umožňují, by bylo pro stát ekonomicky mnohem výhodnější nastavit přesně dané podmínky, za kterých by bylo možno využívat pro sociální účely existující bytový fond.

Často ale slýcháme protesty běžných nájemníků proti tomu, aby do domů, kde bydlí, byli stěhováni právě sociálně slabí občané. Obávají se narušování sousedských vztahů z jejich strany a celkového zhoršení situace v domě. Nesdílíte tyto jejich obavy?

Základním problémem je, že lidé si často pletou sociálně potřebné občany s těmi nepřizpůsobivými. A i pod pojmem „sociální" bydlení si často představují bydlení pro nepřizpůsobivé. To je ale zásadní omyl, do jisté míry způsobený také tím, kolik mediální a politické pozornosti bylo v poslední době věnováno především problematickým ubytovnám. Je třeba si uvědomit, že celá podstata systému bydlení pro sociálně znevýhodněné má spočívat v tom, aby byly k dispozici relativně kvalitní byty standardního typu pro lidi, kteří si ze sociálně-ekonomických důvodů nemohou dovolit pořídit bydlení vlastnické, družstevní nebo nájemní za běžné tržní nájemné. A takových lidí je hodně od některých seniorů přes mladé začínající rodiny bez základního kapitálu až například po invalidní důchodce nebo odchovance dětských domovů. Představte si například osmnáctiletého člověka, který z různých důvodů musel vyrůstat v dětském domově. Jakmile však dovrší věk dospělosti, nemůže mu už dětský domov nadále poskytovat zázemí. A ten mladý člověk například studuje, chce začít pracovat, postavit se na vlastní nohy, ale nemá finanční prostředky, aby si koupil byt, dům nebo družstevní podíl a nemůže si dovolit ani hypotéku nebo běžné tržní nájemné. Tito lidé pak nacházejí útočiště například v domech na půl cesty, ale ani ty jim z dlouhodobého hlediska nemohou nabídnout dostatečnou perspektivu. Právě pro takové lidi by mohly být byty pro sociálně potřebné východiskem a pomocí při startu do samostatného života.

Neměly ale právě tuto sociální funkci plnit již kdysi byty s regulovaným nájemným? A nebyla tedy z tohoto pohledu chyba regulaci nájemného zrušit?

Jednoznačně ne. Regulace nájemného byla plošná a nezohledňovala, kdo v daném bytě bydlí, jaká je jeho finanční situace. Právo užívání těchto bytů se dědilo z generace na generaci, popřípadě se tyto byty daly směňovat za byty jiné, takže se mnohdy stávaly předmětem kšeftování na černém trhu s byty, kdy v důsledku regulace byly byty nedostatkovým zbožím. V bytech s regulovaným nájemným tak bydleli lidé z celého spektra společnosti, včetně těch ekonomicky velmi dobře situovaných. Vytvořila se zde kategorie nájemníků, na které se historicky vztahovala regulace nájemného. Ti tak byli zvýhodněni oproti většině domácností, které musely řešit svoji situaci ať již formou vlastnického bydlení s mnohdy celoživotní zátěží splácení hypotéky či pronájmem bytu na volném trhu. Navíc regulace nájemného měla dlouhodobý devastující dopad na kvalitu bytového fondu, kdy vlastníci ať již obce a města či soukromé subjekty nebyli schopni z vybraného nájemného pokrýt náklady na údržbu. Proto je dobře, že regulace nájemného v původní podobě byla zrušena. Postupně dochází k narovnání podmínek v oblasti bydlení a dnes se hledá způsob nastavení nových pravidel pomoci v otázce bydlení těm, kteří takovou pomoc skutečně potřebují. Jedním ze základních principů toho nového systému by proto mělo být to, že nárok na takzvané sociální bydlení bude mít člověk jen po omezenou dobu, po kterou bude takovou pomoc prokazatelně potřebovat.

Dalším v poslední době často diskutovaným tématem je povinnost majitelů bytů s dálkovým topením instalovat do konce letošního roku na všechny radiátory indikátory vytápění. Prováděcí vyhláška k příslušnému zákonu byla vydána teprve na začátku listopadu a řada majitelů domů, včetně některých měst, se proto obává, že do konce roku nestihne tuto svou povinnost splnit. Jak jste na tom v bytech RPG?

Téměř ve všech našich bytech, kterých se to týká, jsou již indikátory nainstalovány. Instalaci jsme zahájili již v roce 2012 a v současné době ji dokončujeme v několika posledních domech. Celkové náklady na splnění této zákonné povinnosti přesáhly 50 milionů korun a od 1. ledna 2015 bude v našich domech možno provádět rozúčtování spotřeby tepla s využitím indikátorů.

Co to znamená přímo pro nájemníky?

Především o něco spravedlivější způsob rozúčtování spotřeby tepla v jednotlivých bytech. Doposud se totiž provádělo pouze podle metrů čtverečních otopné plochy bez ohledu na to, jak moc se v tom či onom bytě topilo. Ve vyúčtování za rok 2015, které nájemníci obdrží v roce 2016, tak bude poprvé zohledněna i konkrétní spotřeba tepla v jednotlivých domácnostech. Nájemníci ale jinak žádné starosti s indikátory mít nebudou, protože jsme do našich bytů instalovali indikátory s dálkovým přenosem dat. Takže pro zjištění naměřených údajů nebude nutno každoročně zpřístupňovat byty.

Další otázka se týká několika domů RPG v Ostravě-Porubě, které jste letos na jaře nabídli jejich nájemníkům k odkupu. Jak tento projekt dopadl?

Jednalo se celkem o pět domů s celkovým počtem sto bytů. Tyto domy se nacházejí v blocích domů jiných vlastníků, a proto jsme se rozhodli nabídnout je nájemníkům k odkupu s tím, že by si založili družstva a odkoupili celé domy, nikoli jednotlivé byty. Pouze v jednom případě se nájemníci na založení družstva nedokázali dohodnout, ve zbývajících čtyřech případech byla družstva založena a momentálně se celý proces prodeje chýlí ke konci. Založit družstvo a zajistit financování odkupu domu není samozřejmě nic jednoduchého, ale vše běží podle harmonogramu, se kterým jsme počítali.

Plánujete tedy po tomto vzoru další podobné prodeje?

Ne. Od samého začátku jsme informovali, že se jedná jen o jednorázový odprodej. Nadále počítáme s prodejem pouze u takzvaných finských domků, kterých prodáváme několik desítek ročně, a v tomto projektu budeme pokračovat i nadále.