Snadné řešení

Kvůli požáru, který by mohl ohrozit chalupu, je třeba aby komín byl v pořádku. Pokud je zdivo komína staticky ještě v dobrém stavu a je narušený jen povrch, může stačit na jeho opravu kvalitní cementová omítka a vodoodpudivý nátěr. Elegantním řešením je použití prefabrikovaného komínového pláště z vláknitého betonu. Jsou k dostání pro jednoprůduchový i dvouprůduchový komín a s odvětrávací mezerou nebo bez ní. Povrch pláště napodobuje strukturu cihlového zdiva nebo omítky, takže neutrpí ani vzhled objektu.

V každém případě je užitečné pokrýt horní desku komína měděným plechem a nasadit komínový nástavec. Ten brání pronikání deště a sněhu do průduchu komína. Taková oprava se dá zvládnout i svépomocí, ale lepší je svěřit ji svědomitému profesionálovi.

Záruka se dává na odbornou práci

Ve většině případů je však nutné nad střešní část starého a vetchého komínového tělesa rozebrat a postavit znova. Do takové opravy se nepouštějme a svěřme ji profesionálovi. Dobré je opatřit si předem reference na stavebním odboru příslušného obecního úřadu nebo u lidí v okolí. Seriózní firmy zájemcům nabízejí seznamy svých referenčních akcí. Náročnost na dodavatele je při opravě komína předpokladem kvalitního díla.

Předpisy pro stavbu komínů se totiž velmi zpřísnily a na trhu se nabízí také několik komínových stavebních systémů různé kvality. Jejich společným znakem je relativně snadná montáž. Vložkování by mělo vyhovovat odvodu spalin ze všech běžných druhů paliv. Důležitá je i bezpečnost komína. Měl by odolat teplotě až 1 000 °C, kterou mohou v komíně vyvolat hořící saze. Záruka na systém se pohybuje mezi deseti až třiceti roky. Ale bývá zpravidla podmíněna odborným provedením veškerých montážních prací.

Důležité okolnosti

I když bude vaším záměrem rekonstrukce jen nadstřešní části komína, je užitečné, když odborník posoudí stav komína jako celku a navrhne přiměřená opatření k odstranění eventuálních závad na celém komínovém tělese. Ve starých objektech dodnes vznikají požáry ze zazděných trámů nebo kvůli vadnému řešení průchodu komína trámovými stropy a půdami. Na stavbu komínů byla v roce 2002 vydána norma a seriózní profesionální firma ví, že na viditelném místě komína musí umístit štítek s údaji o vlastnostech komína, termínem provedení montáže a identifikací provádějící firmy.

Ze zákona je na stavby komínů záruční lhůta pět let. Proto při uzavírání smlouvy a fakturaci dávejte pozor na záruku. Pět let je dost dlouhá doba na to, aby slabá firma zanikla. Tím by se lhůta 10 nebo 30 roků záruky na komínový systém mohla stát jen podvodným marketingovým trikem. Proto by ve smlouvě či záručním listu měl být, mimo náležitostí odběratelsko dodavatelských vztahů mezi montážní firmou a stavebníkem, uveden i postup pro uplatnění práv ze záruky na použitý komínový systém v případě zániku montážní firmy.

Pamatujte:

- vložka v komíně by měla vyhovovat odvodu spalin ze všech běžných druhů paliv
- kvůli bezpečnosti by měl komín odolat teplotě až 1 000 °C, kterou vyvolají hořící saze
- záruka na komínový systém se pohybuje mezi deseti až třiceti roky za podmínky, že montáž byla dílem specializované firmy
- solidní firma dává na viditelné místo štítek s údaji o vlastnostech komína, termínu montáže a identifikaci firmy