Přetížení všech zdravotnických pracovišť v covidovém období vytváří stres dopadající na všechny zdravotníky, podolský ústav nevyjímaje.

„Práce s covidovým pacientem, kterému musíte poskytnout neodkladnou péči, je velmi obtížná, ochranné pomůcky a hygienicky pozměněný režim významně zatěžují provoz. V situaci, kdy nemáte relaxační možnosti, je rozhánění chmur velmi obtížné. Před všemi zaměstnanci, kteří vykonávají svoji práci zodpovědně, musíme smeknout,“ popisuje současnost ředitel ÚPMD Jaroslav Feyereisl. Pracuje tu více než sedm stovek zaměstnanců, z toho je zhruba šest stovek zdravotníků.

Budova interny
Konec cest pacientů do jiných okresů. Strakonická nemocnice má moderního "obra"

Stav vybavení v ÚPMD charakterizuje ředitel se spokojeností tak, že v současné době odpovídá špičkovému evropskému pracovišti třetího tisíciletí. Bezesporu k tomu přispěl v roce 2017 i projekt Modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Ten stál 70 milionů korun a Evropská unie přispěla částkou 52,5 milionu korun. Tím se významně zlepšil provoz oddělení rizikového těhotenství, oddělení ultrazvukové diagnostiky, provozy ambulantní prenatální péče, oddělení šestinedělí a porodní sály.

Jak eurofondy pomáhají ve zdravotnických zařízeních?Jak eurofondy pomáhají ve zdravotnických zařízeních?Zdroj: MMR

V rámci projektu bylo nakoupeno například 48 novorozeneckých lůžek, 79 zdravotních lůžek, osm zdravotnických porodních lůžek, 16 ventilátorů, instrumentárium pro perinatologii, zdravotnický systém Astraia, monitor NIPE s příslušenstvím, komunikační systém sestra – pacient, tři bilirubinometry, devět přístrojů pro fototerapii, šest monitorů životních funkcí, devět inkubátorů, dva ultrazvuky, sedm infuzních technik, dvě gynekologická křesla, 11 kardiotokografů. Bylo toho ale ještě mnohem více.

Chtějí být nejlepší u nás 

Ředitel Feyereisl se netají, že ambice ÚPMD je stát se nejlepším gynekologicko porodnickým a neonatologickým pracovištěm v ČR.

„Tomu odpovídají stávající výsledky. Snažíme se vyrovnat těm nejlepším evropským pracovištím. Naše pracovní týmy sester a lékařů i komplementu jsou opravdu výjimečné. Naše zdravotnická oddělení jsou extrémně zatížená objemem a složitostí péče. Počty porodů, procento komplikovaných těhotenství a porodů, počty komplikovaných novorozenců a předčasně porozených novorozenců jsou neoddiskutovatelná fakta, se kterými se musí jednotlivé týmy vypořádat co nejlépe.“

K výjimečným superspecializovaným pracovištím v ÚPMD patří Centrum fetální medicíny, které poskytuje operační výkony plodům ještě nitroděložně. Řeší komplikace vícečetných těhotenství laserovými nitroděložními výkony a diagnostikuje i řadu dalších patologií. Je jediným centrem v ČR s uvedeným spektrem a koncentruje péči i ze Slovenska.

Urogynekologické pracoviště představuje rovněž výjimečné vysoce specializované pracoviště s vynikajícími výsledky, které jsou publikovány v prestižních světových periodikách a přednášeny po světě. „Aktuálním výzkumným zájmem pracoviště je studium změn pánevního dna vyvolaných porodem a jeho různými extrakčními metodami,“ podotýká ředitel.

Špičková je řada dalších pracovišť jako Centrum asistované reprodukce (IVF), ultrazvukové pracoviště ÚPMD, Centrum pro léčbu endometriozy s evropskou akreditací a mamologické pracoviště s druhým nejvyšším počtem operací zhoubných nádorů v ČR.

To vše je komplex péče v podolském ústavu pod Vyšehradem. Vloni tu porodilo bezmála 5200 rodiček, což tvoří 28,7 procenta všech pražských porodů.

Plány do budoucna 

Plánů v Podolí mají dost. Chtějí opravit stávající operační oddělení G2, onkologické oddělení G3, zákrokový sálek pro malé výkony, oddělení jednodenní chirurgie. Chystají distanční prenatální péči, nové vyšetřovací metody a řešení následků závažných porodních poranění, nákupy dalších moderních ultrazvukových přístrojů, vznik elektronické platformy pro sběr perinatologických dat ze všech center ČR a zvýšení kybernetické bezpečnosti ústavu.

Projekt v číslech: Ústav pro péči o matku a dítěProjekt v číslech: Ústav pro péči o matku a dítěZdroj: MMR

K personální situaci ředitel podotýká: „Medicína je feminizovaný obor, převažují lékařky a máme jich dostatek. Nedostatek je sester na těch nejnáročnějších pracovištích– gynekologické JIP, dětské JIP a RES – potřebovali bychomi sestry na šestinedělí a porodní asistentky.“

Jaroslav Feyereisl: Perlička? Narození jediných paterčat u nás

Jaroslav Feyereisl pracoval od roku 1980 na 2. Gyneko᠆logicko-porodnické klinice VFN v Praze, na přelomu 80. a 90. let byl tři roky na odborné stáži na Univerzitní ženské klinice ve švýcarském Bernu jako vědecký asistent. Po návratu na kliniku VFN byl zástupcem přednosty a v září roku 1998 nastoupil do Ústavu pro péči o matku a dítě Praha.

MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. nastoupil do Ústavu pro péči o matku a dítě Praha v roce 1998 a je dnes jeho ředitelem.MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. nastoupil do Ústavu pro péči o matku a dítě Praha v roce 1998 a je dnes jeho ředitelem.Zdroj: archiv ÚPMDMůžete, i když s odstupem, porovnat vaše působenív Bernu a v pražském ÚPMD?
Tehdy se práce lišila především v technickém vybavení tamějších pracovišť. Měl jsem možnost vše pečlivě prostudovat a projít, sledoval jsemi způsob vedení špičkového zahraničního pracoviště. V ÚPMD jsem dostal výjimečnou příležitost zrealizovat vše, co jsem podstatného na klinice v Bernu viděl.

Zůstaňme v Podolí. Získali jste dotaci z EU přes 50 milionů korun na modernizacia obnovu vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Bylo složité tuto dotaci získat?
Získání takové investice nikdy není jednoduché. Rozhodně nestačí vypsat žádosti a vyplnit dotazníky. Základní podmínkou je být členem skupiny Perinatologických center, kterých je u nás dvanáct. Do této výjimečné skupiny je pracoviště zařazeno Ministerstvem zdravotnictví na základě výsledků perinatologické péče, které musí být vynikající, a splnění celé řady dalších podmínek.

Kdyby se dotaci získat nakonec nepodařilo…
… naši péči by to nesmělo zhoršit. Museli bychom nákupy uskutečnit postupně z vlastních a dalších zdrojů.

Z čeho máte největší radost?
Z práce, z lidí, z úspěchů ÚPMD a spolupracovníků, z toho, jak se daří pracovati v covidové pandemii a samozřejmě z hospodářských výsledků.

Onkogynekologické centrum v jihlavské nemocnici
Na Vysočině umí i ty nejnáročnější operace. I díky špičkovým přístrojům

A co vám vytvoří vrásky na čele?
Úspěch přináší bohužel i závist. To se nám nemohlo vyhnout, byť se snažímeo nejlepší výsledky a tomu odpovídající postavení. Se všudypřítomnou závistí, někdy skrývanou, někdy zcela otevřenou, se setkáváme zcela běžně. Nicméně mě ani mé nejlepší spolupracovníky to nemůže ovlivnit, pouzeto obtěžuje.

Občas probleskne v médiích, že v Podolí rodila celebrita. Proč si myslíte, že máte jejich důvěru?
Velký vliv na výběr porodnice má její zvuk a zkušenosti kolegyň a také informace ze sociálních sítí. Věhlas porodnice netvoří odborné výsledky, které laickou veřejnost většinou vůbec nezajímají, ale to, co se dozví od známých, kteří měli vlastní přímou zkušenost.

Zde mají obrovský význam porodní asistentky, lékařský personál a ostatní součásti porodnice včetně tak zvaných hotelových služeb. Významné je chování personálu na ostatních odděleních, jako je neonatologie a šestinedělí, ale třeba i kvalita stravy a stav úklidu. To vše tvoří kamínky do mozaiky volby porodnice.

Tři úspěchy – co vás napadne?
Centrum pro léčbu endometriozy se zabývá léčbou nejzávažnějších forem endometriozy, která se v ČR vyskytuje. Toto centrum má jako jediné z pracovišť v ČR evropskou akreditaci, statut mezinárodního centra excelence pro léčbu endometriozy.

Je to bezesporu velký úspěch, který si však tým specialistů v ÚPMD svými výsledky a úspěšnou mezinárodní akreditací velmi zasloužil. Centrum fetální medicíny spolupracuje s centrem WHO pro perinatologii. Jedná se o jedinečné pracoviště, jediné v centrální Evropě spolupracující s WHO v této oblasti.
Důležité bylo jmenování CTN (Centra trofoblastické nemoci), jako jediného pracoviště, které se věnuje diagnostice a léčbě onemocnění trofoblastu v ČR do ÚPMD. A přidám ještě jeden úspěch: další významné posílení ÚPMD představovala úspěšná redesignace Spolupracujícího centra s WHO pro oblast perinatologie, jako jediného pracoviště v centrální Evropě. Úspěchů by bylo ale mnohem více. Hlavně však, že jsou spokojeni rodiče a daří se jejich dětem.

Nějakou zajímavost na závěr máte?
Co třeba to, že se vloni u nás rodilo 167 dvojčat. A v roce 2013 se u nás narodila jediná paterčata v historii ČR.

Další podobné projektyDalší podobné projektyZdroj: MMR