Areál byl v minulosti součástí duchovního a společenského života i historie místních. Konaly se zde bohoslužby, svatováclavské poutě, oslavovala se tu památka svatého Václava.

Za minulého režimu ale význam místa upadal a v současné době je stav kostela i areálu přes provedené dílčí úpravy v minulosti nevábný. Kostel, obklopený poloopuštěným hřbitovem, je využíván minimálně. Jediným navštěvovaným místem je hřbitov z první poloviny 20. století.

Spolek na obnovu kostela sv. Václava se však rozhodl opravit a zrekonstruovat jedinečný soubor památkově chráněných objektů, do kterého spadá kostel, zvonice s domkem hrobníka i hřbitov s obvodovou zdí. Myšlenkou je také umístit do areálu zajímavý architektonický objekt, takzvaný rondel.

Spolek svěřil realizaci záměru studiu ARN architektů Michala a Jiřího Krejčíkových. Výsledkem je unikátní architektonické řešení, které v sobě spojuje prvky moderní architektury a citlivou rekonstrukci historických objektů. Počítá s úpravou nového hřbitova včetně opravy bývalé márnice, vybudováním parkoviště, vyčištěním lesních pozemků.

Švihov.
Za památky si letos lidé připlatí o desítky korun. Vstupné zdraží kvůli energiím

Součástí projektu je i vybudování elektrické přípojky a přivedení vody k objektům. Projekt navazuje na již provedené úpravy krajiny – obnovu polních cest a pěšin, výsadbu alejí, zřízení cyklistických odpočívadel a obnovu mezí.

Zajímavé a výjimečné je umístění zmiňovaného rondelu jako prvku krajinné architektury (tzv. „land art“) mezi areál kostela a novodobý hřbitov. Jde o minimalistickou stavbu, která je zapuštěna pod úroveň povrchu, která by sloužila jako pietní místo, místo pro meditaci, ale zároveň by umožnila plnit funkci příležitostné galerie a zázemí pro konání kulturních a společenských akcí, které však musí svým charakterem respektovat pietu místa.

Nádvoří rondelu se pak promění ve velké sluneční hodiny. V domě hrobníka vznikne zázemí pro účinkující a návštěvníky a kancelářský prostor, který může sloužit i jako informační kancelář.

„Celkové investice na celkovou obnovu areálu přesáhnou částku 80 milionů korun. Projekt je rozdělen na dvě části. Oprava kostela, zvonice s domkem hrobníka a hřbitova včetně statického zajištění hřbitovní zdi je odhadnuta na 50 milionům, stavba rondelu přijde přibližně na 20 milionů korun. Rekonstrukce historické části je před dokončením dokumentace pro stavební povolení. Novostavba rondelu má zpracovanou dokumentaci pro územní řízení a na řadě je její projednání,“ uvedl Martin Klimpl ze Spolku na obnovu kostela sv. Václava na Chloumku.

Spolek čekají žádosti o peníze na vlastní stavbu, která by měla začít, pokud uspěje, do dvou let.

„Usilujeme o dotace z evropských fondů, zde se rýsuje unikátní příležitost spolupracovat s Euroregionem Glacensis, sdružením, které má na tomto poli velké zkušenosti a skvělé výsledky,“ podotkl Klimpl směr hlavního financování projektu. Doplnil, že se spolku podařilo

dokončit zmíněnou dokumentaci i díky příspěvku Královéhradeckého kraje, Nadaci ČEZ, ČEPS a dalších podporovatelů. Tato etapa trvala téměř pět let.

Sněžka je největším turistickým magnetem.
Milion turistů. Krkonoše zaznamenaly rekordní návštěvnost, zájem o lanovku klesá

„Je nutno přiznat, že oba projekty je možno oddělit, ale zcela otevřeně – současná podpora státu, kraje a Euroregionu Glacensis je jen z důvodu výjimečnosti tohoto projektu. Pokud by mělo dojít „jen“ k opravě kulturní památky, zařadí se projekt do seznamu čekatelů na dílčí dotace z krajských a ministerských rozpočtů – pak to bude otázka mnoha let a pouze dílčích oprav. Nyní máme šanci pojmout projet komplexně a jednorázově,“ uvedl Martin Klimpl.

Starosta Habřiny Radovan Šutriepka říká: „Jsem přesvědčen, že většina občanů Habřiny rozumí rozměru projektu a příležitostem, které s sebou jeho realizace obci a jejím občanům přinese. Nejde jen o záchranu památky, navrácení důstojné podoby pietnímu místu, vytvoření zázemí pro kulturní akce, ale i v zviditelnění obce jako takové. A to vše při vědomí, že celý projekt nezatíží rozpočet obce.“

„Spolupracujeme na projektu delší čas, tuto iniciativu podporujeme, vidíme v tom velký potenciál i v rámci udržitelného cestovního ruchu a poznání místní historie a lokality. Podle nás to bude velmi zajímavá atraktivita,“ uvedla Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro sociální věci, cestovní ruch a kulturu. 

Celý projekt se představuje formou výstavy. Ta po vestibulu Krajského úřadu v Hradci Králové a Artria Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zavítala do galerie Suterén v Turistickém informačním centru v Hradci Králové, otevřena je do konce února. Právě v této galerii se již ve čtvrtek 24. února od 15 hodin uskuteční setkání všech zainteresovaných stran.

„Přítomni budou zástupci Královéhradeckého kraje, architektonického studia, Královehradeckého biskupství, pan farář za farnost, představitelé obce Habřina, členové spolku. Chceme si popovídat o dalších krocích a vyjasnit si všechny otevřené otázky. Protože se v obci objevili i odpůrci projektu, zveme i je, abychom si vše vysvětlili a podebatovali o jejich myšlenkách. Doposud se nepodařilo, přes veškeré snahy Spolku, navázat konstruktivní dialog s touto skupinou. Cílem setkání je i dodat vedení obce Habřina impuls k rozhodnutí o projektu – bude-li to nutné tak třeba i formou obecního referenda. Bez stanoviska obce však nemůžeme začít projednávaní dokumentace a řešit financování a žádosti o evropské dotace,“ dodal Martin Klimpl. 

Fotografie z minulosti. Tak si zoo dodnes někteří návštěvníci pamatují.
Jihlavská zoo slaví 40. narozeniny. Prvními obyvateli byli Faust a Markéta

Z historie…
Původně gotický kostelík, později přestavěn barokně. O vzniku kostela se traduje pověst, podle které je založení spjato se vpádem vojska polského knížete Boleslava III., provázeného českým knížetem Soběslavem, proti českému knížeti Vladislavovi I. do Čech roku 1110. Nedaleko vršku u vsi Račice a říčky Trotiny byla 8. října 1110 svedena bitva, během níž byl zraněn neznámý český zeman. Nepřátelskými ozbrojenci byl pronásledován až na úbočí Chloumku. Zde se schoval do jezevčí nory a zachránil si tak život. Z vděčnosti nechal postavit dřevěnou kapli zasvěcenou sv. Václavu. Kaple je písemně připomínána roku 1295, roku 1357 je zde uváděn farní kostel a roku 1411 je tu vladykou Petrem z Habřiny zřízeno kaplanství. Zdroj: wikipedie.com