Za poslední dva roky jde o druhou nejvyšší pokutu, kterou udělila Inspekce životního prostředí; vyšší pokutu (4,7 miliony korun) loni dostaly Pražské vodovody a kanalizace.

Severočeské vodárny navíc už na konci loňského roku dostaly další pokutu ve výši 250 tisíc korun za únik kalů z čistírny odpadních vod Krásná Lípa do říčky Křinice.

Až do Německa

Tří milionovou pokutu inspekce vodárnám udělila za to, že výrazně a opakovaně překračovala hodnoty dichlorpropyletherů ve vypouštěných odpadních vodách.

K tomu docházelo v letech 2005 a 2006 u čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem Neštěmicích.

Vysokou pokutu inspekce zdůvodnila dlouhodobým překračováním limitů. "Inspekce zohlednila také velmi výrazné a jakosti vody v toku Labe, které se projevilo i za hraničním profilem v Německu," uvedla inspekce ve svém rozhodnutí.

Severočeské vodovody a kanalizace nejsou letos jediné, kterým inspekce udělila vysoké pokuty.

Firmy musí platit

Ostravská chemička BorsodChem musí zaplatit 750 tisíc korun za únik benzenu do řeky Odry, při kterém došlo k hromadnému úhynu ryb.

"Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k množství a charakteru uniklé látky, které patří mezi toxické látky, k tomu, že místo vniknutí leží blízko hraničního profilu s Polskou republikou," uvedla inspekce.

Pokutu ve výši 400 tisíc korun musí zaplatit neratovická Spolana. Z podniku do se Labe dostaly síranové louhy, pokutu inspekce snížila s tím, že se firma snažila o zmírnění následků úniku nebezpečné látky.

Pokuty za znečištění vod už letos dostal také pivovar Černá Hora nebo společnost Bochemie.