„Češi již manželskou smlouvu nevnímají pouze jako projev nedůvěry. Dokáže je totiž ochránit před riziky plynoucími z partnerova podnikání či jeho nevyřešené finanční minulosti. Rovněž jasně stanovuje, která část majetku připadá kterému z manželů v případě, že manželství skončí rozvodem,“ vysvětluje prezident Notářské komory České republiky Radim Neubauer.

Rok Počet uzavřených manželských smluv
2014 7 612
2015 8 814
2016 9 795
2017 10 188

Podle něj manželskou smlouvu nejčastěji podepisují již rozvedení lidé, kteří se ze situace následující po krachu svého předešlého manželství poučili a nyní preferují oddělený majetkový režim. Často také kvůli tomu, aby svůj majetek zachovali pro děti z prvního svazku. 

Nespornou výhodou manželské smlouvy je navíc skutečnost, že ji lze nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Existenci takové smluvy pak nemusí žádný z manželů dokládat třetí straně. I exekutor je totiž povinen ověřit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. V kladném případě se exekutor musí podle smlouvy zachovat, tedy třeba vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů. 

Co je manželská (předmanželská) smlouva:Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanoví zákon. Zákonný manželský majetkový režim lze totiž uzavřením smlouvy změnit na režim smluvený. Tato smlouva předběžně řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů. Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění. Manželskou smlouvu lze podepsat pouze u notáře. 

"Není-li smlouva uvedena ve veřejném seznamu listin a exekutor provede zabavení majetku i tomu z manželů, které jej má dle smlouvy výlučně ve svém vlastnictví, na základě smlouvy je jeho právo uplatněno až zpětně, což přináší nepříjemnosti, kterým lze zapsáním smlouvy do seznamu předejít," vysvětluje Neubauer. 

Ačkoli neuvedení smlouvy v seznamu váhu smluvních podmínek v žádném případě nesnižuje, s faktem, že smlouva existuje, musí manželé třetí strany, tedy například banky při žádosti o úvěr či půjčku, vždy sami seznámit.