Ze 23 opatření pro zlepšení ovzduší, které má stát ve svých prioritách, nebylo do konce prověrky NKÚ v září 2018 splněno sedm. Týká se to například podpory urychlení obměny osobních aut v republice, podpory využívání alternativních pohonů v silniční nákladní dopravě snížením silniční daně nebo snížení podílu pevných fosilních paliv v lokálním domácím vytápění.

U dalších šesti opatření pak podle NKÚ hrozí, že nebudou včas a v předpokládaném rozsahu splněna. Mezi těmito opatřeními je třeba přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici či snížení spotřeby energie. Ohrožena jsou i opatření pro výstavbu páteřní sítě silnic pro automobilovou dopravu nebo prioritní výstavbu obchvatů měst a obcí a s tím spojená možnost zavádění nízkoemisních zón ve městech, kam by měla omezený přístup auta vypouštějící větší množství emisí.

Ekologové: Stát musí své úsilí zvýšit sedmkrát

Závěry kontrolorů jsou v souladu s postoji tuzemských ekologických organizací. Podle nich by mělo Česko snižovat znečištění prachem sedmkrát rychleji než dosud, aby dosáhlo svého cíle do roku 2030. „Nevidím jinou možnost, než aby Ministerstvo životního prostředí připravilo komplexní program pro čisté lokální vytápění a rezolutně odmítlo udělování výjimek z nových limitů pro uhelné elektrárny. Krizové je však i znečištění ovzduší z dopravy ve městech,” uvedl Jiří Koželuh, programový ředitel Hnutí Duha.

Ministerstvo: NKÚ se mýlí a dezinterpretuje

Se zprávou NKÚ naopak nesouhlasí Ministerstvo životního prostředí. V reakci na ni uvedlo, že úřad se dopustil několika dezinterpretací a mylných závěrů. „ČR díky již realizovaným opatřením předčasně splnila čtyři z pěti ze svých mezinárodních závazků ve snižování emisí k roku 2020 a u pátého se blížíme ke splnění,“ uvedl rezort. Zároveň odmítl nařčení, že by Státní fond životního prostředí ČR nesledoval a nevyhodnocoval přínosy podpořených projektů.