Podle ministerstva za poklesem či stagnací turistiky ale stojí to, že podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu má v poslední dekádě mírně klesající tendenci, což je dáno rychlejším růstem HDP. „Cestovní ruch tak v tomto období kopíroval vývoj výkonnosti ostatních hospodářských odvětví i národního hospodářství," sdělila dnes mluvčí MMR Radka Burketová. Doplnila, že ministerstvo ale stále hledá další možnosti, jak lépe koordinovat politiku cestovního ruchu a zefektivnit vynakládaní peněz, i z toho důvodu vláda loni schválila novou koncepci, ve které jsou navrhovány účinnější koordinační mechanismy.

NKÚ se zaměřil na kontrolu toho, jak ministerstvo pro místní rozvoj plní úlohy v oblasti turistiky a v poskytování a čerpání její podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu, z Integrovaného operačního programu a čtyř regionálních operačních programů. Vedle ministerstva kontroloři prověřovali regionální rady soudržnosti Jihovýchod, Jihozápad, Severovýchod a Střední Morava a 12 vybraných příjemců dotací, mezi nimi například centrálu cestovního ruchu CzechTourism.

Kontroloři ve své zprávě mimo jiné tvrdí, že ministerstvo „nemá dostatečný přehled, kolik prostředků a z jakých zdrojů bylo na podporu cestovního ruchu v minulosti vynaloženo". Informace o 4500 projektech s celkovou dotací přes 49 miliard korun pochází z analýzy dat monitorovacích systémů, kterou pro ministerstvo zpracovala externí firma za 470.000 korun. Podle NKÚ je ale zaměření těchto projektů na rozvoj turistiky neprůkazné a obtížně zjistitelné a podle jeho zjištění ministerstvo do uvedené zprávy nezahrnulo vyčerpaný státní příspěvek CzechTourismu ve výši 2,7 miliardy ani dotace nevládním neziskovým organizacím na cestovní ruch, které v letech 2007 až 2013 činily 935 milionů korun.

Zpřístupnění aktivit spojených s cestováním znevýhodněným skupinám

Národní program podpory cestovního ruchu měl zpřístupnit aktivity spojené s cestováním znevýhodněným skupinám jako rodinám s dětmi, mládeži, studentům, seniorům nebo handicapovaným. Ministerstvo pro místní rozvoj ale nesledovalo, jestli projekty podpořené z tohoto programu uvedenému cíli skutečně slouží a do jaké míry jsou orientované na cílové skupiny, uvedl Broža a doplnil, že hodnocení kvality žádostí o dotaci navíc bylo u tohoto programu vysoce subjektivní.

Podle Burketové se ale cíle uvedeného programu budou vyhodnocovat až na jeho konci, tedy v roce 2017. Každoročně ale vychází dílčí hodnocení na základě výstupů z realizovaných ak­cí.

Kontroloři rovněž zjistili, že šest ze sedmi kontrolovaných projektů z Integrovaného operačního programu bylo nedostatečně připraveno, přičemž tři z nich byly z toho důvodu předčasně ukončeny. „Stalo se tak po pečlivé analýze nejlepšího možného řešení pro ČR, které přinesla mimo jiné finanční úsporu minimálně ve výši 60 milionů korun oproti původnímu plánu," uvedla Burketová k ukončení tří programů, na jejichž základě ministerstvo podle ní vytvořilo nový projekt.