Zároveň byla zrušena oprávnění nečinným dohlíženým subjektům a byly zavedeny nové kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů po vzoru distribuce ostatních finančních produktů. Nově ČNB dohlíží i na činnost pojistníků (tzv. flotilářů), tj. osob, které podnikatelským způsobem nabízejí pojištění v rámci pojistné smlouvy, kterou uzavřeli s pojišťovnou. V tomto případě se nejedná o zprostředkování pojištění, neboť nedochází k uzavření pojistné smlouvy mezi pojištěnou osobou a pojišťovnou, v důsledku čehož pojištěná osoba nemá stejná práva jako pojistník, který pojistnou smlouvu uzavřel.

Zlatá korunaI v těchto případech však pojištěná osoba bude mít nově nárok na předepsané informace a pojistník bude povinen vůči ní plnit další povinnosti, což by mělo vést k vyšší míře ochrany pojištěných spotřebitelů. Do zprostředkování investic se pak promítlo zavedení tzv. obnovovacích poplatků, což vedlo ke snížení počtu investičních zprostředkovatelů.

V roce 2018 nabyl účinnosti také dlouho připravovaný zákon o platebním styku. Nový zákon ve velké míře přispívá k podpoře technologických novinek a k posílení konkurence na finančním trhu. Ve vztahu ke spotřebitelům přinesla nová právní úprava lepší ochranu a vyšší zabezpečení prováděných plateb. Dosáhli jsme toho zejména stanovením velmi přísných požadavků na systém řízení bezpečnostních a operačních rizik, jejichž naplnění je prověřováno v rámci našeho dohledu.

Nová právní úprava zároveň přinesla regulaci dvou nových platebních služeb. Jde o službu informování o platebním účtu a o službu nepřímého podání platebního příkazu. Otevřel se tak prostor mimo jiné pro vznik a působení nového typu poskytovatele platebních služeb, kterým je správce informací o platebním účtu. ČNB již dokončila proces posuzování žádostí nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. V této oblasti byl zahájen standardní výkon dohledové činnosti spočívající jak v provádění kontrol na místě, tak v tematických dohledových šetřeních formou dohledu na dálku. Nemalou pozornost věnujeme šetření neoprávněných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, tzv. „ilegálů“. Informace o nich získáváme z doručených podání i z výkonu dohledu.

Přestože jsou regulatorní změny, ke kterým došlo za poslední období, zaměřeny na zvýšení ochrany spotřebitele, nemělo by to vést spotřebitele ke ztrátě základních obezřetnostních instinktů při sjednávání finančních produktů a služeb. Považujeme za důležité, aby měl každý spotřebitel na paměti „šest P“: Přemýšlejte, Ptejte se, Porovnávejte, Poraďte se, Propočítejte a (až poté) Proveďte. Základní „desatero“, které radí, na co si dát pozor při sjednávání finančních služeb, je dostupné na webových stránkách ČNB.

Věřím, že nedávno provedené změny pravidel na finančním trhu čeští spotřebitelé ocení a že se lépe než dříve budou orientovat v tom, co jim poskytovatelé finančních služeb nabízejí. Jsem přesvědčen, že to nezanedbatelnou měrou přispívá k posilování stability finančního systému v České republice.

JIŘÍ RUSNOK, guvernér České národní banky

Zlatá koruna - partneři.