S ministerstvem vnitra a se Svazem měst a obcí jste dospěli ke kompromisu. Stavební úřady v obcích nebudou součástí nové státní stavební správy. Jak to bude fungovat v praxi?
Shodli jsme se, že cílem nás všech je zrychlení stavebního řízení. Obce souhlasí s tím, že je nutné zredukovat jednohlavé úřady, kde teď působí jediný, nezastupitelný člověk. Stavební úřady zůstanou v obcích s rozšířenou působností, pokud jsou tedy personálně zajištěny. Současný stav není ideální, a tak ministerstvo vnitra ještě vytipuje úřady v některých dalších obcích, aby území bylo dostatečně pokryto. Očekáváme, že stavebních úřadů v obcích bude ve finále zhruba 300 oproti dnešním 714.

Vladimír Dlouhý
Vladimír Dlouhý: Stavební zákon je alfa a omega dalších investic

Co bude v jejich kompetenci?
Měly by posuzovat zejména místně příslušné stavby. Velké, veřejně prospěšné a liniové stavby mají být v kompetenci krajské stavební správy, která vznikne už jako státní správa pod Nejvyšším stavebním úřadem. Bude tak existovat 14 krajských státních stavebních správ plus takzvaný patnáctý úřad, který bude řešit vyhrazené nejnáročnější stavby.

Jak budete definovat ty menší, místně příslušné stavby?
S určitým rozdělením už přišli hasiči, když jsme jednali o integrování jejich stanovisek coby dotčených orgánů. Mají čtyři kategorie staveb, z nichž první dvě by nejspíš spadaly do místně příslušných staveb. „Trojkové“ a „čtyřkové“ kategorie, to už jsou například obchodní centra, velké bytové domy, nemocnice, stadiony. Nicméně přesné kategorie, které budou samostatnou přílohou k zákonu, budeme ještě ladit.

Máme tedy nadále stavební úřady v obcích, vykonávající přenesenou působnost státní správy. Co bude pak?
Obce budou prvoinstančním orgánem. Odvolání už půjdou na krajskou státní stavební správu. Stavební úřady v obci budou muset dodržovat lhůty. Nástrojem pro to bude takzvané automaticky vygenerované povolení. Což je ale jen opatření proti nečinnosti, aby nadřízený úřad viděl, že se lhůta pro vyřízení nestihla. Skutečné povolení ještě bude muset potvrdit krajský státní stavební úřad.

Na snímku (zprava) primátor Ostravy Tomáš Macura, Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj) a Zuzana Bajgarová (náměstkyně primátora) na tiskové konferenci, 16. ledna 2020 v Ostravě.
Primátor Ostravy: Chceme, aby nejvyšší stavební úřad sídlil zde

Jak ošetříte, že stavební úřad v obci nenechá lhůtu uplynout záměrně?
O tom jsme také debatovali s ministerstvem vnitra. Pokud by se to stávalo často, mohl by následovat postih tajemníka obecního úřadu. Ministerstvo vnitra může navrhnout i jeho odvolání.

Další jednání s resortem vnitra a Svazem měst a obcí se týkala množství razítek, která investor dnes musí shánět.
Všichni souhlasí s tím, že dotčené orgány, kterých jsou dnes na čtyři desítky, se budou integrovat pod státní stavební správu. Jakmile investor pošle elektronicky žádost o stavební povolení včetně projektové dokumentace, automaticky požádá krajskou stavební správu o integrované stanovisko za veškerou ochranu veřejných zájmů. Tím, že dojde k odebrání dotčených orgánů z obcí s rozšířenou působností, se v podstatě vymýtí systémová podjatost.

Takže pro vyjádření dotčených orgánů půjde spis na kraj a pak poputuje zpátky na obec, která vydá stavební povolení?
Ano, to je úděl kompromisu. Proto jsme původně prosazovali jednotnou státní stavební správu, kde by se předávání spisu odbouralo. Nicméně i tak budou všichni nahlížet do jednoho digitalizovaného spisu.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová.
Změna stavebního zákona? Dostálová na turné přesvědčuje starosty

A co když někdo žádost a dokumentaci podá v papírové podobě?
Tak bude stavební úřad povinen ji zdigitalizovat. Na to od nás dostane potřebné vybavení.

Jaké budou lhůty?
O tom ještě povedeme debatu. Každopádně lhůta může stavebnímu úřadu plynout až od podání úplné žádosti. Nemůže běžet, pokud si dotčený orgán, například památkáři, vyžádá ještě nějaké podklady. Ale to už bude zajišťovat stavební úřad. Obíhat musí dokumentace, nikoli investor.

Počítáte ještě s takzvanou fikcí souhlasu, proti níž se ozývala řada hlasů? (Ta stanoví, že nevyjádří-li se příslušný úřad v zákonné lhůtě, bude to automaticky považováno za souhlas – pozn. red.)
Ano, v případě integrovaného stanoviska, zahrnujícího všechny ty dotčené orgány od památkářů až po ochranu životního prostředí. U něho bude existovat fikce vyjádření, pokud se nestihne včas.

Jak pokračují jednání s dotčenými orgány? Ne všechny s integrací pod státní správu souhlasily.
S památkáři jsme dospěli k dohodě. Souhlasí s integrací tam, kde se bude jednat o památky v ochranných pásmech. Ale u tak významného kulturního dědictví, jako jsou památky UNESCO, národní kulturní památky a rezervace, kterými se zabývají celé týmy odborníků, chtějí dál vydávat závazná stanoviska. To respektujeme. Stejně jako by ministerstvo životního prostředí určitě nepřipustilo, aby integrace zahrnovala i zvlášť chráněná území v národních parcích a podobně. Ale tam jednání teprve probíhají.

Ilustrace bydlení a stavby bytových domů.
Nový stavební zákon zůstává ve hře. Obce už na jeho stažení netrvají

Zmínila jste digitalizaci. Stihne se kompletně do doby, než začne platit nový stavební zákon? Tedy už v roce 2021.
Digitalizace postupuje. Změnila se legislativa, aby mohly být zpracovány digitálně technické mapy, kde i projektant a investor hned uvidí, jaké jsou v místě budoucí stavby dotčené sítě. Platnost nového stavebního zákona bude sice už v roce 2021, ale účinnost bude nabíhat postupně do roku 2023. Příští rok chceme spustit systém umožňující elektronické podání dokumentace. Aby investoři nemuseli dál jezdit na stavební úřad s dodávkami. To znamená, že spustíme portál stavebníka. Digitalizace je navázána na evropské fondy. Podařilo se získat zhruba čtyři miliardy korun na digitalizaci stavebního řízení a projekt sám o sobě končí v červenci 2023. Do té doby se bude celý systém zavádět.

Nevznikne v tom období mezi platností a účinností zákona chaos?
Ne. V roce 2021 vznikne nejdříve Nejvyšší stavební úřad, jeho pobočky, začne přesun úředníků. Pronajmeme si archivy, abychom neřešili velké spisové rozluky. Vše bude postupovat plynule. Musíme postupně nahrát všechna data, až do kompletní digitalizace v červenci 2023. Takže to nebude žádná akce kulový blesk.

Bude pro nový systém dost kvalifikovaných úředníků?
Nezdá se to, ale ve stávajícím systému je 13 a půl tisíce lidí. Vystačíme si se stejným počtem. Při současné roztříštěnosti a chaosu jsou mnozí nezastupitelní. Tím, že jedno- a dvouhlavé úřady budou v podstatě zrušeny, posílíme ty ostatní. Existují kraje, které mají za sebou několik liniových staveb, zatímco jiné maximálně jednu dvě. V rámci státní stavební správy bude možné čerpat ze zkušeností odjinud, hledat v konkrétních spisech, jak se podobná stavba rozhodovala. Lidé ze stavebních úřadů si dnes také volají a vyměňují rady, ale nemohou vzájemně nahlížet do spisů. To digitalizace a systém státní stavební správy umožní.

Stavba, bagr - ilustrační foto.
Stavební zákon bude třeba přepracovat, odhaduje Hamáček

V meziresortním řízení se k návrhu zákona sešlo přes 4500 připomínek. Jak je dokážete v termínu do konce března vypořádat?
Je mezi nimi obrovské množství duplicit. Třeba připomínky z krajů jsou téměř totožné. Stejně tak od Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu. Připomínky, které akceptujeme nebo u nich dospějeme ke kompromisu, teď náš tým na ministerstvu hned zapracovává do návrhu zákona.