Technologická agentura bude podle dnešního rozhodnutí vlády moct přijmout nové pracovníky. Kabinet schválil přesun peněz z její rozpočtové kapitole.

Národní centra kompetence mají reagovat na dokument Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 až 2020, podle kterého není v Česku dostatečně rozvinutý aplikovaný výzkum v oblasti spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Spolupráce výzkumných organizací a podniků údajně není dostačující a chybí pro ni motivace.

Technologická agentura si od programu slibuje posílení výzkumných a inovačních aktivit podniků. Chtěla by tak propojit dosud málo nebo vůbec nekomunikující odvětví a zvýšit efektivitu výzkumu. Předpokládá mimo jiné vznik velkých komplexních center, která by se orientovala na aplikovaný výzkum a mezinárodní spolupráci.

Již existující výzkumná centra by se měla provázat do jednoho integrovaného systému, k němuž mají patřit i Centra kompetence, která vznikla za podpory TA ČR, a také Centra excelence Grantové agentury ČR. Pracoviště, která budou patřit k Národním centrům kompetence, by měla intenzivně spolupracovat s aplikačním sektorem a měla by podporovat uplatnění poznatků v praxi.

Program by měl zároveň částečně vyřešit financování aplikovaného výzkumu po roce 2020, kdy ubudou peníze z evropských fondů. Měl by se stát součástí budoucího financování výzkumných organizací. Významná část příjmů center by měla jít ze smluvního výzkumu.

Kromě toho by tato pracoviště měla být financována z programu Národní centra kompetence a z dotací na kolaborativní výzkum.
Příjemci finanční podpory z programu mají být zejména výzkumné organizace. Průměrná výše podpory na program ze státního rozpočtu by mohla činit 80 procent, nejvyšší možná míra na projekt pak 90 procent.

Program má řídit Rada programu Národní centra kompetence složená ze zástupců veřejné správy, výzkumné a aplikační sféry. Projekty programu by se měly posuzovat na základě kritérií stanovených veřejnou soutěží, hodnotili by je zřejmě i zahraniční experti. V případě neúspěšných projektů by rada na základě stanovených podmínek mohla navrhovat jejich ukončení.

Na program Národní centra kompetence 1 by měl v období let 2020 až 2016 přímo navazovat program Národní centra kompetence 2. Ten by se měl připravit v roce 2018 tak, aby mohl být schválen v souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2020.