„Jednal jsem s ním osobně a myslel jsem si, že jsme nalezli vzájemnou shodu, a že by byl ochoten stáhnout odvolání proti územnímu rozhodnutí. Bohužel po našem jednání mi napsal jeho právník, že nesouhlasí, že garance z naší strany není dostatečná. Na jednání jsem přitom deklaroval, že jsem schopen vyhovět všem jeho požadavkům. A to s ohledem na to, že to nejsou žádné zásadní požadavky, které bychom nebyli schopni mu splnit,“ řekl Radek Mátl.

„Chtěl určité ocenění zeleně u dálnice D11, což by nebyl problém. Dále chtěl lepší napojení svých pozemků. To vše jsme mu byli ochotni slíbit. I po dohodě s Královéhradeckým krajem bychom určitě našli taková řešení, abychom jeho požadavky uspokojili. Nebyly to žádné nesplnitelné věci,“ upřesnil Mátl.

Přes budoucí dálnici D35 u Opatovce na Svitavsku postaví nový železniční most
D35 u Opatovce překlene ocelový most. Hotový bude na jaře, dálnice až za pár let

Bez územního rozhodnutí nemůže ŘSD začít s výkupem pozemků. Letos v lednu, když vyšla najevo informace o podání odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu D11 z Jaroměře do Trutnova, přitom Holubec doslova řekl reportérovi Deníku, že dohoda je vždycky možná. Holubec podal v územním řízení osm námitek.

„Jasně jsem mu deklaroval, že jsem ochoten s ním podepsat i nějaké memorandum či dohodu podobné té, kterou jsem podepsal i na stavbě D11 se zemědělci. Tu přesně v dohodnutém rozsahu naplňujeme. Byl jsem ochoten to panu Holubcovi slíbit. Bohužel v tuto chvíli na to nepřistoupil,“ přiblížil jednání s majitelem pozemků v Hajnici Radek Mátl.

Návrat k jednacímu stolu 

Situaci přesto nevzdává. „S panem hejtmanem Červíčkem jsme domluveni, že chceme ještě znovu sednout k jednacímu stolu a všechno s ním domluvit. Stále totiž preferuji dohodu. A to i z toho důvodu, že nyní řešíme územní rozhodnutí, ale posléze budeme řešit stavební povolení a byla by to zase zbytečná komplikace. Jsem stále přesvědčen, že jsme schopni se domluvit a jeho podmínky splnit,“ zdůraznil ředitel ŘSD.

Aktuální pohled na stavbu silničního mostu přes železnici a řeku Svitavu v Blansku
Ocelový kolos jede. Stavbu mostu v Blansku zachytilo časosběrné video

„Žádné jiné finanční požadavky, tedy z hlediska výkupu pozemků, pan Holubec neměl. Řešili jsme opravdu jen problematiku umístění samotné stavby a dopadů do jeho hospodaření,“ dodalMátl.

NÁMITKY PETRA HOLUBCE V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
(výňatek z územního rozhodnutí, které vydal stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem 26. listopadu 2021)

1) Namítám a nesouhlasím s umístěním stavby na pozemcích v katastrálním území Brusnice v mém vlastnictví. Stavba způsobí odejmutí mého vlastnického práva k částem pozemků dotčených stavbou a zbylé části a sousední pozemky znehodnotí. Stavba znehodnotí mé pozemky imisemi z dopravy, hlukem, omezením užívání a hospodaření. Vznikem ochranného pásma podél dálnice bude omezeno vlastnické právo k nakládáním s těmito částmi pozemků, které ochranné pásmo dálnice protne.

2) Námitka proti chybějícím protihlukovým opatřením v místě mezi km 127,5 až 129,3 po pravé straně. V těchto místech bude dálnice na náspu a směrem k obci není plánována žádná protihluková bariéra. Uvedením dálnice do provozu bude navýšena hluková zátěž v pásmu podél dálnice i v širším okolí.

3) Námitka proti nedostatečným opatřením proti rozstřiku imisí způsobených z dopravy na pozemky v blízkosti dálnice, zejména na pozemky v mém vlastnictví v katastrálním území Brusnice. Rozstřik z dálnice bude ovlivňovat kvalitu půdy v její blízkosti.

4) Námitka na chybějící obslužnou komunikaci v katastrálním území Brusnice od km 127,8 směrem na severovýchod. Stavba přetne pozemky v mém vlastnictví i pozemky okolních vlastníků či uživatelů, které se stanou obtížně obhospodařovatelné, protože nebude možné při obhospodařování přejíždět jen přes vlastní pozemky, ale bude nutno přejíždět po cizích pozemcích, abychom se dostali k těm svým a budeme nuceni využívat obhospodařovaných pozemků k přejezdům.

5) Námitka proti nedostatečně zajištěnému přístupu při stavbě mostního objektu a přeložky cesty ze silnice I/37 po polní cestě u Tadeášových domků na pozemky v mém vlastnictví. Domnívám se, že při stavbě mostního objektu se stavbou nebude moci projíždět po stávající polní cestě, která bude posléze nahrazena přeložkou cesty.

6) Námitka proti umístění migrační propusti v km 129,200 dálnice. Migrační propust je vedena na mé pozemky. Výstavbou dálnice bude zamezeno volnému pohybu zvěře, která tak nebude přirozeně rozptýlená. V místě propusti, při migraci pod dálnicí, bude v tomto místě docházet k větší koncentraci zvěře, která bude více ničit úrodu, a to zejména na nejbližších pozemcích, které jsou v mém vlastnictví.

7) Námitka proti odtoku bezpečnostního přepadu ze sedimentační nádrže a retenční nádrže a nedostatečnému předčištění dešťových vod kontaminovaných vlivem dopravy a údržby dálnice. Bezpečnostní přepad je sveden do Hajnického potoka. Tím může dojít k znečištění tohoto vodního toku imisemi z dopravy a posypových materiálů z dálnice.

8) Námitka proti nedostatečné ochraně a zničení přirozeného biotopu prameniště Hajnického potoka a přilehlé mokřadní louky v katastrálním území Horní Žďár.