„Vodní hospodářství je pro Českou republiku z pohledu investic jednou z prioritních oblastí. Poslední Zpráva o stavu životního prostředí v Česku uvádí, že stav této oblasti stále není příznivý a díky evropským fondům máme šanci ho změnit,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec ke schváleným projektům.

Největší částku, přes 3,8 miliardy korun, si rozdělí 150 tuzemských obcí a vodohospodářů na vybudování, modernizaci a posílení obecních čistíren a kanalizačních systémů, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. Ministerstvo je přidělovalo ve 42. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, původně počítalo s 3,6 miliardami korun. 

Mezi typické úspěšné žadatele se zařadila i obec Květnice na východním okraji Prahy, která se kvůli velkému stavebnímu rozvoji potýká s nedostatečnou kapacitou čistírny odpadních vod od roku 2011. 

„Tehdejší provozovatel vydal zákaz napojování nových objektů na čistírnu, čímž se prakticky zastavila dostavba a další rozvoj obce. Navíc nás to vrátilo o 50 let zpátky,“ říká starosta pražské satelitní obce Stanislav Plocek. Dotace tak městu pomůže vyřešit dnešní neudržitelnou situaci.

Ale neuspěli jen žadatelé s rozsáhlými projekty za desítky milionů korun. Na evropské peníze dosáhly i menší obce jako Milejovice v jižních Čechách. Evropská dotace ve výši 7,5 milionů korun pomůže jejím obyvatelům vybudovat obecní kanalizaci a malou mechanicko-biologickou aktivační čističku odpadních vod s kapacitou pro sto ekvivalentních obyvatel.

Druhou největší položkou v balíčku nově schválených dotací na boj se suchem je téměř miliarda korun ze 43. výzvy na zvýšení kvality pitné vody. 

Právě oblast kvality vod je pro Česko dlouhodobě problematická a vyžaduje nejen nemalé investice, ale i přísnější podmínky na čištění odpadních vod. Ministerstvo má pro tuto oblast vyčleněny ještě čtyři miliardy korun a vyhlášení tří nových výzev je plánováno na září, žádosti pak bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od října do ledna příštího roku.

Vedle vodohospodářských projektů aktuálně uspělo i pět projektů spadajících do oblasti péče a ochrany přírody a krajiny. Příspěvek v celkové výši téměř 51 milionů korun tak obdrží Jihočeský kraj a Kraj Vysočina na implementaci soustavy chráněných území Natura 2000, dalších téměř devět milionů korun půjde na vybudování jezů a zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy na řece Sázavě a Rolavě a na vytvoření nových tůní v nivě říčky Škeblice.

Evropské dotace míří na opatření, která pomohou naší krajině vyrovnat se s negativními dopady probíhajících klimatických změn, zlepší průchodnost říční sítě pro vodní živočichy a vodní režim krajiny, podpoří vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků a zvýší biodiverzitu v dané lokalitě," říká ministr Richard Brabec.

Tyto výzvy jsou průběžné a je tedy i nadále možné podávat žádosti o dotace na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.