Zákoník obsahuje mimo jiné příkaz podnikatelům, aby nezneužívali svého postavení. Kvalifikaci odborníka či hospodářské postavení nesmí využívat k vytvoření závislosti u spotřebitele nebo k dosažení nerovnováhy v právech a povinnostech, kterými by spotřebitel utrpěl.

Jasné podmínky

Současně se říká, že slabší stranou je osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním. Příklad: Jan Novák je sice živnostník, ale s manželkou o víkendu zajel do nákupního střediska, kde se mu zalíbil nový televizor. Protože však nepoužívá televizor k podnikání, bude vystupovat při koupi přístroje jako spotřebitel a může se dovolávat stejné ochrany.

Doložky u formulářových smluv musí být srozumitelné. To je další významná změna, kterou přináší nový zákoník. Týká se smluv uzavíraných takzvaným adhezním způsobem.

Bez fint a kliček

Jde o smlouvy, jejichž základní podobu neměla druhá (v tomto případě slabší) strana možnost reálně ovlivnit, příkladem jsou třeba bankovní smlouvy nebo různé smluvní formuláře. Smlouva uzavřená adhezním způsobem na formuláři nesmí obsahovat taková ujednání, která lze jen obtížně přečíst, nebo která jsou nesrozumitelná.

Takové ustanovení by bylo platné pouze za předpokladu, že zákazníkovi nepůsobí újmu, nebo když podnikatel prokáže, že význam doložky zákazníkovi dostatečně vysvětlil. Například smlouva o úvěru nebude platná, když ji osmdesátiletý důchodce podepíše při nákupu zboží na předváděcí akci. Smlouva totiž obsahuje obchodní podmínky, které jsou napsány malým písmem na šesti stranách a obsahují ujednání, které zvýší celkovou úroveň úvěru o sto procent. Může jít například o ujednání týkající se dopravy či instalace zboží. Důchodci toto ustanovení ani nikdo nevysvětlil, proto smlouva nebude platná.

Zákaz sjednat kratší nebo delší promlčecí lhůty v neprospěch spotřebitele, to je další novinka, kterou je dobré si pamatovat. Nový občanský zákoník totiž umožňuje, aby si strany ujednaly jinou než zákonnou délku promlčecí lhůty. Ta však nesmí být kratší než jeden rok a delší než patnáct let. Jinou promlčecí lhůtu však nelze ujednat v neprospěch slabší strany. Tedy například, kdyby vám prodejce při nákupu domácích spotřebičů vnutil kratší promlčecí dobu, abyste ho potom nemohli žalovat.

Co říká zákoník

Nový zákoník také zakazuje používat ujednání, na základě kterých by byla náhrada škody vyloučena. Jinými slovy, zákazník se nemůže vzdát práva na náhradu škody.

Pokud je tedy v obchodních podmínkách konkrétního internetového prodejce praček uvedeno, že v případě pozdější vady zboží se zákazník vzdává práva na náhradu škody, ustanovení není platné. Když kupující novou, ale vadnou pračkou vytopí sousedy a musí jim pak vymalovat byt, může se domáhat náhrady škody od toho, kdo mu pračku prodal. Další ustanovení nového občanského zákoníku zajišťují ochranu slabší smluvní strany nepřímo tím, že se snaží v případě potřeby zajistit vyváženost.

Zákon obsahuje ustanovení, které říká, že nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvod- nou újmu.

Když si například starý člověk žijící v domově důchodců a trpící Alzheimerovou chorobou, který má problém rozeznat i vnoučata, koupí od podomního prodejce sadu předražených hrnců nebo ovčích dek, je evidentní, že nebyl schopen posoudit nevýhodnost tohoto kroku.

Proto za nynějších právních podmínek už může napadnout platnost smlouvy a domoci se její neplatnosti. Učinit to mohou za něho i příbuzní.

Současně však nikdo nesmí z vlastní neschopnosti bezdůvodně těžit k újmě druhých a svalovat vinu na jiné. Pokud si třeba někdo od finanční instituce vezme půjčku, ale z vlastní lenosti si nepřečte smlouvu a neseznámí se se smluvními podmínkami, či dokonce si ani nezjistí, zda by podobný úvěr nezískal výhodněji někde jinde, potom se nemůže domáhat neplatnosti smlouvy s tím, že je nevýhodná. Smlouvu si totiž ještě před podpisem měl pořádně přečíst a seznámit se s podmínkami splácení.

tři tisíce paragrafů

- Nový občanský zákoník představuje jednu z největších změn českého právního systému za posledních 20 let. S jistou nadsázkou lze říci, že jde o normu, která upravuje život člověka od narození až po smrt.

- Zákoník má asi tři tisíce paragrafů a je rozdělen do pěti částí. První tvoří předmět úpravy zákona, druhá se zabývá rodinným právem, třetí určuje absolutní majetková práva, čtvrtá majetková práva relativní, pátou částí jsou závěrečná ustanovení.

- Některé z důležitých změn, které zákoník přináší, vám přibližujeme v našem seriálu textů renomovaných autorů.

MARTIN ŠVÁB
Autor je ředitelem právního oddělení společnosti Provident Financial.