Nejčastějšími důvody k propouštění jsou podle březnového průzkumu agentury Comservis.com restrukturalizace organizace, nedostatek práce pro zaměstnance a neomluvená absence na pracovišti.

Reagujte včas

Nejjednodušeji se pak zaměstnavatel rozloučí s tím, kdo má uzavřenu smlouvu na dobu určitou. Takových případů je v Česku stále více. Firmy nemají jistotu, že budou mít práci pro zaměstnance i za rok, proto raději uzavírají smlouvy na dobu určitou. A hledání práce je pro některé lidi natolik těžké, že jsou rádi i za několikaměsíční jistotu.

Takovou zkušenost má i Antonín Klika, který celý život pracuje jako dělník. V současnosti má sice stálé zaměstnání s pravidelným příjmem, smlouva mu však vyprší za pět měsíců. Situaci plánuje řešit až tehdy, kdy nastane.

Právě to je častý problém zaměstnanců. Reagují, až když problém nastane, což je často pozdě. „Doporučil bych všem udělat preventivní krok. Když máte smlouvu na dobu určitou, předem si aktivně hledejte místo. Buďte vy tím, kdo si vybírá, zda bude pokračovat, nebo vybere něco nového," radí Patrik Nacher, finanční analytik, publicista a majitel serveru www.bankovnipoplatky.com.

Jak předejít chybám

Zákoník práce přesně vymezuje, v kterých případech má zaměstnanec nárok na odstupné a v kterých ne. Záleží na tom, z jakého důvodu dojde k výpovědi a kdo ji podá. Může se však stát, že zaměstnavatel vás potřebuje propustit a odstupné vyplatit nechce. Pro výpověď si potom vymyslí důvod, na základě něhož nárok na odstupné nemáte.

S takovým přístupem se setkal i hrdina našeho příběhu. Jeden ze zaměstnavatelů ho propustil s obviněním, že k práci přistupoval nezodpovědně. Protože uvedl tento důvod, nemusel platit odstupné. Zaměstnanec se tehdy se zaměstnavatelem nepřel a udělal chybu.

Pokud se dostanete do podobné situace, zajímejte se o vlastní práva a vyžadujte, aby byla dodržena. Kdyby se Antonín Klika nevzdal, mohl se proti postupu zaměstnavatele bránit i on. „Zaměstnavatel by pak musel prokázat, že zaměstnance předtím písemně upozornil, že neplní pracovní povinnosti," uvádí Patrik Nacher.

Nárok na odstupné

Výpověď musí být vždy písemná. „Jako zaměstnanec můžete ve výpovědi udat jakýkoliv nebo žádný důvod. Naopak zaměstnavatel vás může propustit jenom z důvodů vymezených zákoníkem

práce," radí Filip Šanda, personální ředitel Raiffeisenbank. Pokud dostanete výpověď z důvodu, že zaměstnavatel či jeho část se přesouvá nebo zaniká a jste nadbytečný, máte podle zákoníku práce nárok na odstupné. Jeho výše se odvíjí od doby, po kterou u daného zaměstnavatele pracujete.

Pokud je to do jednoho roku, máte nárok na odstupné ve výši jednoho měsíčního platu. Jste-li v zaměstnání jeden až dva roky, jsou to dva měsíční platy a v případě více než dvou let platy tři. Pokud na ni máte nárok, podporu začnete pobírat až poté, kdy dočerpáte odstupné.

Boj o plat

Bránit se proti zaměstnavateli se mnoha lidem může už předem zdát prohrané. Není to však pravda, za svými právy si musíte jít. Když vám zaměstnavatel dluží a nepomáhá domluva, můžete se obrátit na odbory, jestliže u daného zaměstnavatele jsou. Pokud ne, můžete se obrátit na oblastní inspektorát práce a podat stížnost.

„Inspektorát práce pro- vede šetření a shledá-li pochybení, uloží pokutu. Zaměstnavatel by vám měl mzdu vyplatit. Když ani potom nic nečiní, nezbývá vám nic jiného než se obrátit na soud," radí advokátka Světlana Semrádová Zvolánková.

Ne vždy ovšem musí být vina na straně zaměstnavatele. Najde se i řada zaměstnanců, kteří se k zaměstnavateli nechovají zrovna férově. „Zaměstnavatel se může obrátit na své právníky. Podle mého názoru je však nejlepší sednout si se zaměstnancem k jednomu stolu a dospět k dohodě," radí Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Pomůže i pojištění

Ztráta práce znamená také výpadek pravidelných měsíčních příjmů. Odstupné sice na nějaký čas pomůže, ale je nutné zacházet s ním rozvážně. „Často se setkávám s tím, že zaměstnanci dostanou peníze naráz, a místo aby si výdaje naplánovali na několik měsíců dopředu, značnou část peněz utratí jednorázově a následně jim prostředky chybí. Pak už nezbývá než sáhnout do rezervy, a pokud neexistuje, vzít si půjčku," uvádí Patrik Nacher.

„Jestliže máte hypotéku nebo jinou půjčku a nejste si jisti zaměstnáním, můžete využít pojištění stálých plateb. Získáte tak jistotu, že budete schopni platit své závazky řádně i v případě, že přijdete o práci," radí Petr Svoboda z České pojišťovny.

Předtím, než si sjednáte takové pojištění, si dobře přečtete pojistné podmínky. V případě plnění totiž může záležet i na důvodu, pro který vás zaměstnavatel propustil. Podmínky většinou stanoví, že to musí být například důvody organizační.

„Sami si můžete zvolit délku takzvané karenční doby, tedy doby trvání pracovní neschopnosti či nezaměstnanosti, po jejímž uplynutí vám náleží pojistné plnění. Zvolit si můžete i dobu ručení. To je zase období, po které vám pojišťovna plnění vyplácí," doplňuje Petr Svoboda.

některé změny platné od ledna 2012

- Zkušební doba:u vedoucích zaměstnanců může trvat až šest měsíců, u ostatních zaměstnanců v pracovním poměru až tři měsíce.

- Pracovní poměr na dobu určitou:nesmí přesáhnout tři roky a ode dne vzniku se může opakovat nejvýše dvakrát.

- Dohoda o provedení práce:rozsah nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce (dříve 150).

- Doba, na kterou se taková dohoda uzavírá:musí být obsažena v dohodě. Zaměstnanec je nově účasten zdravotního a sociálního pojištění v těch kalendářních měsících, ve kterých vykáže započitatelný příjem z dohody vyšší než deset tisíc korun.

- Práce přesčas zohledněná ve mzdě zaměstnance:mzdu s přihlédnutím k práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin za kalendářní rok u řadových zaměstnanců. U vedoucích je to v průměru maximálně osm hodin týdně za 26 po sobě jdoucích týdnů.

Zdroj: advokátní kancelář Baker & McKenzie

Poradna

Jak je vhodné sdělovat zaměstnancům špatné zprávy, například že se podniku nedaří?

Nejdůležitějším pravidlem je nesnažit se nic utajit a informovat zaměstnance průběžně. Je nutné, aby věděli, jaké problémy firma řeší a jak se s nimi plánuje vypořádat. Pokud budete mlčet, budou se v kolektivu šířit polopravdivé fámy a pověst řídícího pracovníka tím může utrpět.

Řada zaměstnavatelů si neuvědomuje, že způsob, jakým se chovají k zaměstnancům, nastavuje zrcadlo i jim. Pak tedy už nejde jen o to, jak na ně nahlíží lidé uvnitř podniku, ale také jak je vnímá jejich okolí. Mohou si tak snadno pokazit pověst na trhu práce.

Radí Marcela Minářová ze společnosti AMI Communications.

Od 1. 1. 2012 došlo k podstatnému zvýšení kontrol ze strany inspektorátů práce a jejich mobilních útvarů s cílem odhalení nelegálního zaměstnávání. Za zaměstnávaní načerno hrozí zaměstnavateli i zaměstnanci vysoká pokuta. Co by tedy měl dělat podnikatel osoba samostatné výdělečně činná, aby snížil riziko, že bude považován za zaměstnance zákazníka?

- K poskytování služeb nepoužívat majetek zákazníka (počítač, telefon, vizitky, automobil).

- Nepracovat v prostorách zákazníka bez úhrady za užívání prostor.

- Nebýt součástí e-mailové a počítačové sítě zákazníka.

- Nemít typicky zaměstnanecké benefity dovolenou, odměnu v době nemoci nebo stravné.

- Dostávat odměnu závislou na výsledku a nést odpovědnost za výsledek služby.

- Nepodléhat dennodenním instrukcím týkajícím se poskytování služeb.

- Neudělovat úkoly zaměstnancům zákazníka.

- Uzavřít písemnou smlou- vu s jasnými podmínka- mi spolupráce.

- Mít pokud možno více odběratelů.

- Neřídit se pevně stanovenou pracovní dobu.

Radí Karin Konstantinovová z advokátní kanceláře Baker & McKenzie.

Jste-li bez práce, přivydělávat si nesmíte

Mezi nezaměstnanými se může ocitnout kdokoliv z nás. O tom, jaká pravidla pro nás platí v takové chvíli, jsme mluvili s Jiřím Vaňáskem, ředitelem odboru služeb trhu práce z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

K získání podpory v nezaměstnanosti je nutné splnit několik podmínek. V rozhodném období, tedy dva roky před tím, než jste byli zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, musíte zaměstnání anebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá povinnost odvádět příspěvek na důchodové pojištění, vykonávat alespoň dvanáct měsíců. Dále musíte o podporu požádat úřad práce, kde jste vedený jako nezaměstnaný. Ke dni, k němuž má být podpora přiznána, nesmíte být příjemcem starobního důchodu.

Mohu si přivydělávat, když pobírám podporu v nezaměstnanosti?

K podpoře v nezaměstnanosti si není možné přivydělat.

Pokud mi úřad práci nenabízí, nemohu tedy vůbec pracovat?

Jako uchazeč o zaměstnání vedený na úřadě práce můžete vykonávat takzvané nekolidující zaměstnání. Jinými slovy, můžete být zaměstnán na základě pracovního nebo služebního poměru nebo na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, ale měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. Po tuto dobu však úřad práce nevyplácí podporu v nezaměstnanosti.

Musím přijmout nabídku veřejně prospěšné práce?

V případě, že uchazeč o zaměstnání výkon veřejně prospěšných prací odmítne, může být z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazen. Mezi takové práce patří například údržba veřejných prostranství, budov nebo komunikací.

PETRA KOLLEROVÁ