Projekt nazvaný Zvýšení kvality návazné péče ve FN HK byl zaměřený na rozšíření kapacity lineárních urychlovačů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, které se užívají k zevnímu ozařování zhoubných nádorů. Díky novému stroji dojde postupně k rozšíření kapacity a nahrazení dosluhujících kobaltových přístrojů v nemocnicích v Jičíně a Trutnově.

Fakultní nemocnice Brno
Špičkové vybavení operačních sálů je na kolečkách. Barvy vybíraly sestry

Tato náhrada bude postupná i s ohledem na aktuální obměnu stávajících dvou lineárních urychlovačů určených pro superspecializovanou péči. Plné kapacity tak pracoviště ve Fakultní nemocnici Hradec Králové dosáhne závěrem roku 2019. Nový lineární urychlovač zaručí přesnější a bezpečnější ozařování a přinese také uživatelsky přístupnější ovládání. 

Jak evropské fondy pomáhají českému zdravotnictví?Zdroj: Deník

 „V současné době ještě tato péče může probíhat na dvou dosluhujících kobaltových přístrojích v nemocnicích v Jičíně a Trutnově, ale nově pořízený přístroj ve FN HK bude po domluvě se Zdravotnickým holdingem KHK tuto péči postupně přebírat,“ uvedl zástupce přednosty pro léčebnou péči Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Milan Vošmik Ph.D.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Fakultní nemocnice současně s projektem na pořízení nového lineárního urychlovače v březnu 2018 zahájila stavební práce na přístavbě u Pavilonu profesora Bašteckého za zhruba 70 milionů korun, na financování dokumentace pro přípravu stavby se částkou 750 000 korun podílel Královéhradeckých kraj. V nové přístavbě najde místo jeden ze tří lineárních urychlovačů nemocnice.

Díky druhému evropskému projektu v roce 2018 Fakultní nemocnice Hradec Králové pořídila několik dalších přístrojů pro různá pracoviště. Jednalo se zejména o obnovu dvou skiagrafických přístrojů a tří ultrazvukových přístrojů. Vedle toho byla realizována dodávka lineárního ultrazvukového endoskopu, poskytujícího ultrazvukové zobrazení nejvyšší úrovně, C-ramena pro endoskopické pracoviště pro onkologickou diagnostiku, zavádění stentů do jícnu a žlučových cest a také přístroje pro rigidní bronchoskopii.

Zdroj: Redakce

Poslední dodanou technikou byla konfokální endomikroskopie, která umožňuje pomocí laserového paprsku o různé vlnové délce zobrazit velmi detailně vyšetřovanou sliznici. Celková hodnota dodávek těchto přístrojů v rámci projektu dosáhla 34 milionů korun.

715 tisíc pacientů

Fakultní nemocnice Hradec Králové díky dvojici projektů výraznou měrou zkvalitnila přístrojové vybavení pro účely diagnostiky i návazné péče, a udržela si tím vysoký technologický standard v dané oblasti. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu nemocnice Hradec Králové realizuje několik dalších projektů, a to v oblasti onkogynekologie, perinatologie a IT.

Oblastní nemocnice Kolín
Za 90 milionů obnovili vybavení

Fakultní nemocnice Hradec Králové má 39 pracovišť se zhruba 1370 lůžky, na kterých je každoročně hospitalizováno přes 41 000 pacientů. Ambulantně je v nemocnici ošetřeno okolo 715 000 pacientů  a v nemocnici jsou prováděny nejsložitější chirurgické výkony a jsou používány moderní technologie v oblasti diagnostiky a léčby. 

Infografika projekt v číslech - Fakultní nemocnice Hradec KrálovéZdroj: Deník

MUDr. Milan Vošmik Ph.D.: Nový lineární urychlovač přinese větší šance na vyléčení

Díky prostředkům z EU  bude ozařování na novém přístroji přesnější a bezpečnější, říká zástupce přednosty pro léčebnou péči Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové  MUDr. Milan Vošmik Ph.D.

Současné moderní přístroje pro ozařování jsou uživatelsky přístupnější ve srovnání s těmi staršími.

Zástupce přednosty pro léčebnou péči Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Milan Vošmik Ph.D.Zdroj: Fakultní nemocnice Hradec KrálovéProjekt „Zvýšení kvality návazné péče ve FN HK“ byl spolufinancován Evropskou unií. Kdy došlo k zahájení realizace projektu a kdy byl projekt ukončen
Zahájení projektu vztahujeme ke dni registrace a rozhodnutí k danému projektu, tj. 31. března 2017. Realizace projektu trvala necelé dva roky a skončila 31. prosince 2018. Bylo to dáno zejména složitostí celé obměny a pořízení nových lineárních urychlovačů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, jejíž nemalou částí je i tento projekt.

Co přesně bylo cílem  projektu?
Cílem projektu bylo zajištění radioterapeutických technik, které přímo nepatří mezi vysoce specializovanou péči a současně splňují definici návazné péče v onkologii. Pro bližší představu se jedná např. o předoperační nebo pooperační ozařování různých nádorů. V současné době může ještě tato péče částečně probíhat na dvou dosluhujících kobaltových přístrojích v nemocnicích v Jičíně a Trutnově, ale nově pořízený přístroj ve FN HK bude po dokončení obměny i dvou stávajících přístrojů (v průběhu roku 2019) a domluvě se Zdravotnickým holdingem KHK tuto péči postupně přebírat.

O jaké konkrétní přístroje se jedná?
Vzhledem k realizaci společného výběrového řízení na obměnu dvou stávajících přístrojů a rozšíření o 3. lineární urychlovač jsou všechny tři stroje od jednoho dodavatele. Konkrétně se jedná o lineární urychlovače Trubeam od firmy  Varian. 

Přibližte prosím tyto přístroje člověku, který něco takového nikdy neviděl. 
Lineární urychlovač je přístroj, který se v lékařství užívá k zevnímu ozařování zhoubných nádorů, tedy tzv. zevní radioterapii. Záření z lineárního urychlovače je vysokoenergetické ionizující elektromagnetické vlnění, které má schopnost poškození nádorových buněk. Pokud ozařovací přístroj toto záření zacílí do nádorového ložiska nebo lůžka nádoru po operaci, dochází k postupnému zániku nádorových buněk. V praxi pacient leží na speciálním stole a kolem něj se otáčí hlavice, ze které vychází svazek záření. Tento svazek bývá tvarově upravován podle tvaru cílového objemu, který je potřeba ozářit. 

Fakultní nemocnice Ostrava
Ostrava má nové CT pracoviště

Co tato modernizace přístrojové techniky přinese pacientům? Jak přesně to zlepší péči o ně? 
Proti zmíněným kobaltovým ozařovačům, které by měl nový stroj nahradit, bude ozařování podstatně přesnější a výrazně bezpečnější. To znamená, že pacientům nový lineární urychlovač přinese větší šance na vyléčení a současně mnohem nižší riziko rozvoje nežádoucích účinků při léčbě i po léčbě. Navíc, zvýšení ozařovací kapacity ve FN HK podstatně zkrátí čekací doby na léčbu. 

Znamená to nějakou změnu také pro zaměstnance?
Současné moderní přístroje pro ozařování jsou i uživatelsky přístupnější ve srovnání se staršími přístroji. 

Týká se pořízení techniky v rámci projektu více klinik?
Tento konkrétní projekt a s ním spojená dodávka lineárního urychlovače se týká pouze Kliniky onkologie a radioterapie FN HK. Nicméně naše klinika přebírá k radiační léčbě pacienty z řady dalších klinik, zejména operačních oborů. Vedle tohoto projektu Fakultní nemocnice Hradec Králové realizovala ještě jeden projekt zaměřený na zvýšení kvality návazné péče a ten zahrnoval více typů přístrojů pro různá pracoviště.

Jak byste zhodnotil celkový přínos projektu? 
Obecně modernizace ozařovací techniky ve FN HK zajistí přesnější a bezpečnější ozáření pacientů se zhoubnými nádory. Pořízení lineárního urychlovače pro návaznou péči navazuje na obměnu dvou lineárních urychlovačů pro vysoce specializované radioterapeutické výkony. Tyto přístroje se budou doplňovat a současně budou společně využívat další techniku, jako jsou plánovací konzole, plánovací počítačová tomografie apod., čímž dojde ke zlevnění celého procesu. Obnovou ozařovací techniky se FN HK opět zařadí k technologické špičce nejen v rámci české, ale i evropské radiační onkologie. 

Tisíc projektů pro lepší ČeskoZdroj: Deník