Posílení svobody jednotlivce

Nový občanský zákoník významným způsobem posiluje svobodu jednotlivce a klade velký důraz na to, aby to, co si smluvní strany ujednaly, bylo považováno spíše za platné. Nelze tak samozřejmě obejít zákon nebo dobré mravy, ale například nedostatečná písemná forma už nebude sama o sobě způsobovat neplatnost smlouvy.

Zároveň ovšem nová právní úprava klade větší požadavek na rozvážnost a opatrnost v právním styku.

Delší promlčecí lhůty

Nyní je už možné smluvně si dojednat délku promlčecí lhůty, ovšem nesmí tím být zkrácena práva slabší strany. Rovněž se výrazně prodlužuje promlčecí lhůta. Například u práva na náhradu škody ze dvou či tří let až na deset. Ze dvou let na deset se prodlužuje i promlčecí lhůta u práva na vydání bezdůvodného obohacení.

Náhrada zdravotní újmy

Jednou z nejvýraznějších změn, již nová právní úprava přináší, je opuštění tabulkově stanovené výše náhrady škody na zdraví nebo životě. Nově se tak bude výše náhrady určovat s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem případu.

Přestává tak platit okřídlené tvrzení, že podle českého práva má lidský život hodnotu 240 000 korun.

Dědictví a závěť

Dosud nemělo valného smyslu pořizovat závěť. Možnost člověka určit, co se stane s jeho majetkem po smrti, totiž starý občanský zákoník poměrně silně omezoval. Nový zákoník tuto svobodu zase zavádí.

Prvním lednem počínaje je už možné v závěti klást rozumné podmínky dědicům. Rovněž lze založit právnickou osobu přímo závětí, například nadaci. Právní jistotu dědiců posílí institut dědické smlouvy. K zachování rodinného majetku příštím generacím je možné využít další novinku, svěřenské nástupnictví.

Co je psáno, to je dáno

Posiluje se význam veřejných seznamů, mezi které patří například obchodní rejstřík i katastr nemovitostí. Údaje v nich zapsané se považují za správné a ten, kdo právně jedná ve víře v jejich správnost, je zákonem chráněn.

Současně se posiluje ochrana vlastníků nemovitostí, když zákon ukládá katastrálnímu úřadu povinnost vyrozumět vlastníka o změně týkající se jeho nemovitosti.

Ochrana spotřebitele

Občanský zákoník posiluje stávající ochranu spotřebitele. Nyní už spotřebitel nemusí platit poskytovateli zboží a služeb ty poplatky a náklady, se kterými nebyl dopředu seznámen. Též se prodlouží lhůta, během které může spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li poskytovatel zákonnou informační povinnost. Při odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele a vrácení zboží se zkracuje lhůta, v níž musí poskytovatel vrátit spotřebiteli peníze. Konkrétně z třiceti dnů na čtrnáct.

Ochrana jednání v dobré víře

Dosud si člověk nemohl být jist, že starší vozidlo koupené v autobazaru se skutečně stane i jeho vlastnictvím. Pokud bylo toto auto předtím ukradeno, nabyvatel k němu nezískal vlastnické právo, byť za auto zaplatil.

V nových podmínkách bude už nabyvatel jednající v dobré víře chráněn. Nestane se již tedy, že by se ocitl bez auta i peněz. Po zaplacení získá i vlastnické právo.

tři tisíce paragrafů
- Nový občanský zákoník představuje jednu z největších změn českého právního systému za posledních 20 let. S jistou nadsázkou lze říci, že jde o normu, která upravuje život člověka od narození až po smrt.

- Zákoník má asi tři tisíce paragrafů a je rozdělen do pěti částí. První tvoří předmět úpravy zákona, druhá se zabývá rodinným právem, třetí určuje absolutní majetková práva, čtvrtá majetková práva relativní, pátou částí jsou závěrečná ustanovení. Zákoník je účinný od 1. ledna 2014.

- Některé z důležitých změn, které zákoník přináší, vám přibližujeme v našem seriálu textů renomovaných právníků.

PETR BŘÍZA
Autor je smluvní právník portálu Vašenároky.cz.