Osobní bankrot. Co si představit pod tímto pojmem a jaká pravidla pro něj platí? Oddlužení je řešením pro občany, kteří se dostali do dluhové pasti a nemají dostatek prostředků pro splácení závazků.

Lidé v dluhové pasti si často berou další úvěry pro splacení těch starších. Protože časem jim již žádná banka nepůjčí, přechází k různým pochybným společnostem, které sice půjčují bez problémů, ale za lichvářský úrok. Je to vytloukání klínu klínem.

Nový začátek

V případě, že dlužník-nepodnikatel není schopen splácet závazky a nerozhodne se včas pro oddlužení, jeho věřitelé mohou pohledávky vymáhat i způsoby, jejichž důsledky mohou být pro dlužníka dramatické – může přijít o všechen majetek v exekuci a stejně zůstane odsouzen k celoživotnímu splácení dluhů.

Oddlužení dává člověku možnost s dluhy se vypořádat. Je určeno pro nepodnikatele a netýká se dluhů, které jsou nějakým způsobem zajištěné (například zástavním právem k nemovitosti). Ani toto řešení se ovšem nehodí pro každého. Podmínkou je, aby dlužník zaplatil věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu nejdéle pěti let minimálně třicet procent všech dluhů.

Splátkový kalendář

Soud posuzuje, zda je záměr oddlužení poctivý a ekonomicky reálný. O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé. To může proběhnout dvěma způsoby: zpeněžením majetku nebo splátkovým kalendářem na dobu pěti let. Dlužník je povinen postarat se o to, aby mohl splácet.

Musí si tedy zajistit pravidelný zdroj příjmů a žádné jiné příjmy nezatajovat. Musí zpeněžit také případné hodnoty získané darem či dědictvím a výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Pokud dlužník splní splátkový plán, soud mu na jeho návrh zbytek dluhů promine.

Žádný z „nezajištěných“ věřitelů nemůže požadovat doplacení. Pokud dlužník splátkový kalendář řádně neplní a nesnaží se o maximální uspokojení věřitelů, může soud schválené oddlužení zrušit a na majetek dlužníka vyhlásit konkurz. Dojde k prodeji majetku, a pokud to k úhradě dluhů nepostačí, všechny zbývající dluhy trvají a věřitelé mohou požadovat jejich doplacení.

Proces oddlužení upravuje zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, který začal platit počátkem roku 2008. Podmínkou pro schválení oddlužení je naplnění podmínek úpadku nebo hrozícího úpadku. Dlužník musí podat žádost o oddlužení na předepsaném formuláři a doložit další důležité doklady.

Je třeba dodržet všechny podmínky, jinak může být žádost neúspěšná. Jestliže insolvenční soud návrh na oddlužení zamítne, současně rozhodne i o řešení dlužníkova úpadku konkurzem. Podrobné informace lze získat na oficiálních stránkách k insolvenčnímu právu http://insolvencni-zakon.justice.cz . Je tu i informativní kalkulátor splátek, na kterém si lze spočítat, kolik by zájemci při oddlužení formou splátkového kalendáře zůstalo k živobytí. Rozhodně se vyplatí konzultovat postup s odborníkem.

Vývoj počtu případů

V roce 2008 bylo podáno 1713 návrhů na oddlužení. Povoleno bylo 648 žádostí, z toho většina formou splátkového kalendáře. V roce 2009 bylo podáno 3771 žádostí o oddlužení a za první čtvrtletí tohoto roku pak 1904 žádostí.

Počet žádostí o oddlužení se tedy zvyšuje. To nasvědčuje, že lidé se stále ještě mnohdy chovají neodpovědně, pokud jde o vztah financí a vlastního života.

Doufejme, že dopad nového zákona o spotřebitelském úvěru tento trend zastaví. Obsahuje totiž princip odpovědného úvěrování, který by měl omezovat předlužování spotřebitelů. Občan by měl být informován, zda a za jakých okolností úvěr odpovídá jeho možnostem.

Eva Poláchová, OVB Allfinanz