8) Co si letos mohu z daní tzv. odečíst - jaké jsou daňové odpočty a nezdanitelné položky?

Možnosti slev a daňových odpočtů pro rok 2022 zásadně nezměnily. Využití je vždy potřeba zkoumat v kontextu jejich specifických podmínek. Poplatníci pro jejich uplatnění musí finančnímu úřadu předložit celou řadu dokladů a dokumentů.

Nezdanitelné části základu daně (odpočty od základu daně)

 • Od základu daně lze za určitých okolností odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého na dobročinné účely.
 • Oblíbenou položkou je odečet úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úroků z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a obdobných produktů použitých na financování bytových potřeb.
 • Takovéto úroky lze odečíst do limitu 300 tisíc korun u úvěrů pro financování zajištění bytové potřeby před 1. lednem 2021 a 150 tisíc korun u úvěrů pro financování zajištění bytové potřeby po 1. lednu 2021.
 • Od základu daně pak lze odečíst také poplatníkem hrazený příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření v souhrnném limitu nejvýše do 24 tisíc korun.
 • Stejný limit platí pro odečtení plateb na zaplacené pojistné na soukromého životního pojištění.
 • Musí se však vždy jednat o pojistný produkt, který splňuje podmínky dané daňovým zákonem.
Daňové přiznání. Ilustrační snímek
Daňové přiznání za rok 2022: Jak a do kdy vyplnit, kdo ho podává

9) Jaké slevy na dani můžeme za loňský rok uplatnit?

Slevy na dani a daňové zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka, kterou si může uplatnit každá osoba podávající daňové přiznání (včetně OSVČ) v plné výši, činí 30 840 korun (v roce 2021 27 840 korun).
 • Poplatník kromě základní slevy na poplatníka může ve svém daňovém přiznání za rok 2022 uplatnit slevu ve výši 24 840 korun na manžela či manželku žijící ve společně hospodařící domácnosti, pokud manžel či manželka nemá vlastní příjem přesahující 68 tisíc korun.
 • Příjmy, které do tohoto limitu nespadají, jsou taxativně vymezené zákonem. Nepatří mezi ně například rodičovský příspěvek či jednorázový příspěvek na dítě pět tisíc korun, který bylo v roce 2022 možné čerpat.
 • V případě manžela či manželky, kterým je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, je sleva dvojnásobná.
 • Dále je možné využít slevy na dani pro držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 korun, slevu na invaliditu ve výši 2520 korun či rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5040 korun.
 • Hojně využívanou je sleva za umístění dítěte (takzvané školkovné), maximálně do výše 16 200 korun za rok.
 • Poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání do věku 26 let, pak mohou využít slevu na studenta ve výši 4020 korun.
 • Mezi nejčastěji využívané slevy se řadí daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořící Evropský hospodářský prostor pro jedno, dvě, tři a každé další dítě (15 204 korun, 22 320 korun a 27 840 korun). Je třeba vždy řešit, který z rodičů si slevu může uplatnit. Na každé dítě totiž daňové zvýhodnění lze uplatit jen jedenkrát.

10) Kdo má nárok na takzvaný daňový bonus?

Daňový bonus vzniká, pokud výsledná daň poplatníka je nižší, než daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které si může uplatnit.

Na tento bonus by se tedy dalo pohlížet jako na přeplatek na dani, který finanční úřad vyplatí, pokud aktivní příjmy poplatníka (příjem ze závislé činnosti či příjem z podnikání) dosahují minimální výše 97 200 korun.

Od roku 2021 již neplatí horní strop pro daňový bonus, který byl dříve ustanoven na hranici 60 300 korun.

Od roku 2023 se mění paušální daň i způsob daňového přiznání
Povinnosti pro podnikatele 2023: Paušální daň i nový způsob daňového přiznání

11) Jaké sankce mi hrozí, pokud podám daňové přiznání pozdě, nebo s chybnými údaji?

Za každý den prodlení, který následuje po překročení toleranční doby pět pracovních dnů prodlení s podáním, je výše pokuty 0,05 procenta ze stanovené daně, případně 0,01 procenta z daňové ztráty za každý den prodlení. Tato pokuta může dosáhnout nejvýše 5 procent stanovené daně, nebo stanovené daňové ztráty, maximálně však může dosahovat výše 300 tisíc korun.

Pokuta se nevyměřuje, pokud její částka nedosáhne alespoň tisíc korun.

Pokud je poplatník v prodlení s platbou daně, vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení od čtvrtého kalendářního dne po původním dni splatnosti do dne platby daně. Úrok je počítán z dlužné částky daně a odpovídá výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

Například repo sazba druhého kalendářního pololetí roku 2022 (doposud platná) dosáhla výše 7 procent p.a., což znamená, že aktuální výše úroku z prodlení činí 15 procent p.a.

Pokud poplatník uvede v přiznání nesprávné informace, a finanční úřad doměří daň při daňové kontrole, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit penále ve výši 20 procent daňového doměrku (je-li zvyšována daň) či procento ze snížení daňové ztráty.

Datová schránka. Ilustrační foto.
Velký zmatek při zřizování datovek: Podnikatelé kvůli nim masově ruší živnosti

12) Mnoho OSVČ využívá i tzv. výdajové paušály – jaké typy existují a jaký vliv mají na podobu daňového přiznání?

Pokud má poplatník příjmy ze samostatné činnosti a nemá ke své činnosti (nebo nechce evidovat) své reálné náklady, které by využil pro určení základu daně, může využít takzvané paušální výdaje.

 • Pro zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodaření a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného tyto výdaje odpovídají 80 procentům z příjmů (maximálně 1,6 milionu korun).
 • Pro živnostenské podnikání jsou výdaje ve výši 60 procent z příjmů (maximálně 1,2 milionu korun).
 • Pro příjem z majetku zařazeného do obchodního majetku jsou výdaje 30 procent příjmů (maximálně 600 tisíc korun).
 • Pro ostatní typy příjmů ze samostatné činnosti jsou paušální výdaje 40 procent z příjmů (maximálně 800 tisíc korun). Příkladem podnikání, které není považováno za živnostenské, jsou například advokát, daňový poradce či lékař.

13) Komu lze výdajové paušály doporučit?

Výdajové paušály lze doporučit zejména tehdy, pokud jsou reálné náklady nižší. Zároveň se jedná o administrativní zjednodušení, kdy podnikatel nemusí reálné výdaje evidovat. Použití paušálních výdajů pro účely daně z příjmů fyzických osob nezabraňuje uplatnění odpočtu DPH z pořízených plnění pro účely podnikání dle platných předpisů o DPH.

Finanční úřad Přerov
Poradna Deníku: Jaké chyby dělají lidé v daňovém přiznání nejčastěji?

14) Týká se povinnost podat daňové přiznání také lidí, kteří od loňského roku využívají takzvanou paušální daň?

Osoby samostatně výdělečně činné, které vstoupily do paušálního režimu a ve zdaňovacím období 2022 neporušily jeho podmínky, zůstávají poplatníky v režimu paušální daně a jejich daň je tak rovná paušální dani. Potom daňové přiznání nepodávají.

Porušením podmínek je zejména:

 • Překročení výše příjmu ze samostatné činnosti milion korun.
 • Realizace příjmů ze závislé činnosti, které nejsou zdaněny srážkovou daní podle zvláštní sazby daně.
 • Realizace dalších příjmů, které jsou předmětem daně, nejsou od daně osvobozené nebo nepodléhají srážkové dani podle zvláštní sazby daně, vyšších než 15 tisíc korun.
 • Vznik registrační povinnosti k DPH jako plátce.
 • Vyloučení dvojího zdanění příjmů plynoucích ze zahraničí.
 • Zahájení insolvenčního řízení vůči poplatníkovi.
 • Ukončení daňové rezidentury v ČR.
 • Zahájení činnosti jako společník v.o.s. či jako komplementář do k.s..

15) Jaká byla výše paušální daně v loňském roce?

Paušální daň v roce 2022 činila 5994 korun měsíčně, přičemž byla tvořena:

 • Daní z příjmů ve výši sto korun,
 • Pojistným na sociální zabezpečení ve výši 3267 korun,
 • Pojistným na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2627 korun.

Na otázky odpovídala Monika Lodrová

Daňová poradkyně Monika LodrováDaňová poradkyně Monika LodrováZdroj: Se svolením Moniky Lodrové- Vystudovala zdanění a daňovou politiku na Vysoké škole ekonomické v Praze.
- Je certifikovaným daňovým poradcem.
- Specializuje se na mezinárodní zdanění fyzických osob a struktury mezinárodní mobility.
- Téměř 10 let pracuje ve společnosti BDO Česká republika.
- V současné době působí v daňovém oddělení na pozici vedoucí pro daně z příjmů fyzických osob.