Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že samotný věk a příslušné pohlaví pro uznání důchodu nestačí. Klíčové je také dosáhnout potřebné doby 34 let účasti na pojištění. „Splnění těchto podmínek nicméně neznamená povinnost o důchod žádat ani není důvodem k ukončení výdělečné činnosti – pracovního poměru či podnikání,“ povzbuzuje činorodost čerstvých důchodců ČSSZ.

Do doby důchodového pojištění se podle zákonných pravidel započítávají i takzvané náhradní doby pojištění. Mezi ty patří například péče o dítě mladší čtyř let, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně či péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Kdo se rozhodne o důchod požádat, musí se „svou“ pobočku správy sociálního zabezpečení. Tam s ním s ním odborníci žádost o důchod sepíší. Žádný formulář předem se nevyplňuje. Žádost je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po roce takového souběhu lze požádat o příslušné navýšení důchodu. 

Parametry výpočtu důchodu přiznaných od 1. 1. 2018 

Výše základní výměry důchodu činí 2 700 korun. Rozhodné období, za něž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, zahrnuje roky 1986 až 2017. Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou: první hranice 13 191 korun a druhá hranice 119 916 korun.

Procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu. Výpočtový základ se stanovuje z osobního vyměřovacího základu (průměru příjmů za rozhodné období, příjmy se upravují příslušnými koeficienty na úroveň současné hodnoty) tak, že částka do první redukční hranice náleží v plné výši, z částky mezi první a druhou redukční hranicí náleží 26 procent a k vyšším částkám se nepřihlíží. 

Příklad výpočtu důchodu přiznaného v roce 2018

Muž narozený 15. 3. 1955 – jeho důchodový věk je 63 let a 4 měsíce. Toho dosáhne 15. 7. 2018 a k tomuto datu požádá o přiznání důchodu. Získal celkem 45 let pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) tohoto muže za období let 1986–2017 činí 25 tisíc korun. 

Výpočtový základ z OVZ ve výši 25 tisíc korun se stanoví tak, že částka 13 191 korun náleží v plné výši a k této částce se přičte 26 procent rozdílu mezi částkou 13 191 a 25 000 korun, tedy z částky 11 809, což je po zaokrouhlení 3 071 korun. Výpočtový základ je tedy 16 262 korun.

Procentní výměra důchodu činí 67,5 procent z výpočtového základu (45 x 1,5 procenta za každý rok pojištění), její výše bude tedy 10 977 korun. K ní bude náležet základní výměra 2 700 korun, starobní důchod tak bude celkem činit 13 677 korun.