Pracovníci NKÚ se zaměřili na podporu průmyslových zón a podnikatelských nemovitostí mezi lety 2014 a 2017. „Kontroloři se zabývali hlavně tím, jestli podpora přináší očekávané přínosy a jak Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura CzechInvest vyhodnocují dopady rozdělených peněz,“ uvedl úřad v tiskovém prohlášení.

České vlády od roku 1998 podpořily 102 průmyslových zón za více než 12 miliard korun. Přesto však MPO nedokázalo za 20 let vytvořit systém, který by spolehlivě vyhodnocoval přínosy vynaložených prostředků, jako například počet nových pracovních míst či peníze, které podpořené společnosti proinvestovaly.

Co investice přinesly?

„Ve svých dosavadních hodnoceních pracovaly často s neúplnými, neaktuálními a nevěrohodnými daty. Investorům například neuložily povinnost poskytovat podstatné údaje, jako jsou informace o vytvořených pracovních místech, výši investic a podobně,“ vytýká zodpovědným orgánům NKÚ.

Kontrolní úřad přitom na absenci úplného, průkazného a skutečně objektivního hodnocení upozorňoval opakovaně již při kontrolách v letech 2004 a 2009. Dosud však není jasné, kolik peněz podpora průmyslových zón reálně přináší do státního rozpočtu.

„MPO v roce 2015 spočítalo, že přínosy podpory mají být vyšší než samotná rozdělená podpora až v roce 2021. Nezohlednilo ale řadu souvisejících podstatných příjmů i výdajů státu. Jde například o výši investičních pobídek, výdaje na přímou podporu konkrétních investorů a podobně,“ vysvětluje kontrolní úřad.

Pozitivně lze hodnotit využívanost podpořených zón, která se pohybuje okolo 80 procent. Největší výjimkou je průmyslová oblast v Holešově o rozloze 280 hektarů, na kterou ministerstvo přispělo 1,1 miliardy korun. Původní investor se na poslední chvíli rozhodl pro jinou lokalitu a zóna je tak nyní obsazena jen ze dvou procent. Problematické je i umístění v ochranném pásmu podzemních vod.

Kontrola odhalila nedostatky

Česká republika podle NKÚ nenaplňuje ani svůj záměr podporovat přednostně vznik průmyslových zón v opuštěných nevyužívaných areálech, takzvaných brownfieldech. „Z celkového počtu 102 podpořených zón jich 98 vzniklo naopak na zelené louce. Od roku 2010 MPO nepodpořilo ze státních peněz vznik žádné průmyslové zóny na brownfieldu,“ uvádí úřad.

Stejný trend bude s největší pravděpodobností vláda uplatňovat i do budoucna. V době kontroly se podle NKÚ uvažovalo o podpoře dalších čtyř nových průmyslových zón, přičemž všechny by měly vyrůst na zelené louce a v některých případech se počítá dokonce se záborem zemědělské půdy.

Nedostatky kontroloři odhalili i v rozdělování evropských dotací. Peníze na rekonstrukce a modernizaci měly zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků a zlepšit jejich uplatnění na zahraničních trzích. „MPO nesledovalo, jestli peníze podnikům v tomto ohledu pomohly. NKÚ prověřil vzorek 12 příjemců podpory s dotací 117 milionů korun a u šesti z nich se nepotvrdilo, že by peníze přinesly očekávaný efekt,“ dodává úřad.

CzechInvest se brání

Proti výsledkům kontroly se v tiskovém prohlášení ohradila agentura CzechInvest, podle které NKÚ jako celek posuzoval několik odlišných programů s různými nastaveními, pravidly a metodikami vyhodnocování. „Zpráva poukazuje na dílčí nedokonalosti metodiky nastavení a vyhodnocování tohoto systému, které však vzhledem k tomu, že mnohé z kontrolovaných programů nebyly dosud ukončeny, nelze považovat za zcela relevantní,“ uvádí agentura.

Ta zároveň popírá, že by od příjemců podpory nesbírala údaje v souvislosti se závaznými ukazateli, jako jsou například výše investic a počty vytvořených pracovních míst. „Příjemci podpory jsou však města, obce a kraje, nikoli investoři, kteří do těchto zón posléze přijdou. Pravidla dotčených programů neumožňují vyžadovat tyto závazné ukazatele po investorech, protože tito nejsou příjemci podpory,“ vysvětluje mluvčí CzechInvestu Petra Sivová.

S využitím brownfieldů se podle agentury do bodoucna i nadále počítá. Vzhledem k nedostatku volných ploch lze podle Sivové v nejbližší době očekávat zájem investorů právě o nevyužívané prostory. „Možnosti a způsoby ještě intenzivnější podpory obnovy brownfieldů CzechInvest aktivně hledá spolu s relevantními ministerstvy i přímo s obcemi, městy a kraji, na jejichž území se brownfieldy nachází,“ dodává.