Prestižní anketu Zákon roku již čtvrtým rokem pořádají advokátní kanceláře Ambruz & Dark a Deloitte Legal ve spolupráci s další- mi partnery.

Odlišná praxe

Obchodní a jim podobné rejstříky fungují ve všech zemích Evropské unie. V jednotlivých státech se však liší rozsahem a způsobem zveřejňování informací, stejně jako možností přístupu k nim. Navíc ne vždy jsou evidované informace pravidelně aktualizovány.

Vzhledem k těmto rozdílům je pro podnikatele velmi těžké ověřit si informace o smluvních partnerech z jiných zemí.

Rozdílná pravidla zápisů do obchodních rejstříků způsobují zbytečné náklady a představují administrativní zátěž. Nemožnost získání informací o podnikatelích, jazyková bariéra a právní nejistota jsou také důvodem, který zájemce odrazuje například od internetového nákupu v zahraničí.

Ačkoli se určitá iniciativa spolupráce obchodních rejstříků objevila již dříve, až doposud byla založena pouze na dobrovolné bázi. Tento systém se postupem času ukázal jako neefektivní. Ze všech výše uvedených důvodů tak byla přijata směrnice o propojení obchodních rejstříků.

Směrnice si neklade za cíl vytvořit jeden univerzální obchodní rejstřík, kde by se shromažďovaly informace o všech podnikatelích v Evropské unii. Ne, výsledkem využití v praxi by mělo být jednotné webové rozhraní, které propojí již existující rejstříky jednotlivých států. Informace by navíc měly být přístupné ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Směrnice dále obsahuje pravidla, kterými se státy musí řídit při aktualizaci údajů. Jakákoli změna by měla být zapsána nejpozději do 21 dní od obdržení příslušných dokumentů.

Pro Českou republiku však tato lhůta nebude mít zásadní význam, jelikož zde platí přísnější úprava. Podle ní je změna zapsána nejpozději do pěti pracovních dní.

Ne všude v Evropské unii je však obchodní rejstřík přístupný veřejnosti zdarma tak, jak je tomu v České republice. Přístup bývá naopak často placený.

Státy mají rok času

Směrnice ponechává členským státům možnost vybírat za tyto informace i poplatky, ale zároveň stanovuje, které základní informace musejí být poskytovány zdarma.

Jedná se o název a právní formu společnosti, sídlo, stát místa registrace a číslo, pod kterým je společnost zapsána. Případná platba za získání dalších informací o společnosti by měla být umožněna taktéž přes jednotné webové rozhraní.

Členské státy mají povinnost zavést tato ustanovení do vlastní legislativy do července příštího roku. Samotné zřízení jednotného webového rozhraní však bude trvat ještě déle, protože Evropská komise má čas na přijetí technických aktů až do červen- ce 2015.

K usnadnění celého procesu směrnice zavádí jednotný evropský identifikátor.

Jedná se v podstatě o zvláštní číslo, které bude jedinečné pro každou společnost v Evropské unii. Tento údaj však nenahradí identifikátory samotných členských států, jako je například identifikační číslo organizace v České republice.

Přestože podnikatelé nebudou mít povinnost uvádět jednotný identifikátor na obchodní korespondenci, pro účely transparentnosti a pro dobré jméno však bude takový krok jistě vhodný.

Kdo ponese náklady

Jedním z významných prvků směrnice je skutečnost, že související náklady nebudou nést podnikatelé. Nebudou se od nich vyžadovat ani žádné překlady.

Jazyková neutralita bude zajištěna pomocí jednotného webového rozhraní.

Směrnice počítá s tím, že členské státy se budou finančně podílet na uzpůsobení svých rejstříků požadavkům směrnice.

Zřízení jednotného webového rozhraní a jeho údržba bude financována z rozpočtu Evropské unie.

kdo bude mít ze směrnice prospěch

- Spotřebitelé. Získají možnost ověřit si údaje o zahraničním prodejci při nakupování přes internet.

- Podnikatelé. Tímto způsobem bude velmi jednoduché vyhledat si údaje o obchodních partnerech působících v jiných státech unie. To se bude týkat také informací o případném úpadku firem nebo firem v likvidaci.

- Společnosti. Pro ty bude společný rejstřík výhodou zejména při různých fúzích, přemístěních sídla a podobně. Zjednodušen bude i proces zápisu do obchodních rejstříků v jiných státech unie.

- Orgány veřejné správy. Identifikace společností v Evropské unii bude rychlejší a méně nákladná.

- Všichni zájemci. Náklady na výměnu informací mezi rejstříky bude hradit Brusel.

PETR KOUTNÝ