Deník

Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Slovíčka jsou grunt nejen při učení

Praha - Základní výrazy spojené s veřejnými zakázkami přehledně a na jednom místě.

13.2.2012
SDÍLEJ:

ilustrační fotoFoto: archiv

Novela zákona o veřejných zakázkách, která bude platit od dubna, přináší do procesu zadávání i vyhodnocování zakázek celou řadu velmi významných změn. V minulém díle seriálu jsme si je přehledně představili. Pro správné zadávání je však klíčové nejen pochopit změny, ale i základní terminologii v rámci veřejných zakázek. Dnešní díl proto je spíše malým výkladovým slovníkem.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Zakázka financovaná z rozpočtu obce, kraje nebo jiného subjektu veřejné správy na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli. Za zadavatele veřejné zakázky se považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Definice zadavatelů je uvedena v zákoně o veřejných zakázkách.

Veřejné zakázky se dělí podle několika kritérií, přičemž jednotlivé kategorie napříč kritérii se vzájemně nevylučují. Finanční limity vedle zákona o veřejných zakázkách určují i evropské směrnice. Hranice pro veřejné zakázky malého rozsahu se snižuje na jeden milion korun u dodávek a služeb a na tři miliony korun u staveb.

Od roku 2014 by hranice měla být sjednocena na jeden milion korun pro všechny zakázky.

A) SEKTOROVÝ ZADAVATEL

Je osoba vykonávající některou z činností podle § 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v odvětví plynárenství, elektroenergetiky, vodárenství a dalšího. Například jde o výrobce energií, jejich distributory a podobně.

B) DOTOVANÝ ZADAVATEL

Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou více než 50 procenty z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem.

C) VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Veřejným zadavatelem je Česká republika; státní příspěvková organizace; územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek; jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně státem či jiným veřej- ným zadavatelem.

ZADÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

Účelem zadávacího řízení je zadání veřejné zakázky, tedy rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Pro zadání veřejné zakázky může zadavatel použít různé druhy zadávacích řízení upravených zákonem:

A) OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

V tomto typu výběrového řízení zadavatel vyzve neomezený počet dodavatelů (uchazečů o veřejnou zakázku), aby podali svoje nabídky. Otevřené řízení je neomezeným výběrovým řízením, k podání nabídky je oprávněna kterákoli osoba, která má o podání nabídky zájem.

B) UŽŠÍ ŘÍZENÍ

V užším řízení vyzývá zadavatel veřejné zakázky neomezený počet dodavatelů k podání žádostí o účast v užším řízení. Tento typ řízení je na rozdíl od otevřeného řízení zadávacím řízením omezeným. Nabídku v tomto typu řízení mohou podat pouze ty osoby, které zadavatel na základě jejich žádosti o účast v užším řízení vyzval.

C) JEDNACÍ ŘIZENÍ

S UVEŘEJŇĚNÍM

Jednací řízení s uveřejněním představuje jednodušší a méně formální způsob zadání veřejné zakázky, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast v tomto řízení. Vyzvaní zájemci podají nabídku, na základě které s nimi zadavatel dále jedná o konkrétních podmínkách smlouvy.

D) JEDNACÍ ŘÍZENÍ

BEZ UVEŘENĚJNĚNÍ

Jednací řízení bez uveřejnění představuje nejjednodušší a nejméně formální způsob zadání veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky v něm přímo vyzývá jednoho či více dodavatelů k jednání. Zájemci tak nepodávají svoji nabídku, ale zadavatel s nimi místo toho přímo vyjednává. Jeho užití je však také nejméně transparentní, a proto je potřeba jej vždy dostatečně zdůvodnit.

E) SOUTĚŇÍ DIALOG

Zadavatel veřejné zakázky na základě oznámení soutěžního dialogu vyzývá neomezený počet uchazečů k podání žádostí o účast v tomto řízení a k prokázání kvalifikace.

Po posouzení kvalifikace uchazečů zadavatel vyzve tyto uchazeče k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení jednoho či více vhodných řešení plnění veřejné zakázky. Po nalezení tohoto řešení zadavatel vyzve všechny původně vyzvané zájemce k podání nabídek, s tím, že tyto nabídky mají respektovat zadavatelem vybrané řešení.

F) ZJEDNODUŠENÉ

PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Ve zjednodušeném podlimitním řízení zadavatel vyzve nejméně pět zájemců k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky. Díky nové úpravě zjednodušeného podlimitního řízení se tak v případě podlimitních zakázek mohou o jejich získání ucházet i subjekty, které nebyly zadavatelem osloveny přímo k podání nabídky, a zadavatel je povinen i nabídky těchto subjektů hodnotit.

ZADÁVAČÍ LHŮTA

Zadávací lhůtou je časové období, po které jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel veřejné zakázky s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace (ZD) je jedním z rozhodujících dokumentů, které zadavatel předkládá uchazečům pro zpracování nabídek. Zákon mj. definuje její povinný obsah. Povinným obsahem ZD jsou podle zákona obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek, podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, a jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zákon rozlišuje čtyři skupiny kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění lze vyžadovat:

a) Základní kvalifikační předpoklady

b) Profesní kvalifikační předpoklady

c) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

d) Technické kvalifikační předpoklady

Zákon stanoví zadavateli povinnost omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je: ekonomická výhodnost nebo nejnižší nabídková cena. Toto kritérium je možné doplnit o kritéria měřící i kvalitativní parametry splnění.

Profil a informační systém

Co je profil zadavatele a jak si jej zřídím?

Profil zadavatele je vlastně jeho webová stránka. Oficiálně je to elektronický nástroj, který slouží k uveřejňování určitých informací podle zákona.

Profil se zřídí buď u providera elektronických služeb, anebo v rámci webové stránky zadavatele. Slouží jako úřední elektronická deska.

Rozdíl mezi profilem a webovou stránkou je ten, že profil zadavatele musí být schopen prokázat, kdo a kdy tam vložil nějaký dokument a jak dlouho tam visel, protože lhůty jsou dané zákonem o veřejných zakázkách.

Jaký je rozdíl mezi profilem a informačním systémem veřejných zakázek?


Informační systém veřejných zakázek (ISVZUS) je uveřejňovací subsystém. Po nabytí účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách bude přejmenován na Věstník veřejných zakázek (vvz.cz). Je na základě pětileté koncese provozován společností Ness. Zatímco profil je webová stránka konkrétního zadavatele, věstník je centrální místo, kde se zveřejňují všechny nadlimitní a podlimitní zakázky pro celou republiku.

Existují výroční zprávy nebo jiný každoroční materiál, v němž by byla statistika týkající se veřejných zakázek?

Statistické výstupy, které se týkají veřejných zakázek, naleznete na portále věnovaném této problematice, který Ministerstvo pro místní rozvoj ČR provozuje na adrese www.portal-vz.cz.

Jsme základní umělecká škola zřizovaná městem a v průběhu roku nakupujeme hudební nástroje zhruba za 80 tisíc. Jak postupovat v případě, kdyby došlo k nepředpokládané situaci (zničený nástroj), musel se zakoupit nový a celková hodnota nákupu nástrojů od jednoho dodavatele by přesáhla sto tisíc korun. Dá se zažádat o přidělení evidenčního čísla zakázky dodatečně? Popřípadě s vysvětlením.

Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje částky dvou milionů korun bez DPH v rámci stávající úpravy zákona o veřejných zakázkách a po novelizaci pak jednoho milionu korun bez DPH, je veřejnou zakázkou malého rozsahu. V těchto případech musí zadavatel respektovat pouze zásady uvedené v § 6 zákona o veřejných zakázkách, to je zásadu zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti.

Uvedené zásady by měly být promítnuty do vnitřního předpisu zadavatele, který by měl upravovat postup pro zadávání veřejných zakázek pro tyto případy. Zadavatel není povinen postupovat podle zákona o veřejných zakázkách (obecná výluka ze zákona § 18 odst. 5 ZVZ). Rozhodně vám však doporučuji postup konzultovat zejména s odpovědnými pracovníky vašeho zřizovatele, zda překročením hranice sta tisíc korun, nebudete muset plnit ještě nějaké interně určené kroky.

Odpovídá Veronika Kadlecová, vedoucí informačního centra Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Výběrové řízení se dá i u malých obcí zvládnout jen v režii radnice, bez externistů

Obec Petrovice je regulována koncepčně schválenými dokumenty nebo dokumenty před závěrečným schválením a od roku 2010 novým územním plánem.

Všechny veřejné soutěže byly dříve vypisovány bez ohledu na realizaci. Vše je podmíněno přidělením dotací a zajištěním dostatku vlastních zdrojů.

Letos bez zakázek

V letošním roce nebude vypsána žádná soutěž s ohledem na ekonomickou situaci. A také vzhledem k tomu, že je třeba realizovat a dokončit záměry z předešlého období.

Veřejné soutěže podle rozsahu má na starosti starosta obce nebo externí firma. Myslím si, že soutěže se dají i u malých obcí určitě zvládnout jen v režii radnice. A to kromě jiného hlavně z ekonomických důvodů.

Proč zbytečně prodražovat realizaci díla u zakázek, které se nevztahují na EU a nejsou administrativně náročné? Proč je zadávat externí firmě, která si někdy účtuje nehorázné odměny? I tento aspekt je možné odbourat a prostředky ušetřit. Stačí se podívat na nabídky, kolik si účtují firmy organizující veřejné zakázky, a někdy přechází zrak. K novelizaci zákona o veřejných zakázkách myslím si, že takzvané losovačky ze zákona byly vypuštěny, a je to dobře. Tento způsob byl absurdní.

Ze zákona naopak nezmizela možnost rozdílných termínů odevzdání nabídek a otevírání obálek za několik dní. Tuto možnost využívají velké radnice, a to je určitě špatně.

Snížení limitů v novele není určitě zásadní.

Při velikosti naší obce není a ani nebude mnoho zakázek nad jeden milion korun, s ohledem na naše finanční možností.

A co kvalita?

Jako velký problém vidím také stanovení jediného kritéria výše cenové nabídky. Ano, cena je důležitá, ale co kvalita, záruka a další údržba?

K čemu mi je předložená podceněná zakázka, a za dva tři roky po uplynutí záruční doby vynakládání dalších prostředků na odstranění nekvalitní práce, která se projeví až po několika letech.

VLADIMÍR PAULÍK
Autor je starosta obce Petrovice.

ALENA ADÁMKOVÁ

13.2.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Při požáru bytu ve Štúrově ulici zemřel čtyřletý chlapec. Policisté spolu s hasiči ohledávali místo požářiště.
AKTUALIZOVÁNO
10

Noční tragédie v Teplicích. Při požáru činžáku zemřelo čtyřleté dítě

Nabíjení elektromobilů Tesla. Ilustrační foto.
4 12

Norsku začínají vadit velké elektromobily, země zavádí daň za Teslu

AKTUALIZOVÁNO

Zaorálek žádá odvolání Janečka: Nejde likvidovat firmy nevyhovující Agrofertu

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek bude žádat v pondělí na zasedání vlády, aby byl odvolán z funkce šéf finanční správy Martin Janeček kvůli údajnému zneužití zajišťovacích příkazů k likvidaci firem, jak o nich informovala média. Chce, aby odešla také náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Princ Edward přijede do Česka. Podpoří rozvoj mladých lidí

Princ Edward, hrabě z Wessexu, nejmladší syn královny Alžběty II. a prince Filipa, vévody z Edinburghu, navštíví na konci října Česko. Cílem jeho návštěvy je účast na akci International Gold Event (IGE), která je součástí vzdělávacího programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Novinářské eso zabila bomba v autě. Galiziová šetřila kauzu Panama Papers

/VIDEO/ Malta je v šoku. Ostrov známý svou poklidnou, až rodinnou atmosférou, se vzpamatovává z vraždy investigativní novinářky Daphne Caruana Galiziové. K neštěstí došlo v úterý večer, krátce poté co oběť nastartovala svůj vůz. Galiziová, tvrdá kritička maltského premiéra Josepha Muscata si před nedávnem stěžovala na výhrůžky smrtí. 

Katalánská válka nervů, Francie separatistům nepomůže

Katalánský premiér Carles Puigdemont se dostává do svízelné situace. Zatímco stále odkládá – tentokrát na čtvrtek – vyhlášení nezávislosti, byli v pondělí večer zatčeni dva vůdci katalánských separatistů. Katalánci, kteří mají kulturně i jazykově blízko k Francouzům, vzhlížejí k podpoře Paříže. Marně. 

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení