V říjnu 2014 dostal Garanční systém finančního trhu úkol zajistit výplatu téměř tří miliard korun mezi 6898 klientů zkrachovalé WPB Capital. Podle zákona mají klienti nárok na výplatu po dobu tří let. Doposud se podařilo vyplatit 99,4 procenta celkové sumy. Stále však zbývá vyplatit nevyzvednutých 20 466 milionů korun, o které může žádat 2208 klientů.

„Tradičně se v naprosté většině jedná o klienty, kteří mají nárok na velmi nízké částky, a i když je výplata náhrad vkladu nic nestojí, o peníze přesto nežádají. Zároveň ovšem v databázi vedeme například devět klientů, kteří si doposud od zahájení výplat náhrad vkladů nedokázali vyzvednout částku přesahující půl milionu korun, což není příliš standardní jev,“ uvedla výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Požádat o výplatu náhrady vkladu lze do 16. října tohoto roku v jakékoli pobočce České spořitelny. Nevyzvednuté peníze zůstanou Garančnímu systému, ten je bude moci použít pro další případné výplaty náhrad klientům bank, záložen nebo stavebních spořitelen.

Mezi oprávněné osoby k výplatě náhrad vkladů patří fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 18. 9. 2014, tj. ke dni, kdy Fond pojištění vkladů (nyní Garanční systém finančního trhu) obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti záložny WPB Capital dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, jejich dědicové a také právní nástupci.

O Garančním systému finančního trhuV rámci systému pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

Pojištění vkladů u Garančního systému finančního trhu garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši sto procent vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. V určitých zákonem stanovených případech dochází dle nové úpravy pojištění vkladů ke zvýšení uvedené maximální výše náhrady.

Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti. Případnou náhradu za vklady klientům těchto poboček bude v budoucnu provádět Garanční systém finančního trhu na základě pokynů a na účet zahraničního systému pojištění vkladů.

Garanční systém finančního trhu je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.