"Významné nesprávnosti, které zjistili kontroloři v účetní závěrce, se týkaly rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky," uvedl NKÚ. Podle něj v rozvaze MPSV nevykázalo zálohy poskytnuté formou dotace za téměř 7,2 miliardy korun. Dále v příloze kontroloři vyčíslili nedostatky u některých podrozvahových účtů na dvě miliardy korun a v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty nevykázalo ministerstvo pohledávky a související skutečnosti z roku 2016 za 2,9 miliardy korun.

Některé významné nesprávnosti v účetní závěrce souvisely podle kontrolorů s tím, že ministerstvo napravilo jen část nedostatků, které zjistil NKÚ v předchozí kontrole. "V letech 2017 a 2018 sice MPSV přijalo opatření, aby odstranilo nedostatky ve vedení účetnictví, ale ne zcela," upozornil kontrolní úřad. Doplnil, že z celkem 22 opatření jich ministerstvo přijalo 14, u sedmi byla opatření jen částečná a v jednom případě opatření nepřijalo.

Věrný a poctivý obraz účetnictví

Přesto podle kontrolorů účetní závěrka za loňský rok s výhradou výše uvedených významných nesprávností podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Při předchozí kontrole se NKÚ kvůli neprůkaznosti účetnictví nemohl ke spolehlivosti účetní závěrky za rok 2016 vyjádřit. Významné problémy ve vztahu k účetní závěrce ale přetrvávají, proto NKÚ ani k účetní závěrce za rok 2018 nevydal stanovisko bez výhrad.

U vnitřního kontrolního systému ministerstva NKÚ zjistil, že některé kontrolní mechanismy ve vedení účetnictví nefungovaly dostatečně spolehlivě. Týkalo se to zejména inventarizace a také získávání správných a úplných informací pro vykazování podmíněných závazků z uzavřených smluv a ze soudních sporů. "Například u licencí k softwaru MPSV nedoložilo, že jej může používat po dobu celého roku 2018 a také v dalších letech. Podle smlouvy jej totiž mělo používat do června 2018," uvedli kontroloři.

MPSV také porušilo rozpočtovou kázeň, když zaplatilo přes 794 tisíc korun za objednávky, které ale nebyly uveřejněny v registru smluv, a byly proto od začátku zrušeny.

„Co se týká výtek NKÚ, tak se nejedná se o žádné porušení zákona, ale pouze o nesprávnosti,“ okomentovala situaci ministryně Maláčová (ČSSD). „Zároveň NKÚ druhým dechem dodává, že MPSV podalo věrný a poctivý obraz o svém účetnictví. Já si tyto nesprávnosti vysvětluji tím, že jsme převzali rezort v personálně destabilizovaném stavu a tohle je důsledek. V tomto roce jsme jmenovali nové vedení příslušné sekce a dáme vše do pořádku,“ dodává ministryně.

MPSV se závěry kontrolorů nesouhlasí

Kontroloři vytýkají MPSV postup účtování v oblasti dotací poskytovaných ze státního rozpočtu v sociální oblasti. NKÚ zpochybnil možnost účtovat nevypořádané dotace jako náklady. Naopak požaduje účtování formou záloh, a to až do jejich vypořádání v následujícím účetním období z důvodu, že nemusí být jasné, kolik dotací se skutečně vrátí.

"MPSV s těmito závěry kontrolorů nesouhlasí. I nadále se domníváme, že postupujeme při účtování správně, neboť příjemci dotací opakovaně vrací pouze zanedbatelné částky. Zvolený postup je v souladu s platnými účetními předpisy a přispívá k věrnému a poctivému obrazu našeho účetnictví," konstatovalo ministerstvo.