17. dubna 2013 vláda schválila návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který předložilo Ministerstvo financí České republiky a jehož cílem je především snížení administrativní zátěže daňových poplatníků i státu.

Návrh předpokládá zrušení dosavadního zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a zdaňování úplatných převodů nemovitostí řeší formou zdanění nabývání nemovitých věcí. Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí zavádí sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele. Na rozdíl od současné právní úpravy daně z převodu nemovitostí tak neobsahuje institut ručitele za zaplacení této daně.

Administrativní zjednodušení spočívá zejména v omezení počtu případů povinného předkládání znaleckých posudků podle oceňovacích předpisů o zjištěné ceně nemovitých věcí. S tím souvisí nová konstrukce základu daně z nabytí nemovitých věcí u nejčastěji převáděných nemovitostí, k nimž patří nemovitosti určené k bydlení, rekreaci a některé pozemky. Pro určení základu daně se navrhuje cenu sjednanou porovnat s výší 75% tzv. směrné hodnoty, pokud se tak poplatník rozhodne. Směrnou hodnotou se rozumí údaj zjištěný správcem daně, který vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Poplatník tedy nebude mít povinnost vždy předložit znalecký posudek, ale možnost předložení znaleckého posudku mu však zůstane zachována. I v případě zpracování a předložení znaleckého posudku se nově bude porovnávat sjednaná cena pouze vůči 75% ceny zjištěné ve znaleckém posudku.

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí omezuje rozsah povinných písemných příloh k daňovému přiznání a rovněž ruší povinné ověřování listin, protože dává poplatníkům možnost přikládat ostatní písemnosti pouze ve formě kopie. Nově rozšiřuje možnost uplatnění osvobození od daně pro případy všech prvních nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí a odstraňuje dvojí zdanění finančního leasingu, protože daňově osvobozuje nabytí nemovitých věcí užívaných na základě smlouvy o finančním leasingu jejím uživatelem při skončení leasingového vztahu.