Celý kontaminovaný areál o rozloze osmnácti hektarů je ve vlastnictví soukromé společnosti Ostravská logistická centrála, která i díky podpoře prostředků z fondů EU v roce 2018 úspěšně završila I. etapu sanace ze tří plánovaných.

Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí byla podána v roce 2015. Vlastní práce pak začaly počátkem roku 2017 a podílela se na nich také ostravská společnost AQD-envitest.

Vodní dům Želivka
Voda v různých podobách. Její taje poznáváme i díky dotaci unie

„Sanace byla provedena v areálu o celkové rozloze 176 017 m², prvotním úkolem bylo odstranění znečištění na povrchu. Celkově bylo v 1. etapě odstraněno více než 33 216 m³ kontaminovaných materiálů, tedy odčerpaných zaolejovaných vod, kalů, vytěžených kontaminovaných zemin a demolovaných stavebních konstrukcí,“ popisuje Zdenka Szurmanová ze společnosti AQD-envitest.

Zdroj: MMR

Firma během své patnáctileté činnosti realizovala již více než osm set zakázek pro tuzemské i zahraniční zákazníky. AQD-envitest se zaměřuje na problematikou znečištění horninového prostředí, opuštěných průmyslových areálů či ochrany vodní zdrojů.

Bez peněz z fondů by to nešlo

„Provedli jsme odstranění areálové kanalizace a také sanaci zemin v severovýchodní části areálu. Nechali jsme si zpracovat i aktualizaci analýzy rizik, která upřesnila sanační limity i postup prací sanace v dalších etapách. Bez penězz fondů EU by bylo financování projektu velmi obtížné,“ doplňuje Szurmanová.

Rafinerie minerálních olejů byla v Ostravě založena už v roce 1888 pro výrobu petroleje a topného oleje. Vídeňský průmyslník tehdy ve svých plánech počítal se zpracováváním ropy z Haliče, hlavním produktem pak byl petrolej na svícení.

Podívejte se na Mapu projektů EU

Později se rafinerie orientovala na výrobu leteckého benzinu a olejářskou výrobu, zejména mazacích složek pro motorové a turbinové oleje. Po 2. světové válce se závod specializoval na regeneraci upotřebených olejů.

V roce 1992 došlo k privatizaci provozu rafinérie. Po povodni v roce 1997 nebyla výroba vlastníkem Ostramo Vlček již obnovena. I když továrna byla původně na periferii, postupem času se z ní stal státní podnik Ostramo a s rozmachem Ostravy se ocitl téměř ve středu městské zástavby, nedaleko domů a bytů sídliště Fifejdy.

Příprava II. etapy 

A jaký je aktuální stav bývalé rafinérie? V současné době neprobíhají v lokalitě bývalého areálu Ostramo žádné průmyslové aktivity a není v něm zajišťována údržba. Stavby a zařízení se nacházejí v pokročilém stádiu chátrání a jsou částečně nebo plně zhrouceny, jejich stav lze většinou označit za havarijní. Areál má nyní zajištěnu ostrahu, která se snaží omezovat jeho další devastaci nepovolenými aktivitami nejrůznějšího charakteru.

Dětské oddělení nemocnice v Novém městě na Moravě
Pohodlí pro dětské pacienty. V Novém Městě stojí nová pasivní novostavba

Po ukončení I. etapy sanace vlastník areálu zažádal o další dotaci, opět z Operačního programu Životní prostředí, kterou se mu podařilo získat. „Během II. etapy se budou řešit nápravná opatření na nejvíce kontaminované centrální části lokality. Půjde o demolici všech objektů, případně pozůstatků objektů, odtěžení navážek do hloubky až čtyř metrů, vytěžený prostor pak bude zavezen čistým materiálem,“ popisuje Zdenka Szurmanová.

Myslí i na budoucnost

Plánované využití lokality bývalé rafinérie Ostramo je poněkud složité. Areál je situován v průmyslové zóně a tento základní charakter má být zachován podle platného územního plánu statutárního města Ostrava i nadále. Budoucího využití lokality tedy počítá s lehký průmyslem a také s krajinnou zelení. Předtím než se Ostramo změní je však nutné provedení poslední třetí etapy sanace.

Projekt v číslech: OstravaZdroj: MMR

Část této oblasti by však v budoucnosti mohla sloužit Ostravanům k oddechu. Blízký areál starých skládek odpadních olejů z rafinérie (tzv. laguny) bude po sanaci podle územního plánu přeměněn na lokální biocentrum. Vyroste zde zelený les protkaný sítí stezek.

Zdenka Szurmanová: K završení ekologické zkázy přispěla také povodeň v roce 1997

I díky prostředkům z Operačního programu Životní prostředí může probíhat sanace areálu bývalé rafinérie Ostramo. O postupuprací jsme hovořili se Zdenkou Szurmanovou ze společnosti AQD-envitest.

Zdenka Szurmanová ze společnosti AQD-envitestZdroj: archiv AQD-envitestAreál se nachází na území statutárního města Ostrava. Podstatná část lokality je umístěna na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, malá část, necelých pět procent plochy, je pak umístěna na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Jak vlastně tento problém rafinérie Ostramo vznikl?
Dlouhodobým využíváním lokality k průmyslové činnosti. Rafinérie minerálních olejů byla založena už na konci 19. století, zpracovávala se tu ropa, vyráběl se letecký benzin, mazací složky pro motorové a turbínové oleje. Stejně jako na řadě jiných průmyslových místv České republice, i v tétorafinérii docházelo v průběhu mnoha let k únikům, úkapům závadných látek na terén a dále do horninového prostředí. A to v takové míře, že dnes je jimi nasáklý celý návažkový horizont a na hladině podzemní vody je vytvořena volná fáze ropných látek.

V roce 1997 postihla Moravskoslezský kraj včetně Ostravy historická povodeň. Znamenalo to završení ekologické zkázy lokality Ostramo?
Ano. Voda v areálu tehdy sahala až do čtyř metrů, což bylo definitivním impulsem pro úplné zastavení provozu rafinérie. Během povodně došlo k převrácení vagónů s oleji v kolejišti a v některých částech areálu k nadzvednutí ocelových olejových zásobníků a jejich uvolnění ze základové konstrukce. V důsledku toho došlo k dalším únikům olejů, uvolněné zásobníky byly postupně odstraňovány. Do vod se tehdy z prostoru lagun a areálu rafinerie dostalo několik tisíc tun olejových látek, které byly následně likvidovány jednotkami hasičů i armádou, což trvalo několik měsíců. Po této povodni tehdejší vlastník již výrobu v rafinérii Ostramo neobnovil.

Celý areál, který je nutno sanovat, je ve vlastnictví více subjektů, jedním z nich je i společnost Ostravská logistická centrála, která na svém pozemku provedla sanaci I. etapy. Jak velkou roli v tom hrály finance z evropských fondů?
Obrovskou, bez jakékoliv podpory by se areál bývalé rafinérie sanovat nepodařilo.

Úpravna vody v Herlíkovicích
Včasné řešení problému. Kvalitě vody ve Vrchlabí výrazně pomohla dotace EU

Problém rafinerie se táhne již spoustu let, dá se říci, že se podaří celou lokalitu vyčistit?
Věřím, že ano. V rámci I. etapy proběhlo odstranění znečištění z povrchu terénu a byla vysanována severovýchodní část areálu za dálničním přivaděčem. Ta už je z hlediska možného znečištění připravena na další využití.

Je vůbec možné celý areál vyčistit tak, aby toto území bylo nezávadné?
To je základní předpoklad. Každá lokalita se sanuje tak, aby mohla být v budoucnu využita, jak předurčuje územní plán. Samozřejmě se nepředpokládá, že území bude využito k bytové nebo domkové zástavbě, ale je čištěno tak, aby zde mohly být firmy z odvětví lehkého průmyslu, drobná výroba nebo skladovací areál doplněný městskou zelení.

Zdroj: MMR