Pandemie COVID-19, která zasáhla celý svět, má na svědomí už více než 200 milionů infikovaných a více než 4 miliony mrtvých. Toto číslo přitom stále narůstá. Důsledkem je hluboce devastující socioekonomický dopad na náš svět, který je vzájemně propojený. Následkům se nevyhnula žádná země světa. Pandemie narušila světový obchod, prohloubila chudobu, zkomplikovala vzdělávání a ovlivnila také genederovou rovnost. Nejhůř se důsledky pandemie projevily ve státech se střední a nízkou úrovní příjmů.

Řada zemí se připravuje na další vlnu pandemie, kterou způsobuje vysoce nakažlivá varianta Delta a světové společenství vzhlíží k Organizaci spojených národů s nadějí, že se zasadí o vyřešení krize, zajistí podmínky pro návrat k normálu a zároveň přispěje k udržitelné obnově. Jedná se o velmi obtížný úkol, který si vyžádá maximální úsilí. I proto je na čase, aby tato globální organizace ve svých řadách přivítala Tchaj-wan, váženého a spolehlivého partnera, který je vždy připraven nabídnout pomocnou ruku.  

Jaushieh Joseph Wu
je ministrem zahraničních věcí Čínské Republiky (Tchaj-wanu)

V průběhu posledních několika měsíců se Tchaj-wan, stejně jako mnoho dalších zemí, potýkal s nárůstem případů COVID-19 téměř rok poté, co se mu podařilo úspěšně odrazit první vlnu náporu viru. Tchaj-wan ale tuto situaci zvládl a je více než kdy předtím připraven spolupracovat s partnery a spojenci na řešení problémů, které pandemie přináší. Efektivní reakce Tchaj-wanu na pandemii, rychlé navýšení kapacit s cílem uspokojit poptávku globálního dodavatelského řetězce a zásadní pomoc partnerským zemím po celém světě jasně svědčí o tom, že Tchaj-wanu nechybí přesvědčivé důvody k tomu, aby hrál konstruktivní roli v rámci OSN.

Avšak pod tlakem Čínské lidové republiky OSN a její specializované agentury i nadále odmítají zapojení Tchaj-wanu a jako právní základ pro toto vyloučení ze spolupráce citují usnesení Valného shromáždění OSN č. 2758 (XXVI) z roku 1971. Citované usnesení se ale zabývá pouze otázkou zastoupení Číny v OSN a nikde neobsahuje ani zmínku o čínském nároku na svrchovanost nad Tchaj-wanem a navíc nedává ČLR právo zastupovat Tchaj-wan v OSN. Faktem je, že ČLR nikdy Tchaj-wanu nevládla. Taková je realita a status quo na obou stranách Tchajwanského průlivu. Tchajwanský lid může být na mezinárodní scéně zastoupen pouze vládou, kterou si sám zvolil. Čína svévolně vnucuje své politické názory OSN tím, že neoprávněně staví rovnítko mezi zmiňované usnesení a svou politiku „principu jedné Číny“.

Tím absurdita nekončí. Vyloučení rovněž brání zapojení tchajwanské občanské společnosti. Držitelům tchajwanských pasů je odpírán přístup do budov a zařízení OSN jak za účelem jednání, tak turistických prohlídek. Tchajwanským novinářům nejsou udělovány akreditace pro akce OSN. Jediným důvodem tohoto diskriminačního přístupu je jejich státní příslušnost. Vyloučení členů tchajwanské občanské společnosti z aktivit OSN jde proti myšlenkám multilateralismu, odporuje základním zásadám OSN, které prosazují dodržování lidských práv a základních svobod a maří komplexní aktivity OSN.

Tchaj-wan poskytuje pomoc partnerským zemím po celém světě už šedesát let. Od okamžiku přijetí programu OSN 2030 se zaměřuje na pomoc partnerům při dosahování Cílů udržitelného rozvoje (SDG) a v nedávné době se také zapojil do boje proti pandemii a následné obnovy. Na domácí půdě Tchaj-wan plní své cíle udržitelného rozvoje mimo jiné také v oblasti rovnosti žen a mužů, zajištění čisté vody a sanitačních zařízení, zdravého života a zvyšování jeho kvality. Naše inovativní komunitní řešení využívají partnerství veřejného a soukromého sektoru ve prospěch společnosti jako celku.

close info Zdroj: Deník zoom_in Zpráva World Happiness Report 2021 zveřejněná organizací Sustainable Development Solutions Network, uvádí Tchaj-wan jako nejšťastnější místo ve východní Asii a jako 24. nejšťastnější místo na světě. Tento žebříček ukazuje, jaký mají obyvatelé dané země názor na sociální podporu, které se jim dostává a do značné míry tak reflektuje plnění udržitelných rozvojových cílů v konkrétní zemi. Tchaj-wan je ochoten podělit se o své zkušenosti a spolupracovat s globálními partnery na vybudování lepší a odolnější budoucnosti pro všechny.

V době, kdy se ve světě ozývají hlasy volající po opatřeních v oblasti klimatu a dosažení čistých nulových emisí uhlíku do roku 2050, Tchaj-wan aktivně pracuje na cestovní mapě vedoucí k tomuto cíli a zároveň připravil specializovanou legislativu, která má tento proces usnadnit. Změna klimatu nezná hranic a společné úsilí je nutností, chceme-li udržitelnou budoucnost. Tchaj-wan si tuto skutečnost uvědomuje a intenzivně hledá nejlepší způsoby, jak proměnit výzvy v oblasti snižování emisí uhlíku v nové příležitosti.

Generální tajemník OSN António Guterres při své přísaze v červnu letošního roku poukázal na to, že pandemie COVID-19 odhalila naši společnou zranitelnost a závislost. Řekl, že OSN, jednotlivé země a lidé, kterým slouží, mohou vzájemně získat jen tehdy, pokud u jednacího stolu budou všichni.

Odmítání partnerů, kteří mají schopnost pomoci a přispět, je morální a materiální ztrátou pro svět, který se společně snažíme ozdravit. Tchaj-wan je silou dobra. Nastal čas vrátit Tchaj-wan k jednacímu stolu a nechat ho pomáhat.