Krajský soud zrušil společnosti Carthamus, a.s., provozující domoradickou teplárnu a energoblok, zkušební provoz. Stalo se tak na základě společné žaloby obce Přísečná a firmy Zambeli. Kolem teplárny začaly okamžitě vznikat fámy.


„Je kategorickou nepravdou, že bychom provozovali teplárnu bez příslušných povolení, neboť stavební úřad kompetentně vydal povolení nové, ve kterém se vypořádal se všemi námitkami, které vedly soud k vydání onoho zrušujícího rozsudku," uvedl člen představenstva Zdeněk Záboj.

Odpůrci firmě vytýkají zejména to, že v rozporu 
s projektem vytvořeným 
v letech 2005 až 2008 používají vodní chlazení, nevozí štěpku vlečkou, ale kamiony a že šíří zápach. Otázkou ale je, co je jejich nejzazším cílem. Oficiální odpověď jsme nezískali a mezi lidmi kolují zprávy o snahách teplárnu úplně zrušit.


„Hodně se mezi lidmi mluví o tom, že by teplárna v Přísečné měla být zrušena. Já se ptám, co je to za nesmysl. Lidé potřebují teplou vodu a v zimě topení," konstatuje ve svém dopise občan Jaromír Říčan.


Námitky veřejnosti měl sumarizovat kraj. Výsledky květnového plebiscitu zatím nejsou dostupné.

V Cause domoradické teplárny s energoblokem firmy Carthamus, a.s., stojí proti sobě svoboda podnikání a svoboda kohokoli protestovat proti čemukoli, přičemž obě svobody si obě strany vysvětlují někdy po svém

 Lidé v čele energobloku dokládají svou snahu investicemi do vylepšení negativních důsledků provozu a novými měřeními, ale změnili v minulosti původní technologii (zejména co se týče chlazení) což je jejich hlavním minusovým bodem, který se stává spolu se zápachem a dopravou biomasy pochopitelnou zbraní odpůrců vůči jakémukoli vysvětlování jejich dalších, třebaže dobře míněných, kroků.

Odpůrci na druhé straně hovoří v médiích rétorikou, která vytváří dojem, že se někdo zlý najednou vklínil do jejich života, a nezmiňují, že teplárna tu byla léta před tím, spalovala nekvalitní paliva a rozhodně tvořila více nebezpečných škodlivin v ovzduší (viz. články v Českokrumlovských listech před dvaceti lety, kdy hynuly stromy nad Rájovem vlivem emisí). Kritizují i dopravní obslužnost teplárny, ale neříkají, jak bojují proti jiným dopravcům v oblasti, což vytváří dojem zaujatosti. Pro nezávislého pozorovatele vyvolává otázky i spojení obce Přísečná se soukromou firmou Zambeli ve věci žaloby, kvůli které aktuálně krajský soud zrušil firmě Carthamus zkušební provoz. Tím více, že už druhý týden obec neodpovídá Deníku na dobře míněné písemné dotazy, co je nejzazším cílem její aktivity proti teplárně. Rukojmím tohoto rozporu je totiž třetí skupina, která je závislá na teple a teplé vodě z teplárny. Podle reakcí, které nám přicházejí do redakce, je tu obava, že dříve nebo později spadne klec.


Případ se aktuálně vyvíjí po třech hlavních liniích, které si žijí nezávisle svým životem.
První linií je aktivita krajského úřadu, který před nedávnem umožnil komukoli vyjádřit se k teplárně v Domoradicích, aby mohl k věci vydat nějaké závěry a určil firmě Carthamus její další kroky, které musí učinit, aby její podnikání bylo nenapadnutelné. Toto se jeví jako logické řešení a mělo by uspokojit obě strany sporu.


Druhá linie je radikálnější. Obec Přísečná s firmou Zambeli jdou cestou žaloby. Starostka obce Přísečná pak hned Deníku posílá tiskovou zprávu o výsledku soudu. Reakcí na rozhodnutí krajského soudu je zpráva společnosti Carthamus, že i přes tuto událost nepodnikají nelegálně. Firma též dokládá čerstvými měřeními emisí, že je ve všech směrech pod limity. Odpůrcům ale vadí občasný zápach, který nelze měřit. Tyto konkrétní konfrontační aktivity budou zřejmě pokračovat a jejich výstupy budou dílem právníků.


Třetí linií je aktivita jednotlivců. Do redakce houfně píší různí politici, kteří se před volbami ujímají aktivity a svěřují se svými názory, které jsou pak v případě některých jedinců po volbách médiím opět málo dostupné.


Co z toho všeho vyplývá? Že každý mediální výstup na toto téma nemá patent na objektivitu a vždy bude něčím terčem. Bude to opravdu prubířský kámen demokracie. Výsledné rozhodnutí totiž nesmí ustanovit precedens ani pro svévůli v podnikání, ani pro budoucí rušení například zemědělců, protože lidem přistěhovaným na venkov smrdí hnůj, nebo jim vadí hluk, když se seče obilí o žních v noci – ostatně s tím vším už se v okolí setkal nejeden zemědělec. Mohlo by to dopadnout tak, že jednoho krásného dne nebudeme mít co jíst. Stejně tak případ domoradické teplárny by mohl skončit studenými radiátory, až uhodí mrazy.

Vyjádření Zdeňka Záboje, člena představenstva společnosti Carthamus, a.s.:

„Je kategorickou nepravdou, že bychom provozovali teplárnu bez příslušných povolení, neboť stavební úřad kompetentně vydal povolení nové, ve kterém se vypořádal se všemi námitkami, které vedly soud k vydání onoho zrušujícího rozsudku! Teplárna tedy provozuje svou činnost naprosto legálně a v souladu s vydanými platnými povolením příslušných orgánů veřejné moci České republiky.
Protože se však společnost CARTHAMUS a.s., cítí být rozsudkem soudu poškozena na svých právech, neboť dle jejího názoru se soud při svém rozhodování dopustil řady nepřesností a určitého nepochopení a dezinterpretace zásadních informací v rámci celé kauzy, využije společnost svého oprávnění a podá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost."

Toto napsal Deníku občan Jaromír Říčan:

Hodně se mezi lidmi mluví o tom, že by teplárna v Přísečné měla být zrušena. Já se ptám, co je to za nesmysl. Lidé potřebují teplou vodu a v zimě topení. Chápu, že to přináší jistá omezení, ale bez toho to v životě nejde. Takové 17. století bylo úplně ideální z hlediska dopravních nehod, žádné totiž nebyly. Pravda, také nejezdila žádná auta. A já se ptám, budeme chtít kvůli nehodám zakazovat auta. Asi každý rozumný člověk mně dá za pravdu, že by to byl hodně hloupý nápad a stejně tak je tomu s myšlenkou na zavření teplárny v Přísečné.

Tisková zpráva společnosti Carthamus o emisích:

„Společnost CARTHAMUS a.s., která provozuje teplárensko-energetický komplex v Domoradicích na Českokrumlovsku, výrazně snížila v loňském roce emise škodlivin.
Letošní únorové autorizované měření specializovanou firmou dokázalo, že teplárna emisní limity nejen plně dodržuje, ale koncentrace znečišťujících látek jsou hluboko pod stanovenými emisními limity – např. emise oxidu siřičitého dosahuje u biomasového kotle jen 9 % zákonem stanoveného emisního limitu! V některých případech dokonce nastalo v meziročním srovnání výrazné zlepšení. V roce 2014 vyprodukoval provoz 6 557 tun CO 2 (oxid uhličitý), přičemž v roce 2015 už to bylo jen 2 057 tun CO 2! To je způsobeno snížením množství spáleného hnědého uhlí.
K velkému snížení došlo i u oxidu siřičitého SO 2. Zatímco v roce 2014 jej teplárna vypustila 44 tun, v roce 2015 jen 11 tun. Čili o téměř 400 % méně!
V případě oxidů dusíku NO x došlo za sledované období k meziročnímu snížení ze 167 na 112 tun.
V případě oxidu uhelnatého CO se emise ve zmíněném období snížily z 64 tun na 58 tun. Rovněž spad tuhých znečišťujících látek klesl z necelých 4 tun na cca 1 tunu.
„Tyto dobré výsledky jsou důsledkem toho, že naše společnost každoročně investuje do moderních technologií šetřících životní prostředí řádově miliony korun. V tomto roce a dalších letech bude ekologizace teplárny pokračovat," uvedl předseda představenstva CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska.
Za rok 2015 pak teplárna spálila 86 976 t biomasy a 1 553 t hnědého uhlí.