Potrestat?

28. prosince 1993 podal pan Jiří Perník z Českého Krumlova Generální prokuratuře trestní oznámení na jmenovitě uvedených 16 vyšetřovatelů StB, pracovníků prokuratury, bývalého Federálního ministerstva vnitra a vojenských soudů pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele ve věci Jiřího Ganse (Jihočeská pravda 2. dubna 1994).

Pětileté výročí Gansova úmrtí vzpomnělo anonymní oznámení šířené po Budějovicích. Jihočeská pravda je 16. ledna 1995 oglosovala: „Dnes nám leták dává tušit, jak podnět dopadl. Gansův českobudějovický vyšetřovatel M. H. prý zemřel; vojenský prokurátor K., který mu navrhoval trest smrti, prý ale dál provozuje advokátní praxi, pražský vyšetřovatel tohoto případu T. prý kandidoval v Praze za DŽJ…" JP z letáku citovala: „Ty, Jiří, jako jejich oběť se musíš v hrobě obracet. Ale máš tu své kamarády, svou starou železnou gardu… a přijde den a my se tvrdě, naprosto nelítostně, pomstíme nejen za svá utrpení, ale i za tvou hrdinnou oběť. Udeříme do řad našich nepřátel a jejich ochránců, kdy ti to budou nejméně čekat, aby Tvá, ale i naše duše našly klidu…" – To list tehdy oglosoval, jestlipak by si to Jirka, jak na něho vzpomínáme, ten nevýbojný, hendikepovaný člověk, takhle přál…

Ale pokračovala i snaha legálně prošetřit případnou vinu tehdejších orgánů a Jiří Perník na základě sdělení Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB podal začátkem roku 1995 upřesnil trestní oznámení na 19 pracovníků prokuratur a soudů (JP 21. února 1995).
Jeho návrhy vyústily ve dvě obžaloby a soudní rozhodnutí, která Deník četl.

Jen vykonával?

V prvním případě budějovický soudce zprostil v říjnu 1999 vyšetřovatele Krajské správy StB v Č. Budějovicích J. P. obžaloby z toho, že v trestní věci s Jiřím Gansem závažným způsobem porušoval trestní řád.

Nerespektoval ustanovení o nutné obhajobě a obžalovaného opakovaně vyslýchal sedmkrát, aniž mu byl ustanoven obhájce, a po jeho ustanovení ještě šestkrát, aniž by obhájce o úkonech řádně a včas vyrozuměl. Kromě toho ho nejméně čtyřikrát opakovaně vyslýchal nikoliv k hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele, z čehož byl obviněn, ale výhradně k vyzvědačství.

Z listin soud mj. konstatoval 16stránkový zápis o podání vysvětlení, podle nějž Gans velmi podrobně a spontánně popisoval i to, jak prý Warnerovi přislíbil, že ho bude informovat o přesunech vojenské techniky, náladách vojáků atd. Gans prý o tom začal vypovídat sám a spontánně, „jako by byli s vyšetřovatelem H. kamarádi". (Dlužno říci, že se ze zápisu samozřejmě nic nepodává o okolnostech výslechu, rozpoložení podezřelého atd.)

Po vzetí do vazby a později po obvinění z vyzvědačství podle protokolu Gans uvedl, že si proti tomu nepodává stížnost.

Vyslechnut byl 29krát. Obhájce, kterého si na počátku trestního řízení zvolil, sdělil, že obhajobu nemůže přijmout. K žádosti vyšetřovatele ustanovilo sdružení advokátů jiného, následně opět jiného. Ten mj. požádal, aby byl o konání výslechů obviněného předem upozorněn. Z protokolů o výsleších ale vyplývá účast obhájce jen u jednoho úkonu, 26. října.

Zmíněný J. P. jako obviněný uváděl, že vedoucím jejich týmu, který vše připravoval včetně otázek, byl starší a zkušenější vyšetřovatel H. Byl u všech výslechů Jiřího Ganse, i u těch, na jejichž protokolech nebyl podepsán. Koncept všeho, co ve věci dělali, museli předkládat náčelníkovi odboru vyšetřování StB. Plán dozorovala pražská správa vyšetřování. Nakonec, „protože neplnili předpoklady", jim byl případ odebrán a předán Praze.

K neúčasti obhájců mínil, že doklady o jejich zajišťování se zakládaly. Je přesvědčen, že vyrozuměni byli, ale nedostavovali se. O četnosti výslechů on nerozhodoval.

Ustanovený obhájce jako svědek uvedl, že mu není nic známo o tom, že by zajišťoval Gansovu obhajobu, a si nevzpomíná, že by byl u nějakého úkonu v jeho věci. Obhájce, který žádal o vyrozumění o konání výslechů, si vzpomněl, že obviněného viděl jen jednou. Další, již pražský, prý s ním hovořil dvakrát nebo třikrát a byl u hlavního líčení.

Soud vyslechl také další svědky, mimo jiné muže obviněné společně s Gansem, a uzavřel, že obhajoba J. P. nebyla vyvrácena.
Důkazní situace ve věci je složitá, uvedl soudce. Rozhodující osoba, která by okolnosti mohla nejlépe objasnit, tedy Jiří Gans, už zemřela. Nebylo zjištěno, že by po svém odsouzení či propuštění usiloval o přezkoumání svého případu, pokračoval soud. Nemohl se tedy vyjádřit, zda jeho podrobné výpovědi, jimiž se doznával, byly učiněny dobrovolně a spontánně, bez použití násilí, nátlaku či hrozeb. Zemřel také údajný vedoucí týmu vyšetřovatelů.

Soud konstatoval, že ve věci Jiřího Ganse nepochybně došlo k porušení procesních ustanovení, především tím, že byl vyslýchán dříve, než mu byl ustanoven obhájce. To zřejmě poznamenalo průběh řízení. Nelze však dovodit, že by obžalovaný J. P. úmyslně závažným způsobem porušoval příslušné ustanovení trestního řádu v úmyslu způsobit obviněnému škodu. Jeho obhajobu podporuje mj. plán vyšetřování věci, z něhož vyplývá, že nejzávažnější, rozhodující úkony byly svěřeny jeho kolegovi H. V případě opakování výslechů obviněného nešlo o svévolný postup vyšetřovatele, ale o plnění předem konkrétně rozpracovaných úkolů nepochybně dozorovaných prokurátorem, řekl soud.

Porušení práva na obhajobu nebylo namítáno ani obviněným, ani jeho postupně ustanovovanými obhájci. Podle přesvědčení soudu nelze jednání obžalovaného J. P. vytrhnout či izolovat z celkového průběhu přípravného řízení a uzavřít, že toliko v důsledku jeho nesprávného postupu při vyšetřování Jiřího Ganse došlo k nesprávnému a protizákonnému odsouzení. Z jeho strany šlo zřejmě o nedbalost, odrážející jeho nedostatečnou odbornou připravenost a nezkušenost, která však měla být odhalena těmi, kteří věc dozorovali. Proto soud uzavřel, že nebylo prokázáno, že by J. P. skutek spáchal, a obžaloby ho zprostil.

A další nevinný

V říjnu 2002 soudila soudkyně pražského obvodního soudu bývalého staršího vyšetřovatele StB v Praze M. T., tehdy 69letého. Podle obžaloby poté, kdy věc byla předána z Budějovic do Prahy, nerespektoval právo obviněného na obhajobu. Jiřího Ganse vyslýchal dvakrát ještě před ustanovením obhájce a poté sedmkrát bez jeho vyrozumění a účasti. Při tom mu předestíral fakta z výpovědí dalších svědků, která byla později posuzována, jako by o nich vypovídal sám Gans, čímž se měl doznat.

Obviněný uvedl, že „obecně postupoval" podle tehdy platné směrnice a v souladu s trestním řádem. Pokud by prý obviněný trval na účasti obhájce, pak by „samozřejmě" výslech až do jeho příchodu přerušil. O této možnosti Ganse před započetím každého výslechu poučil a obhájce o úkonech vyrozumíval buď písemně, nebo zpravidla telefonátem sekretářky. Obhájcem mohl být vzhledem k utajení pro zvláštní důležitost věci jen důstojník Vojenské justiční služby, o jehož ustanovení obviněný také požádal. Námitky proti výslechům obhájce nevznášel. Jejich četnost byla „dána problematikou věci", některé byly vedeny k žádosti obviněného. Ten prý vypovídal zcela spontánně. Výslechy byly nahrávány, kde jsou záznamy dnes, neví.

Soud vyslechl i další tehdy obviněné. Jeden řekl, že se obžalovaný vyšetřovatel „choval jako blázen a všechno překrucoval", druhý, že „výslechy probíhaly tak, jak bylo tenkrát zvykem", vyšetřovatel na něho křičel, vyhrožoval mu, že mu dá facku, ale nikdy mu ji nedal. Nabídl mu, že si může zvolit obhájce z řad prověřených vojenských obhájců, ale toho nechtěl.

Prokurátor, který bral Ganse do vazby, řekl, že obhájce podle tehdejší praxe výslechu přítomen nebyl.

Pražský soud uzavřel, že nevyrozuměním obhájce o výsleších Jiřího Ganse obviněný M. T. zcela nepochybně hrubým způsobem porušil procesní předpisy. Toto pochybení mohl napravit prokurátor, který mohl věc vrátit vyšetřovateli, ale ten tak neučinil. Tomu měl zase případ vrátit po předběžném projednání příslušný soud k odstranění vady přípravného řízení, ale ani to se nestalo. Protože poškozený, jeho obhájce a prokurátor zemřeli, zůstává neobjasněno, proč k tomuto postupu došlo. Navíc Jiří Gans se proti rozsudku neodvolal. K objasnění zvažoval soud zkoumat, zda byly zachovány magnetofonové záznamy Gansových výslechů, ale vzhledem k dlouhému časovému odstupu od události k tomu nepřikročil.

Přihlédl i k tomu, že k prokázání viny M. T. zneužíváním pravomoci veřejného činitele by se muselo prokázat, že jednal v úmyslu způsobit jinému škodu. Tento zákonný znak však provedeným dokazováním prokázán nebyl, konstatoval soud. Opakoval, že pokud došlo k pochybením v přípravném řízení, bylo povinností prokurátora a později soudu vrátit věc vyšetřovateli.

Sám poškozený se již k věci vyjádřit nemůže a nemůže být tedy vyvráceno tvrzení M. T., že některé výslechy probíhaly k výslovné žádosti obviněného. Proto nelze dovodit úmysl M. T. vést věc ke konečnému odsouzení Jiřího Ganse na patnáct let, řekl soud. Zcela nepochybně došlo i k zanedbání povinnosti obhájce, ale i ten již zemřel a není možné ho vyslechnout.

Provedeným dokazováním tedy nebyla prokázána subjektivní stránka žalovaného trestného činu M. T. Soud ho proto obvinění ze zneužívání pravomoci veřejného činitele zprostil s tím, že v žalobě označený skutek není trestným činem.

Mládež na Americe 1974 na snímku Františka Stárka Čuňase. Gans je nahoře třetí zleva. .Zdroj: Deník/reproP. S. – k ilustraci oné doby. Fotografie Jiřího Ganse do těchto článků poskytl redakci František Stárek Čuňas. Tatoí je z Ameriky u Rudolfova 1974, kde je Jiří Gans v horní řadě třetí zleva.

Shodou okolností v den zadržení Jiřího Ganse byl František Stárek Čuňas po čtyřech měsících ve vazbě Okresním soudem pro Plzeň – jih uznán vinným tím, že s dalšími obžalovanými zorganizovali a umožnili veřejné vystoupení Ivanu Jirousovi, Karlu Soukupovi a Svatopluku Karáskovi 3. prosince v Přešticích. Při něm podle rozsudku účinkující „uváděli písně a texty s vulgárními výrazy a obsahem, který znevažoval společenské morální zásady".

Na otázku prokurátora, co pro něho znamená undergroundové hnutí, se ohradil, že underground nepovažuje za hnutí, ale za hudební směr. Když prokurátor trval na tom, že v Jirousově přednášce je obsažena ideová náplň toho slova, že se jedná i o životní styl, odpověděl, že snad potud, že lidé mají žít především lidsky.

Soud konstatoval, že Stárek trestán ještě nebyl, ale z dokumentace lze zjistit, že i u něho se projevuje určitá výstřednost, která se projevuje tak, že „na veřejnosti vystupuje v oblečení, které musí vzbuzovat jistě pohoršení". Soud mu uložil osm měsíců, které krajský soud korigoval na čtyři měsíce podmíněně.

Taková to byla doba. Jiří Gans to ale z vyznavačů neoficiální kultury odnesl asi nejhůř. Je bezesporu případem děsivého justičního násilí, jak o něm řekl historik Petr Cajthaml z Ústavu dějin Univerzity Karlovy.