Ve sporu o další zástavbu v údolí Rudolfovského potoka získali ochránci přírody nový argument. Biologický průzkum zpracovaný entomologem Aloisem Pavlíčkem odhalil nebo potvrdil na jeho území výskyt několika chráněných a ohrožených druhů. Opravdovým překvapením se stal objev přástevníka kostivalového, krásného motýla, který patří na seznam druhů chráněných v celé Evropské unii soustavou Natura 2000. „Věděli jsme, že údolí Rudolfovského potoka je z pohledu ochrany přírody cenné území, které slouží ohroženým i běžným druhům jako důležité útočiště v okolní krajině. Nález přástevníka kostivalového to jen potvrzuje," komentuje výsledky průzkumu Jiří Řehounek z Cally.

Výskyt vzácných druhů v lomu

Podle průzkumu žijí v lomu i další chráněné druhy, konkrétně motýli batolec duhový a batolec červený, ropucha obecná, skokan zelený, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková a zmije obecná. Z dalších vzácných druhů byl zaznamenán například okáč kluběnkový, motýl světlých listnatých lesů.

„Vzhledem k pokročilé vegetační sezóně a krátkému času od zadání průzkumu jsem prováděl pouze orientační biologický průzkum. Důkladný průzkum lokality během celé vegetační sezóny by jistě odhalil i další vzácné a chráněné druhy, které se v Rudolfovském lomu vyskytují," říká autor průzkumu Alois Pavlíčko a dodává: „Zásahy spojené s plošnou změnou vegetace jsou nežádoucí a vedly by k destrukci stávajících stanovišť."

Rudolfovské sdružení Náš domov doručilo biologický průzkum na odbor životního prostředí krajského úřadu. Právě zde se totiž nyní rozhoduje o vyhlášení významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Případ se na krajský úřad vrátil poté, co soud vyhověl žalobě obce Jivno a některých vlastníků pozemků, kteří v údolí prosazují další zástavbu.

„Věříme, že objev celoevropsky chráněného motýla a dalších druhů je dostatečným důvodem pro registraci významného krajinného prvku. Rudolfovský lom si ochranu rozhodně zaslouží, a to nejen kvůli chráněným druhům, ale především jako klidné místo k odpočinku a rekreaci obyvatel, které dosud není postiženo divokou výstavbou. Taková místa bychom měli chránit a ne je ničit další zástavbou," uzavírá Jaroslav Valevský mladší ze sdružení Náš domov.

Autor: Jaroslav Valeský