Odborníci z Rakouska představili návrh elektráren, které jsou vhodnější pro migraci ryb. A dále se soustředili právě na vliv hydroenergetiky na ryby a vodní živočichy. Jako velký problém označili rakouští vodohospodáři usazování sedimentů v tocích, kdy na jedné straně dochází 
k obrovskému hromadění usazenin v korytech a na straně druhé k vymílání břehů. „Díky společnému jednání 
s kolegy z Rakouska si uvědomujeme, jak je diskuse nad těmito tématy důležitá. I proto má tato konference podtitul Voda nezná hranice," sdělil ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma.

Zásluhou spolupráce odborníků na obou březích Dyje vznikly už tři velké projekty, které pomáhají uvést do života evropské peníze. Například předpovědní povodňový systém Morava – Dyje výrazně zkvalitnil předpovědní a povodňovou službu v soutokové oblasti obou řek. „K dalším 
z projektů příhraniční spolupráce patří Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje. Cílem projektu je navrhnout optimalizaci řízení poldru Soutok při povodňových situacích," informovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.