Kde rodina nestačí, pomůže osobní asistent. V okresním městě má tato terénní služba, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, za sebou více než rok fungování.

Zájemci ze Žďáru

„Naše hlavní středisko je ve Velkém Meziříčí a původně jsme měli klienty především odtud nebo z nejbližšího okolí. Obraceli se na nás ale stále častěji i zájemci ze Žďáru, takže jsme loni v srpnu naše služby rozšířili i tam,“ vysvětlila Jaroslava Pavlíčková, sociální pracovnice a vedoucí služby osobní asistence.

Osobní asistenci si ale mnoho lidí plete s pečovatelskou službou. A zatímco asistentská pomoc je zájemcům poskytována po celém území bývalého okresu Žďár nad Sázavou a její provozní doba je nepřetržitá, pečovatelská služba, která funguje pod charitou pouze v okolí Bystřice nad Pernštejnem a Žďáru nad Sázavou, má vymezené časy svých úkonů. „Rozdíl v našich službách vidím v tom, že pečovatelka přijde do domácnosti uživatele pomoci s něčím, co sám nezvládá. Například nakoupí, připraví stravu, pomůže s hygienou nebo úklidem, s uživatelem pohovoří a odchází. To vše v dohodnuté době,“ řekl vedoucí Charitní pečovatelské služby Miroslav Prudký. „Oproti tomu osobní asistent je s uživatelem dlouhou dobu, třeba celé dopoledne. Uklízení a nakupování není to hlavní, jde o víc. Především o doprovod a přítomnost,“ dodal Prudký.

Obě terénní služby jsou poskytovány v domácnostech uživatele či na místech, kde je potřeba. Placeny jsou částečně ze strany uživatelů, zbytek z dotací a dalších zdrojů. Lidí, kteří je potřebují, mají nárok na příspěvek na péči, jenž je určený právě k hrazení těchto úkonů.

Co je to za služby?

Charitní pečovatelská služba chce pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

tel.: 566 551 766, 777 155 374

Osobní asistence je terénní službou pro děti a dospělé s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Cílem je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v domácím či společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života.

mob.: 733 755 870