Do tří let by proto mělo na Vysočině vyrůst zařízení specializující se na tuto diagnózu u dětí a dospělých. Provozovat ho bude Domov ve Zboží u Habrů.

„V současnosti diskutujeme o jeho podobě a kapacitních možnostech. Důvodem našeho rozhodnutí je fakt, že případů dětí s autismem přibývá. Mimo jiné proto, že se klade větší důraz na preventivní prohlídky zaměřené právě na tuto nemoc," vysvětlil krajský radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Záměr by mohla podpořit i dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které v nejbližších dnech vyhlásí příslušný tendr.

Doposud se na Vysočině péčí o lidi s poruchou autistického spektra zabývala organizace APLA. Její kapacity ale už delší dobu nedostačují. Využívá přitom procesu transformace sociálních služeb a některé z nově postavených domácností vyčlenil pro děti a mladé lidi s touto poruchou.

To však nestačí a chybějící kapacity by měly vzniknout při Domově ve Zboží, který pečuje o mentálně a zdravotně postižené. „Počítá se s vybudováním třiceti lůžek a chráněné dílny, kde by klienti našli pracovní uplatnění," přiblížil Krčál.

V případě Domova ve Zboží pokračují přípravy na částečnou transformaci, a to takovou, kterou nejprve projdou sociální zařízení v Háji u Ledče nad Sázavou a také v Křižanově na Žďársku.

„Domov ve Zboží poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby," sdělil ředitel Domova ve Zboží Josef Procházka.

„Do cílové skupiny patří osoby od 19 let s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří potřebují pobytovou službu, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Lidé s poruchou autistického spektra a mentálním postižením, jsou již nyní uživatelé poskytované služby. V současnosti jsme schopni přijmout i do našeho domova klienty s autismem," podotkl Procházka.

Projekt transformace Domova ve Zboží je nyní ve fázi výběru vhodného typu služby. „Z předběžného šetření a demografických ukazatelů je zřejmé, že služba pro osoby s poruchou autistického spektra je potřebná a nyní se řeší, jaký typ služby by veřejnosti nejvíce vyhovoval. Denní nebo týdenní stacionář, odlehčovací služba, chráněné bydlení, pobytová služba a podobně," upřesnil ředitel. Co se týče možného zvyšování počtu personálu, to bude podle ředitele Procházky řešeno současně v přípravné části v závislosti na vybrané službě. „Navýšení se ale předpokládá," dodal.

Domov ve Zboží se, coby zařízení zřizované Krajem Vysočina, přihlásil do výzvy nazvané Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. „Náš projekt je ve fázi hodnocení a schvalování," podotkl ředitel s tím, že výzvu vyhlásil Evropský sociální fond.

Cílem podpory autistů je podle radního Krčála zajistit rovné podmínky ve vzdělávání, aby se v dospělosti mohli lépe uplatnit a byli soběstační. „Vyřešit by se mělo placení osobních asistentů i asistentů pedagogů. Zlepšit by se měla také práce školských poraden a na dospělé by se měl zaměřit úřad práce. Kraj také přemýšlí o projektu, který by měl pomoci se zaměstnáváním lidí s touto poruchou," zdůraznil Krčál.

Zlepšit by se měla nejen následná péče, ale navýšený má být i příspěvek, který stát na tuto diagnózu vyplácí.

V ČR podle odhadů žije aktuálně na sto tisíc lidí s autismem, ale přesné statistky nejsou známé.

Porucha autistického spektra je vrozená. Lidé, kteří ji trpí, se chovají nepřiměřeně, na nátlak reagují agresivně a často obtížně komunikují s okolím.