V příštím roce má v plánu společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) v městské rezervaci Trávníky v Železném Brodě vystavět nový vodovod a kanalizace. Nabídla vyasfaltování ulic.

To se nelíbí místnímu spolku Trávnice ani Národnímu památkovému ústavu.

„Myslíme, že Trávníky by měly být výkladní skříní města. Kostky tu historicky byly ve velké míře. Nyní je to jedno z nejhorších historických center, co jsem, kde viděla," poznamenala Alena Kortanová za spolek Trávnice. Napsala a nafotila snímky pro svou knihu Železný Brod a jeho historická zákoutí.

Radnice soudí, že na dláždění celé památkové zóny nebude mít příští rok peníze. „Finančně si takovou akci nedovedu představit," sdělil František Lufinka, starosta Železného Brodu. „Musíme řešit přesun umělecké školy a městské knihovny, což nebudou pro městskou kasu malé peníze a na dlažbu nám nemusí prostředky zbýt. Navíc musíme brát zřetel i na další situaci kolem hotelu Cristal," doplnil starosta.

Informace o stavbě vodovodu a kanalizace jsou pro radnici nové. „Jednání v podstatě začínají, zeptáme se na stanovisko SčVK," slíbil František Lufinka.

Proti zaasfaltování rezervace Trávníky jsou samozřejmě i památkáři

Jaký je pohled tohoto státního ústavu na aktuální situaci ulic v rezervaci? Na otázku odpověděl Miroslav Kolka, garant území pro vesnickou památkovou rezervaci Trávníky:

Národní památkový ústav obecně preferuje na daném území památkové rezervace a přilehlé památkové zóny Trávníky obnovu historického stavu povrchů Malého náměstí a ulic, tj. před degradujícími úpravami z 2. poloviny 20. století.

Na jednotlivých místech by z památkového hlediska měla být obnovena kamenná dlažba ve formátech a skladbě dle původního stavu mnohde je to dodnes patrné pod dožilým asfaltem, bezpečně to pak dokládají dobové fotografie.

U užších uliček se může také jednat o mlatový povrch, nebo kamenný štět prorostlý trávníkem. S finálním řešením povrchů z asfaltu tedy nesouhlasíme.

Obdobně byla koncipována také nedávno zpracovaná a se zástupci státní památkové péče průběžně konzultovaná studie na obnovu Trávníků, která bohužel zůstala pouze na papíře. Její rozpracování a realizace by dle našeho názoru přinesly celkové zkultivování místa a jeho zatraktivnění.

Za poslední desítky let bohužel docházelo v lokalitě pouze k degradaci těchto povrchů a nebo systematickému záplatování.

Nelze zde zmínit jedinou, alespoň dílčí pozitivní akci. První výjimkou je aktuálně realizovaná dlažba na části Malého náměstí. Celkový stav území je tedy dlouhodobě velmi neutěšený a ve srovnání s jinými památkový rezervacemi a zónami velmi špatný.

Případné provedení finálních asfaltových povrchů by zde bylo v rámci historických lokalit (i bez památkové ochrany) přinejmenším zarážející, v posledních 20 letech jsou v řadě měst a vesnic obnovovány běžně dlážděné povrchy, obzvláště pokud je snaha zkulturnit dotčené prostředí a presentovat jej v rámci turistického ruchu. Je tedy o otázkou času kolik spokojených obyvatel a návštěvníků bude v lokalitě, kde se pouze vyasfaltují komunikace a najdeme zde zcela dožilý městský mobiliář, neutěšená zákoutí a proluky po zdemolované historické zástavbě"