Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku hned několik plánovaných investičních akcí. Aktuálně třeba odstraňuje starou nevyhovující kanalizační výusť v Železném Brodě, v Poštovní ulici.

„V rámci této investiční akce SVS budou odpadní vody z objektů v Poštovní ulici, dosud vypouštěné bez přečištění do Jizery, přepojeny na kanalizační systém města, zakončený na místní čistírně odpadních vod," vysvětlil Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti

Historická záležitost

Stará kanalizační stoka v Poštovní ulici je z betonu. Byla vybudována roku 1940. Odvádí odpadní vody z rodinných domů, pošty a dvou objektů k podnikání bez přečištění do Jizery, proto SVS rozhodla o řešení situace.

V přepočtu jde o znečištění v objemu 38 EO (ekvivalentních obyvatel). Stávající kanalizace se nachází v těsné blízkosti vodovodu z PVC z roku 1997.

Nově bude vybudován úsek kanalizace z kameniny v délce 119,5 metrů. Bude zakončen v železobetonové kmenové stoce na Jiráskově nábřeží. Součástí stavby bude přepojení stávajících pěti kanalizačních přípojek na trase, přeložení plynovodu a plynovodních přípojek a vybudování tří nových revizních šachet v trase nové kanalizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. září. „Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 20. prosince," doplnil Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS.

Odstranění staré výpusti je jedna ze staveb z kategorie strategických investic pro okres Jablonec nad Nisou. Pro rok 2013 je zde naplánován celkový objem investic 163 milionů korun bez DPH, z toho 65 milionů korun představují strategické investice (např. i rekonstrukce úpravny vody Bedřichov) a 98 milionů je určeno pro dvacet staveb na obnovu majetku.

Ocelový přivaděč

SVS provádí v těchto dnech na Jablonecku ještě rekonstrukci vodovodního přivaděče z Tanvaldu do Jiřetína p. B.

„Přivaděče byly z nechráněné oceli a kvůli malému průtoku docházelo k uvolňování železa do vody. Proto SVS rozhodla o rekonstrukci," vysvětlil Hladík.

Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října letošního roku.

Z konce války

Zásobování obyvatel místní části Besedice (Koberovy) pitnou vodou je velmi problematické s ohledem na špatný stav stávající vodovodní sítě i nízkou vydatnost místního vodního zdroje. SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodu z roku 1945, který je nevyhovující z důvodů koroze a nedostatečné kapacity. Stavba je prováděna bezvýkopovou technologií a hotovo má být také nejpozději do konce října.

Konec splašků

Rekonstrukce kanalizací a vodovodů ale probíhají i jinde. Například v Jablonci SVS opravuje řády v ulici Nástrojářská či poruchový vodovod v Sokolovské ulici.

Oddychnout by si měli i obyvatelé Rybářské ulice. Do konce listopadu by měla být v provozu nová kanalizace, když stará byla popraskaná a zborcená. „Při deštích zatápěly splašky přilehlé nemovitosti," přiblížil Jiří Hladík. Povrch ulice zaplatí jablonecká radnice.