Přesto nebyl jako básník do dnešních dob překonán. Jeho Kytice z pověstí národních, vydaná poprvé v roce 1853 a znovu pak v rozšířeném vydání roku 1861, nemá – podobně jako Máchův Máj – v české literatuře obdoby.

A tak to i zůstane. Kytice je totiž dílem muže skrytých vášní: osoby, která bohužel nežila v době, kdy by mohla volně říkat a dělat, co chtěla. Svou svobodu proto vtělila do temných balad, inspirovaných živelným folklorem zašlých věků a komponovaných symetricky do tvaru skutečné kytice: Polednice proti Vodníkovi, Svatební košile proti Vrbě, Zlatý kolovrat proti Záhořovu loži…

Nechuť a nevoli skrývá v zásuvce

Literární historik Vojtěch Jirát vykreslil portrét miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena takto: „Občanská solidnost je u něho zčásti důsledkem povahy a původu, zčásti však ochrannou ulitou, kterou si vytvořilo jemné, složité a narušené básnické nitro. Jeho zjev nás mate, neboť stěží rozpoznáváme, co je maska a co pravá tvář.“

Většinu svého života Erben strávil nesmírně pilnou prací v rakousko-uherských úřadech a archivech, kde ho postupně nahlodával takzvaný „papírový prach“. Tuberkulóza, kterou onemocněl, však byla i reakcí na duševní rakovinu, jež se rozlézala mezi lidmi decimovanými dusivou atmosférou bachovského neoabsolutismu.

„Koná svou povinnost,“ píše o Erbenovi Jirát, „a projevy nechuti či nevole skrývá v zásuvce, navenek si ulevuje toliko ironickými narážkami a alegorickými náznaky.“

Nejhorší léta persekuce českých občanů v rámci rakouského soustátí jsou přesně ohraničena Erbenovým osmiletým mlčením mezi prvním a druhým vydáním jeho Kytice. V tu dobu básníkova múza skomírala. Zbývala šedivá dřina archiváře, editora, historika, sepisování vědeckých pojednání – a strach.

Na visutém laně

V revolučním roce 1848 pomáhal Karel Jaromír formulovat společné prohlášení českých a německých autorů, žádajících po Vídni svobodu tisku a ústavní svobody. Když spadla klec a Praha se dostala pod kuratelu nenáviděného ministra vnitra Alexandera Bacha, musel Erben – kterému nabízeli redakci vládních Pražských novin – setsakramentsky rozvažovat, nakolik si se zástupci moci zadá.

To, že se neustále snažil balancovat na visutém laně, ho paradoxně dovedlo k řadě zakázek, jimiž obohatil českou společnost, kulturu a právo. Jen se podívejme na tu spoustu skvělých počinů! Velká část z nich naneštěstí zůstává ve stínu jeho slavné sbírky.

Začněme díly jiných tvůrců, kterým dopomohl k začlenění do literárního kánonu. Právě Erben totiž připravil k modernímu vydání spisy Mistra Jana Husa a Tomáše Štítného ze Štítného. Zasloužil se také o zveřejnění legendy Život sv. Kateřiny a Cesty z království Českého do Benátek od Kryštofa Haranta z Polžic.

Spolu se svým mentorem Františkem Palackým uspořádal Erben korunní archiv zemský, takřečený Svatováclavský. Pečoval o knihovnu Královské společnosti nauk.

Během prázdninového volna sebral v okolí svého rodného kraje 500 lidových písní. Později se zaměřil i na jiné části země. Výsledkem byly Prostonárodní české písně a říkadla, čítající 2200 textů. K tomu přidejme 45 českých pohádek, 102 slovanských pohádek, překlad Nestorova Letopisu ruského, jeho Slovanské bájesloví nebo opis čtyřsvazkové Historie církevní Pavla Skály ze Zhoře.

Koktající pán

Je toho mnoho, co se dá říci o Erbenově neúnavném psaní, bádání a o jeho proslulé „lístkovnici“ se stovkami poznámek k lidovým zvykům, písním či svátkům.

K tomu nejúžasnějšímu, co vytvořil, patří zcela jistě Regesta diplomatica, monumentální (ruční!) soupis bezpočtu dávných zpráv, na které Erben narážel při průzkumu venkovských archivů. Chcete vědět, kdy byla učiněna první historická zmínka o tom kterém městě nebo vsi? Regesta vám dají odpověď.

Nenápadný koktající pán, bavící se v soukromí hrou na klavír, ale publikoval i Skladbu jazyka českého. Stál u vzniku bestselleru, jímž bylo nové vydání Komenského Labyrintu světa a ráje srdce. Vytáhl na světlo boží středověké spisy o lékařství, psal hesla pro Riegrův Slovník naučný. Přeložil Slovo o pluku Igorově a dvanáct let pracoval na obřím Výboru z literatury české.

Coby vystudovaný právník překládal Erben pro potřeby národa snažícího se o emancipaci rovněž říšský zákoník. Tak se do češtiny dostaly dodnes užívané výrazy hodnota, výrobek, ústava, závěť, pokus o zabití, branec a četník. I za ně může Karel Jaromír.