Mezitím se ozvaly hlasy, že by se protipovodňová opatření ve Fulneku měla řešit komplexně. Zastupitelé Fulneku tak měli již na lednovém zasedání rozhodnout o případném ukončení projektu suchý poldr v Jerlochovicích, ale neučinili tak, neboť měli málo informací o případném komplexním řešení situace. Těch se jim na zasedání během minulého týdne dostalo z úst Miroslava Dumbrovského z Vysokého učení technického v Brně a Karla Drbala z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Ti přišli s projektem, který by řešil protipovodňovou ochranu v širším rozsahu.

„Rádi bychom, aby měl projekt praktickou část, což by byla kompletní protipovodňová ochrana, a aby byl vybudován informační systém, který může zefektivnit a zvýšit účinnost systému protipovodňových opatření. Nezanedbatelné je zvýšení povědomí a vzdělanosti obyvatel v území. Toto by mělo změnit chování při nakládání s obnovitelnými zdroji, kterými chápeme půdu, ornou půdu a materiál, který je odnášen při povodni či erozi v tomto místě," nastínil Karel Drbal.

Nová jednání

Podle Miroslava Dumbrovského je základem úspěchu nového projektu zahájení jednání s pozemkovým úřadem Nový Jičín, případně s krajským pozemkovým úřadem v Ostravě.

„Zhruba milion korun, který do toho město jako partner vloží v průběhu tří let, v podstatě nikomu nepůjde na účet. Peníze půjdou do nákupu techniky, nákupu dat, ať už geologických, půdních a dalších. To vše městu ale zůstane, stejně jako průtokoměry, vzorkovače a další technika, která bude sloužit ke zlepšení monitorovacího systému," uvedl Miroslav Dumbrovský a poznamenal, že když před pěti lety zpracovávali pořadí naléhavosti pozemkových úprav, byly Jerlochovice asi na 4. místě z 80 katastrálních území.

„Tento projekt by byl podkladem pro zahájení pozemkových úprav, všechna následná opatření by prováděl pozemkový úřad. Myslím, že tento způsob protipovodňových a protierozních opatření je daleko účinnější než budovat technická zařízení jen v určitých částech," poznamenal Miroslav Dumbrovský.

„Je jasné, že komplexní řešení je pro nás výhodné," nechal se po dlouhotrvající polemice slyšet zastupitel Václav David.

Nato nechala starostka hlasovat. Zastupitelé tak definitivně zastavili projekt na stavbu suchého poldru v Jerlochovicích a přijali návrh projektu s komplikovaným názvem Hodnocení technicko-ekonomické efektivity návrhů protipovodňových a protierozních opatření v ploše povodní ve vazbě na vývoj klimatických změn.