ASAP
Anglická zkratka pro „Assoon as possible“ - v překladu znamená „Hned jak to bude možné“. Jde o zkratku používanou v on-line komunikaci pro zkrácení psaného textu.

Branding
Branding je proces tvorby a používání vizuální identity značky. Často se jím zabývají grafická studia. Jde o to navrhnout vhodný název, logo, vizuální styl a další prvky značky podle definice dané značky.

Hotelová recepce.
Seriál (Na)učte se anglicky: Pobyt v hotelu i kempu

Budget
Rozpočet, který v měřitelných jednotkách vyjadřuje určitou sumu, vyhrazenou pro konkrétní účel nebo stanovené období. V běžné firemní praxi se rozpočet stanovuje buď jako celek pro firmu, mnohem častěji však pro jednotlivé oblasti.

B2B
Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník - obchodník), koncept B2B se tedy týká obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma společnostmi. B2B vztahy většinou fungují na principu elektronické výměny dat (napřiklad objednávky, faktury). Vyšším stupněm B2B obchodování jsou různá B2B internetová tržiště, jejich hlavním úkolem je zprostředkování obchodů. Nejsložitější B2B systémy potom fungují jako komunikační a distribuční sítě, sloužící především k regulaci již navázaných obchodních vztahů.

Cash flow
Cash flow nebo také peněžní tok je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období. V podnikové praxi je cash flow důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze.

CEO (Chief Executive Officer)
Zkratka označuje nejvýše postavenou osobu společnosti. Českým ekvivalentem je generální ředitel nebo jednatel společnosti. Používají se také anglická označení General Manager či Managing Director.

COO (Chief Operations Officer)
Na rozdíl od CEO se stará o každodenní chod firmy. Česky se této pozici, která se objevuje spíše ve větších společnostech, říká provozní ředitel, v angličtině se používá rovněž označení Operations Director, Executive Director nebo Operations Manager.

CV
Curriculum Vitae - životopis, čte se jaké „síví“ či familiárněji „sívíčko“.

SMART je zkratkou pro to, jaké by vaše cíle měly být.
Motivace dne: SMART goals

Deal
Nejvýstižnější jeden z možných překladů tohoto slova je kšeft. V češtině se však využívá i ve významu nabídka, a to obvykle konkrétní nabídka obsahující i celkovou cenu, kterou zákazník již přijal. Používá se ve větách jako „Byl to super deal“ neboli „Byl to skvělý kšeft“ anebo z pohledu zákazníka „Byla to skvělá nabídka.“

Dropnout
Z anglického to drop neboli upustit. Když něco dropnete, tak danou aktivitu zrušíte nebo od ní upustíte.

Fake
Anglicky „falešný“ či „nepravý!, „nepravdivý“. Označuje se tak chybné zpracování a sdílení textových, grafických a mediálních informací. Nepravdivá fake informace může být šířena nevědomky, ale i cíleně za účelem mystifikace. Fake je například různě upravený obrázek, lživá, zavádějící nebo jen mystifikující informace, ale také celé video, které je chytře upraveno.

Feedback
Anglické slovo znamená odpověď, zpětnou vazbu. Na internetu se výraz feedback používá ve dvou lišících se významech, jednak z úhlu pohledu uživatele (jako feedback zde slouží různá oznámení a hlášení), jednak z hlediska tvůrce či majitele webu (kontaktní formuláře, ankety, knihy návštěv, diskuze).

Feeling
Pocit, například „Měl jsem z toho takovej divnej feeling,“ neboli „Měl jsem z toho špatný pocit, nezdálo se mi to.“

FYI
Angliká zkratka – FYI - „For Your Information“ - což znamená „pro tvou informaci". Zkratka je používána při on-line komunikaci.

Home Office
Praktikují mnohé firmy a umožňují tak svým zaměstnancům práci z domova. Používá se ve větě jako: „Dneska mám Home Office,“ neboli „Dnes pracuji z domova.“

Message
Sdělení, hlavní myšlenka, poselství. Anglicky zpráva, oznámení, sdělení či vzkaz. Může být také používáno jako sloveso znamenající „poslat někomu zprávu".

Nabriefovat
Ve stručnosti seznámit člověka s klíčovými informacemi o dané transakci, produktu a podobně. Typicky se využívá například ve větě: „Potřebuju na zítra nabriefovat,“ tedy „Potřebuji od tebe, abys mě seznámil se všemi důležitými fakty, které potřebuji pro zítřejší jednání.“

Naučte se anglicky
Nový seriál Deníku: Angličtina na cesty

Start-up
Podnikatelský subjekt, nově založená či začínající společnost vyvíjející produkt nebo službu, které jsou místně a časově unikátní, jedinečným a inovativním způsobem řeší daný problém, má potenciál rychlého růstu z hlediska tržeb a zákazníků. Stojí především na zakladatelích.

Teambulding
Výraz pro různé druhy aktivit, které se využívají ke zlepšení společenských vztahů a vymezují role v rámci týmu při plnění společných úkolů. Mnoho teambuildingových akcí je zaměřeno na odhalení a určení mezilidských problémů v rámci určité skupiny. Přesná definice teambuildingu zahrnuje: společný „tah na branku“, vytváření efektivních pracovních vztahů, snižování pochybností rolí jednotlivých členů týmu, hledání řešení problémů v rámci týmu.

Workflow
Pevně stanovený systém pro průchod požadavku nastavenými procesy. Například workflow faktur označuje fakt, že existuje pevně stanovený proces, jak se má s každou fakturou ve firmě nakládat. Například účtárna přijme fakturu, účetní ji na základě jména na faktuře nebo jména zákazníka přidělí příslušnému zaměstnanci k autorizaci, ten ji nechá autorizovat svého nadřízeného a ten ji předá zpět do účtárny autorizovanou k proplacení.