Ředitelka kutnohorské knihovny Gabriela Jarkulišová považuje navýšení za skvělou zprávu především pro existenci knihoven malých obcí. „Považujeme částku za velký úspěch. Ideál je sice ještě trochu výš (původní částka státem převedená k výkonu regionální funkce byla v roce 2005 téměř 20 milionů), ale vzhledem k vývoji financování od roku 2010 je současný stav asi maximum možného a jsme za to rádi."

Plnit regionální funkci nebylo v posledních letech pro knihovny nic snadného. Ředitelka mladoboleslavské knihovny popisuje: „Na začátku roku jsme skutečně stáli před rozhodnutím, zda budeme dále regionální funkce vykonávat. Původní částka na rok 2013 by naší knihovně rozhodně nestačila ani na platy zaměstnanců, kteří regionální funkce vykonávají." Peníze z navýšené dotace zde použijí převážně na režijní náklady spojené s výkonem regionálních funkcí: benzin, platy, nákup kancelářských potřeb, energie a nákup knížek do výměnného fondu. Krajský radní pro kulturu Zdeněk Štefek shrnuje cíle regionální funkce takto: „Je třeba zajistit dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb rovnoměrně v kraji, i v malých obcích a městech. Dále se zajišťuje i odborná pomoc knihovníkům tak, aby se i malé knihovny mohly stát kulturními a společenskými centry v místě. "

Středočeský kraj poskytuje podporu 827 knihovnám, z toho je 719 neprofesionálních. V kraji koncepci regionální funkce zajišťuje Středočeská vědecká knihovna a čtyři další pověřené knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a v Příbrami. Na jednu pověřenou knihovnu připadá průměrně 164 obsluhovaných knihoven, zatímco republikový průměr činí 69.

Původně plánovaný počet úvazků pro výkon regionální funkce byl 23, ale ve skutečnosti to nyní je 14,5.V minulém roce bylo v České republice na jeden pracovní úvazek věnující se regionálním funkcím 26 obsluhovaných knihoven a ve Středočeském kraji je to 57. Například pod kutnohorskou knihovnu spadá 176 knihoven a starají se o ně pouze dva metodici.

Unikátní systém šetří peníze

Středočeské knihovny mají unikátní systém centrálního nákupu výměnného knižního fondu, který šetří peníze. Knihy se nakupují přes Středočeskou vědeckou knihovnu se slevou a z knižního fondu jsou pak výměnné soubory několikrát ročně distribuovány do obecních knihoven. Proto čtenáři z obecních knihoven mají možnost půjčit si i tituly, které by si malé obecní knihovny nemohly vůbec dovolit. Na nákup knih do fondu jsou nyní vyhrazeny tři miliony korun.

Trend přidávání peněz knihovnám by podle radního Štefka měl i nadále pokračovat. Pro Středočeskou vědeckou knihovnu už kraj zajistil v plánu investic 1,5 milionu korun. „Technické jádro knihovny bylo ve špatném stavu a havárie zde opakovaně způsobovaly i zavírání celé knihovny pro veřejnost," připomněl radní. Místní knihovní systém čeká i modernizace, která pro čtenáře bude znamenat také vyšší rychlost vyhledávání informací a větší efektivitu celého systému.

Změnit by se měl i postup kraje, kdy knihovny dostávají peníze pro regionální funkci až po prvním čtvrtletí roku. Nově by dotace měly být schváleny již při projednávání rozpočtu na příští rok. V přípravách je nová koncepce. „Diskutujeme o pravidlech, jaký poměr celkové dotace by měl být vyhrazen právě na nákup výměnného fondu a jak má vypadat celá správa obstaraných knih, od nákupu, evidence, distribuce, ošetřování až po vyřazení současná koncepce totiž řeší pouze nákup a distribuci," popsal Zdeněk Štefek. Peníze lze rozdělovat podle počtu obsluhovaných knihoven nebo i dle počtu obyvatel, kteří je mohou využívat. Kraj uvažuje i o zapojení dalších zdrojů, například obcí.

Jiří Míka: Ke čtenářům se dostane více nových knih i lepších služeb

Ředitel Středočeské vědecké knihovny Kladno Jiří Mika říká, že navýšení dotace pomůže pozvednout úroveň knihovnických služeb v kraji. Pro další roky se s novou koncepcí regionálních služeb chystá spolu s kolegy určit optimální částku, která by odpovídala potřebám knihoven a možnostem zřizovatele.

Kolik z přidaných pěti milionů dostane Středočeská vědecká knihovna Kladno?

Naše knihovna získá tři miliony na nákup knih do výměnného fondu Středočeského kraje. Kromě toho nám bude navýšena dotace na služby pro celý Středočeský kraj (na takzvanou centrální funkci) o 555 tisíc korun a na služby pro region Kladno o 300 tisíc. Ze zbývajících peněz bude navýšena dotace pověřeným knihovnám, které zajišťují služby v regionech.

Na co přidělené peníze využijete?

Všechny prostředky budou využity na rozšíření služeb, které poskytujeme společně s pověřenými knihovnami menším knihovnám v obcích Středočeského kraje. Z dotace určené na nákup knih budou zakoupeny především chybějící novinky do výměnného fondu a z dalších prostředků budou uhrazeny mzdy a ostatní náklady související s nákupem, evidencí a zpracováním knih, s jejich pravidelnou distribucí do knihoven a s dalšími službami, včetně vzdělávání knihovníků.

Kolik ročně pořídíte knih do výměnného fondu Středočeského kraje?

Loni jsme jich zakoupili zhruba 7 000. Letos to bude při průměrné ceně knihy přibližně 250 korun, slevě od distributorů při hromadném nákupu 30 procent a částce na nákup tři miliony korun by to mohlo být zhruba 17 tisíc knih. Ty se rozdělí do pěti regionů a budou k dispozici 822 obsluhovaným knihovnám.

Můžete uvést příklady, co by knihovna v případě výrazně vyšší podpory potřebovala?

Kromě již zmíněných knih je pro zajištění kvalitních služeb poskytovaných v rámci regionálních funkcí potřebná údržba a obnova automobilů, kterými pracovníci knihoven rozvážejí výměnné soubory na místo využití, obnova výpočetní techniky a samozřejmě dostatek prostředků na mzdy, aby služby mohl zajišťovat dostatečný počet knihovníků. V loňském roce připadlo ve Středočeském kraji na jednoho knihovníka zajišťujícího regionální funkce 57 obsluhovaných knihoven, přitom celostátní průměr byl 26 knihoven na jeden pracovní úvazek. I z toho je vidět, jak byly regionální funkce ve Středočeském kraji poddimenzované.

Dana Vykouková: Knihovnám schází hlavně peníze a skladové prostory

Ředitelka Městské knihovny Benešov Dana Vykouková podrobně představila situaci, která nyní při plnění regionální funkce knihoven panuje. Zvýšení příděl peněz sice s vylepšením situace pomůže, ale celkově to zdaleka nestačí.

Je podle vás navýšení rozpočtu dostačující?

Za naši knihovnu se domnívám, že pro letošní rok nám tato částka sice pomůže řešit složitou finanční situaci, ale pro následující období by bylo vhodné tuto částku poměrným způsobem navýšit.

Kolik z této částky na regionální funkci dostane vaše knihovna?

Budeme mít pro knihovny k dispozici 211 000 korun. Obdržet bychom je měli koncem srpna nebo začátkem září.

Co přesně za tuto částku pořídíte?

Chceme nakoupit technické vybavení pro výkon regionální funkce a chceme posílit provozní náklady a mzdové náklady na úhradu platu nové metodičky. V současné době obsluhuje 120 knihoven jedna odborná metodička, což je nevyhovující.

Kolik ročně získáte knih do výměnného fondu?

Přírůstek výměnného fondu Městské knihovny Benešov za posledních pět let vypadá takto: rok 2008 5940 knih, rok 2012 936 knih. Knihy nakoupené z prostředků na výkon RF jsou automaticky zařazovány do výměnných souborů pro obsluhované knihovny.

Jste v posledních letech limitováni například v nákupu určitého typu publikací?

Nákup literatury byl vždy obecně limitován množstvím finančních prostředků. V předchozích letech byl ze strany poskytovatele kladen větší důraz na nákup naučné literatury v procentuálním srovnání s nákupem beletrie.

Můžete uvést příklady, co by knihovna v případě výrazně vyšší podpory potřebovala?

Nové skladové prostory s vhodnými regály pro uložení výměnného fondu a početnější personální zajištění, které by bylo podpořeno stabilním dotačním titulem zajišťujícím kontinuitu činností v delším časovém úseku.

Jakých seminářů se například účastní vaši pracovníci?

Pracovníci pro výkon regionální funkce se účastní zejména vzdělávacích seminářů a školení s tematikou regionálních funkcí a dále seminářů o literatuře, počítačové gramotnosti a školení zaměřených na odbornou knihovnickou problematiku.