POLITICKÁ TRAFIKA

Vládcům odjakživa pomáhali rytíři i měšťané proto, aby za svou podporu něco dostali. Když zemřel vratislavský kníže Jindřich Probus, Václav II. začal expandovat do Polska. Vratislavský purkrabí Jindřich ze Wstova spravoval některé hrady zemřelého knížete, ale nevydal je novému panovníkovi, nýbrž je odevzdal Václavovi II. Za to obdržel vysokou doživotní rentu a právo ponechat si jeden z těch hradů. Tehdy se tomu ovšem říkalo změnit tábor.

DEZINFORMACE

Rozmařilý francouzský král Filip IV. Sličný, který žil v době krále Václava II., utrácel více, než si země mohla dovolit. Nakonec sáhl na církevní příjmy a za to ho chtěl dát papež Bonifác VIII. do klatby. Aby tomu francouzský král zabránil, nechal napsat falešnou papežskou bulu, která hrubým způsobem ostouzela francouzský lid.

Nechal ji číst ve všech kostelích, aby si získal podporu svého lidu. Pak svolal generální stavy (zárodek francouzského parlamentu) a ty papeže prohlásily za nehodného a přijaly dokument, aby o francouzské církvi rozhodoval král. Spor pak eskaloval 
a nakonec vedl k avignonskému zajetí papežů. Takových případů, kdy se veliké události staly na základě malé lži, je spousta. Politickou lež obratně využíval i Karel IV. Po svém zvolení římským králem měl řadu protivníků. Jedním 
z nich byl syn zemřelého císaře Ludvíka Bavora jménem rovněž Ludvík. Ten se po smrti posledního příslušníka askánského rodu Valdemara stal braniborským markrabětem. Aby oslabil jeho vliv, nastrčil Karel IV. jistého muže, jemuž historie říká Lživaldemar. Byl podobný zemřelému markraběti a tvrdil, že Ludvíka vyhnal. Získal řadu příznivců a více než pět let vedl povstání proti Ludvíkovi, 
k mimořádné spokojenosti Karla IV.

KORUPCE

Jeden z nejstarších dokladů pochází z třetí dynastie staroegyptské říše. Tehdy nechal faraon popravit správce své pokladnice, protože předražil stavbu zavlažovacího kanálu a o peníze se rozdělil se stavitelem. Antika takovými případy přímo oplývá, ostatně slovo korupce pochází z latiny 
a znamená něco nečistého. Prost jí nebyl ani středověk. 
U nás je nejstarší dochovaná zpráva o korupci v komunální sféře z poloviny 14. století. Úklid si původně obstarával každý měšťan sám před svým domem, ale pak se radnice Starého Města pražského rozhodla svěřit ho jednomu z měšťanů, samozřejmě za slušné peníze, toto rozhodnutí učinili konšelé nikoli zadarmo. Onen měšťan vyinkasoval spoustu peněz, úklid však neprováděl a po necelém roce musela radnice smlouvu vypovědět. A vše se vrátilo do starých kolejí.

DLUHY

Lidé si peníze půjčovali vždy. A obvykle měli problémy dluhy splácet. Podle toho, jak byli mocní, řešili osobní bankrot různým způsobem. Již zmíněný Filip IV. Sličný zlikvidoval templáře, jeden 
z nejbohatších řádů křesťanského světa. Tím nejen smazal své dluhy u nich, ale ještě získal jejich majetek. Prostí lidé to měli obtížnější, ale i oni často sahali k násilí. Půjčování peněz se věnovali ve středověkých městech Židé. Když už byly dluhy křesťanů vysoké, našel se vždy nějaký důvod vyvolat pogrom a pobít věřitele. Křesťanské ideje se často zneužívaly k likvidaci zámožných lidí. O dluhy šlo i v programu městského křídla husitské revoluce. Jedním z hlavních hesel bylo zrušení „věčných platů", což byla jistá forma středověké hypotéky, váznoucí na domech.

AKTIVISTICKÉ HNUTÍ

Odpor nevelkých skupin lidí proti většinovému názoru reprezentovanému státní mocí existoval vždycky. Typickými aktivisty středověku byly kacířské sekty.

Některé se pohybovaly na hranici středověkého terorismu, neboť jejich členové vraždili preláty a pálili chrámy, jiné jen veřejně a většinou mírumilovně demonstrovaly odlišný názor. Některé formy měly i úsměvný charakter. Když v Žatci na náměstí kázal v roce 1365 Konrád Waldhauser, tamní minorité uspořádali kolem náměstí procesí, hlasitě zpívali a nechali zvonit na kostelní zvony, aby lid neslyšel kazatele, který káral církev.

HLAS LIDU

Obecně měl prostý lid poměrně širokou svobodu – směl se hlasitě vyjadřovat k různým nešvarům, ale neměl právo porušovat zákony. Právo kritiky bylo někdy přesně definováno. V Paříži o masopustu směli lidé přijít pod okna radnice a spílat konšelům za to, co udělali špatně. V českých zemích se až do husitství scházela ve městě velká obec, tedy všichni obyvatelé, a na tomto shromáždění nejen kritizovali, ale mohli prosadit 
i různé změny či kontrolu hospodaření radnice. V 16. století panovník zakázal svolávat velkou obec, neboť prý narušuje chod města.

Historie se zkrátka stále opakuje. Možná vám ale zastavení u knihy Vlastimila Vondrušky a ambic i politického zápolení jeho Přemyslovců přinese víc úsměvů než nadcházející české volby.