Současné představy, plány, myšlenky, projekty či úmysly, které mají Evropu posunout dál do lepší budoucnosti, jsou definovány Evropským parlamentem, jakožto jejím vrcholným orgánem a zástupcem. Spojení demokratických evropských zemí dalo vzniku Evropské unii. Tyto země se zavázaly ke společnému snažení o mír, jejich prosperitu a spolupracují například na ochraně životního prostředí nebo rozvojové pomoci. Společenství těchto evropských států bylo původně vytvořeno zejména za účelem zajištění "čtyřech svobod". Jedná se o volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

Protřelý tah

Evropská unie zavedla jednotný trh a společnou měnu euro, což je nyní po americkém dolaru druhá nejvýznamnější světová měna. Cílem založení společné měny pro členy Evropské unie bylo zlepšení a usnadnění obchodních vztahů mezi členskými zeměmi. Platí ale podmínky, za kterých může daný stát přijmout euro jako své zákonné platidlo. Ovšem jedinou zemí, která splňuje tyto podmínky, ale zároveň euro přijmout nechce, je Velká Británie. Dle mého názoru jde pouze o protřelý tah, jak využívat podmínek Evropské unie a zároveň mít vlastní měnu, což je ekonomickou výhodou. Využívají tedy výhod, ale odmítají důsledků. Česká Republika je na tom obdobně, jen s tím rozdílem, že přijmutí eura pouze oddaluje, kdežto Anglie ho odmítá. Myslím si, že by mělo být povinné přijetí eura pro všechny státy, které tyto vhodné podmínky mají a nijak je to neohrozí, jako by to například mohlo ohrozit některé menší, ekonomicky slabé státy.

Další ze čtyř svobod je volný pohyb osob. Součástí Evropské unie je takzvaný Schengenský prostor. Představuje území, na kterém je zaručena volnost pohybu osob. Země, které podepsali dohodu o Schengenském prostoru zrušily všechny vnitřní hranice a dohodly se na využívání společných vnějších hranic. Na tomto území se používají společná pravidla a postupy, byly odstraněny kontroly osob na vnitřních hranicích, je posílena policejní spolupráce nebo také například posílila soudní spolupráce a to díky rychlejšímu sytému vydávání a přesunu výkonu trestích soudních rozhodnutí.

Nelegální dovozy

Myslím si, že další vizí Evropské unie by mohlo být rozšíření Schengenského prostoru napříč všemi státy Evropské unie. A to i s povinnostmi, patřičným zabezpečením a následky, které by to s sebou neslo. V tom případě by bylo třeba náležitým způsobem zaručit, aby nedocházelo k nelegálním dovozům nebo vývozům drog, zbraní aj. nebo ilegálním imigracím.

Další z obrovských výhod volného pohybu v rámci Evropské unie je možný pohyb na soukromém i pracovním trhu. Evropská unie je největším světovým vývozcem výrobků a služeb a zároveň je také nejdůležitějším dovozním trhem pro více než 100 států. Cílem obchodních partnerství Evropské unie je tedy vyhledávání nových tržních příležitostí po celém světě a také vytváření nových pracovních míst pro obyvatele. Dalším důležitým prvkem obchodní politiky Evropské unie je snaha o to, aby zmizela dětská a nucená práce a zajistila se šetrnost k životnímu prostředí. Ve vztahu k nejchudším zemím světa se obchodní politika Evropské unie snaží spojit obchod s rozvojem. Snaží se tak zajistit aby i ty nejchudší země získaly výhody z růstu obchodu.

Následujícím krokem pro posílení Evropské unie, ale i celkové Evropy je dle mého názoru společná evropská armáda pod jednotným velením. To by mohlo napomoci mezinárodním vztahům, celkové bezpečnosti kontinentu a také bychom jako Evropané (nejen jako Češi, Němci, Rakušané,…) mohli napomoci k vyřešení některých nynějších konfliktů všude po světě. K tomu je ale třeba schopnost a hlavně ochota jednotlivých členských zemí tento krom udělat. Pravda je, že by tyto konkrétní členské země musely poskytnout značné finanční prostředky. Je zapotřebí, aby se více sblížily zahraniční politiky jednotlivých zemí a více a efektivněji se investovalo do obranných prostředků pro armádu. Proto by mohla

Evropská unie finančně podpořit některé státy, ochotné dohodnout se na využití společné armády pod jednotným velením. Tyto finance by se daly ušetřit díky společným nákupům vojenského vybavení a souhrnnějším plánům na tyto vojenské a obranné investice.

Silná událost

Veškeré plány, myšlenky, projekty a úmysly Evropy a Evropské unie jsou sice promyšlené a byly by prospěšné i by mnohému dění pomohly, ale většina z nich není proveditelná. A to zejména z důvodů, které jsem uváděla u evropské armády s jednotným velením. Státy nejsou schopné se dohodnout, ustupovat, financovat. Jde právě o jednotlivé nacionální vlivy v zemích. Národy nejsou stmelené. Nenašli jsme zatím mezi sebou krom ekonomických záležitostí, nějaké pojítko nebo motiv proč držet pospolu při řešení určitých problémů. Naopak se možná jako lidé snažíme podvědomě najít důvody proč nespolupracovat a neustupovat jiným – může jít zejména o vliv historie a již v úvodu zmíněných světových válek. A protože jako Evropané nemáme právě tu společnou historii nebo jen konkrétní silnou událost, nedává nám to vůli a víru, které by nás seskupily a donutily nás dohodnout se. Mělo by jít o to, cítit se Evropanem – ne jen Čechem, Švédem, Nizozemcem, Rumunem,… Z mého pohledu by hlavní vize Evropy měla být ta, že dáme všem Evropanům pocit, proč přemýšlet a jednat jako jeden celek – jako Evropané, kteří se dokážou dohodnout nejen na společné ekonomice nebo cestování. Abychom byli schopni jeden druhému ustupovat a pomáhat si v našem vlastním zájmu, i ku prospěchu celé společnosti.

Barbora Čapková
Gymnázium Kadaň 
Podbořany
Ústecký kraj 
Téma: EU v budoucnosti