Je nutné, aby na to byla daná škola patřičně připravena. Když se tak stane, v inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika 
i většinové společnosti.
 

Dobré zkušenosti má 
s inkluzí základní a mateřská škola Lačnov ve Svitavách. Tamější ředitelka Radoslava Renzová se k ní velmi přiklání a tento nový způsob výuky propaguje. Převážně díky její snaze a víře v projekt se podařilo získat finance na zavádění inkluzivních principů i do ostatních základních škol ve Svitavách. 
 

„V Lačnově vnímáme zásadní rozdíl mezi inkluzí a integrací. Ta podporuje dítě, kdežto inkluze mění atmosféru tak, aby vzdělávání probíhalo pro všechny skupiny včetně dospělých bezpečně, příjemně a s ohledem na osobitosti každého jednotlivce," uvedla k projektu Radoslava Renzová. Ta se tématu inkluze věnuje již od roku 2009 a nyní na základě zkušeností a několikaletého vzdělávání připravila pro ostatní školy ve Svitavách evropský projekt, který potrvá od začátku letošního školního roku až do konce června 2019, kdy by měly být zaváděny podmínky, které jsou potřebné pro inkluzivní vzdělávání. Projekt je zaštítěný částkou necelých 35 milionů korun.

„Do programu se rády zapojily všechny svitavské školy a z naší společné komunikace poznáváme, že jsou za ten projekt vděčné," uvedla Radoslava Renzová.
 

Cílem projektu je zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a toho by mělo být dosaženo například nákupem pracovních pomůcek za 150 tisíc korun pro každou školu, které děti mohou využít i v rámci odpoledního vyučování s pedagogy, což zahrnuje třeba čtenářské a matematické dílny. Dalším důležitým krokem bylo personální zabezpečení do svitavských škol, na kterých začaly působit školní psycholožky a koordinátoři inkluze na půl úvazku, speciální pedagožky na celý úvazek a celkem 18 školních asistentek. Do projektu jsou zařazeni i odborníci v oblasti inkluzivního vzdělávání, kteří působí ve Svitavách, jedním z nich je třeba Petra Novotná, ředitelka PPP, nebo Petr Dřínovský ze střediska výchovné péče.
 

Pedagogičtí pracovníci se budou vzdělávat v mnoha kurzech podporující inkluzivní zaměření jako je Respektovat a být respektován, Grunnlaget či Feuersteinovo instrumentální obohacování.

Dalším důležitým aspektem je pro Renzovou rozvíjení spolupráce pedagogů a rodičů. Tak činí na osvědčených víkendových setkáních, kdy věří, že neformální prostředí pomáhá překonávat bariéry ve vztazích školy a rodiny a díky tomu se daří odstraňovat nedůvěru či obavy rodičů, což je pro dítě velmi příznivé. „Nedílnou součástí projektu je vize. Budeme pořádat semináře a workshopy, rádi bychom jednou za čtvrtletí vydali článek v tisku. Chtěli bychom za ty tři roky přesvědčit i širokou veřejnost, dokázat, že má inkluzivní vzdělávání smysl, je to dobrá věc a má velké výhody," řekla Radoslava Renzová.
 

A jak to bude pokračovat za tři roky, kdy projekt skončí? Kdo a jak zafinancuje speciální pedagogy, jejich vzdělávání a vše s tím spojené? Starosta města Svitavy David Šimek je přesvědčený, že „po ukončení projektu v roce 2019 již bude inkluzivní vzdělávání normou, která bude do školství zařazena, pokud 
se tak nestane, pokusíme 
se projekt částečně či plně zafinancovat z rozpočtu našeho města."