Setkání bylo určené k vzájemnému vyjasnění stanovisek k problematice rušení VÚB. Delegaci ministerstva obrany (MO) vedl generální sekretář Jan Vyleta.

Přítomni byli starostové měst a obcí či jejich zástupci z Borovna, Dobříva, Felbabky, Hvozdce, Chaloupek, Jinec, Křešína, Malé Vísky, Mirošova, Obecnice, Podluh, Skořic, Spáleného Poříčí, Strašic, Štítova, Tění, Trokavce, Věšína, Vranovic a Zaječova (pozváno bylo 27 měst a obcí).

Strašická garance

Po zahájení pronesl úvodní projev starosta Strašic Jiří Hahner. Připomněl v něm dlouhý čas práce na problematice od roku 2011 a poděkoval za dobrou práci příslušným pracovníkům Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyzdvihl, že vše je nyní v rukách Parlamentu ČR.

Připomněl rovněž skutečnost, že ačkoliv se často hovoří o armádě jako garantu ochrany přírody, v současnosti toto na Brdech již neplatí vzhledem k nekontrolovanému přílivu návštěvníků VÚB bez povolenek, mnohdy používajících automobily a jiná motorová vozidla.

Uvedl, že Strašice jsou připraveny v případě zrušení VÚB garantovat na ploše svého nového katastrálního území maximální ochranu přírody a absolutní nezastavitelnost lokality. Navrhl, že takovéto prohlášení by měly provést všechny obce, kterým je budoucí správa Brd navrhována.

Priority ministerstva

Dále se slova ujal Jan Vyleta, generální sekretář ministra obrany. Ve svém projevu přednesl priority ministerstva v souvislosti s rušením VÚB:

• Vznik chráněné krajinné oblasti Brdy.

• Návrat zpět k historickým hranicím katastrů obcí před vznikem VÚB.

Opuštění VÚB armádou se děje pro nevyužitelnost, a to z důvodů absence podmínek pro moderní výcvik vojsk a pro výraznou redukci finančních prostředků pro ministerstvo obrany ve státním rozpočtu.

Ministerstvo jedná

Následně se Vladimír Kazatel z MO snažil uvést na pravou míru řadu dezinformací, jež se v posledních měsících objevily na veřejnosti:

• MO nejednalo s dotčenými obcemi. Ve skutečnosti s obcemi proběhlo od 11. srpna 2011 celkem deset jednání v roce 2012 a čtyři jednání v roce 2013. Nemluvě o řadě dílčích jednání o jednotlivých problémech přímo s dotčenými obcemi. K problému rušení VÚB a s ním souvisejících opatření bylo ministerstvem požádáno o stanovisko 36 obcí. Jediný, kdo byl proti, bylo město Příbram, ač není úpravou poměrů v současném, VÚB nikterak dotčeno. Písemná stanoviska zaslalo ministerstvu 14 obcí, všechna byla projednána.

• Nechť si armáda, respektive ministerstvo obrany ponechá lesní hospodaření. MO ČR konstatuje, že lesní hospodaření nadále budou provádět Vojenské lesy a statky, s. p. (VLS). Protože jsou státním podnikem, jejich hospodaření řídí stát. MO ČR přímo nenáleží z jejich hospodaření žádný prospěch.

• Rušit VÚB je chyba, zrušit je lépe jiný VÚ. Armáda má ve VÚB řadu objektů pro výcvik, které spolu územně nesouvisí, jsou doslova „rozkouskované", nedá se tu provádět soustředěný výcvik. Na rozdíl od Boletic (ubytování 1500 vojáků) chybí ve VÚB ubytovací kapacity. Dělostřelecká brigáda v Jincích cvičí zhruba pouze 25 dní v roce. Ta zde ovšem zůstane na redukovaném území, současně s pěchotním výcvikem.

• Na VÚB se připravují developerské projekty: To není pravda! Budou zde pracovat VLS, kterým budou předána i cvičiště. Vše zůstává v majetku státu, kromě nadbytečného Kolvína, Zadních Bahen a Míšova.

• Proč schvaluje zrušení VÚB vláda v demisi a neponechá rozhodnutí až nové vládě vzniklé z voleb? Je zde silný tlak z řešení ostatních VÚ, které se optimalizují, problematika všech VÚ se řeší komplexně. MO ve VÚ povinně zakládá 6 nových obcí včetně jejich vybavení majetkem. Zákon je nastavený jako celek k 1. lednu 2015. Pokud by nebyl schválen do 30. června 2014, pak doslova „spadne pod stůl". S ním veškerá práce na něm odvedená třemi rezorty a řadou dalších organizací a obcí. Nikdo neví, jak takovouto případnou situaci řešit.

• Privatizace vodních zdrojů ve VÚB. Je to naprostý nesmysl. Vodní zdroje budou převedeny do majetku obcí. Převod se bude dít na zákl. par. 9, tj. k 1. lednu 2016 na základě seznamu projednaného s obcemi a vládou ČR.

Podtrženo, sečteno

V rámci následovné více než hodinové diskuse starostů s MO vyplynulo:

• Většina starostů ze středních Čech nemá námitky proti úpravám podmínek po zániku VÚB, ale je apriori proti zrušení VÚB jako takovému. Žádá jeho zachování v současné podobě do budoucna.

• Města a obce Plzeňského kraje nemají vůči projednávaným postupům zrušení VÚB námitek a současná stanoviska rezortů podporují.

Martin Lang