Podle původního harmonogramu mělo být vodní dílo Nové Heřminovy uvedeno do provozu v roce 2020. Protipovodňové hráze na ochranu Krnova měly být dokončeny v roce 2016. Tyto státní investice se zatím nepodařilo realizovat.

Proto se Krnov už nespoléhá jen na stát. Letos začíná hledat systematické řešení adaptace krajiny na klimatickou změnu. Jedná se o opatření, která fungují nezávisle na přehradě a navíc ochrání před suchem a povodněmi nejen Krnov.

Změny v lesích a na zemědělské půdě, stejně jako stovky drobných protipovodňových opatření, zvýší bezpečnost a zlepší hydrologickou situaci nejen v řece Opavě, ale v celé ploše povodí včetně řeky Opavice.

Zadržená voda

Zastupitelstvo města Krnov schválilo zahájení prací na monitoringu lesů, zemědělských ploch i zastavěných částí města. Cílem je připravit krajinný plán adaptace celého území na klimatickou změnu. Navazuje na dlouhodobou snahu městského úřadu Krnov řešit systematicky zdraví půdy a vody v celé oblasti.

Záměr projektu, který propojil iniciativu hned několika subjektů, spočívá v maximálním obnovení zádrže vody v lesích i na zemědělské půdě.

Dále je součástí projektu navržení protipovodňových opatření v celé ploše povodí s akcentem na omezení přívalových bleskových povodní. Součástí záměru je i omezení vodní a větrné eroze, lepší „chlazení“ oblasti a zvýšení biologické rozmanitosti podle unikátního konceptu Modelu Živá krajina.

Starosta města Krnova Tomáš Hradil k tomu dodává: “Chceme chránit vodu, uzdravit půdu, krajinu a předat ji dalším generacím, aniž bychom se museli stydět. Nezbývá nám, než lépe pečovat o každý hektar ve městě i kolem něj. Jdeme do toho propojením odborníků, místní samosprávy, veřejnosti a významného zaměstnavatele. Projekt podpořilo 21 z 25 přítomných zastupitelů. To svědčí o tom, jaký význam tématu v Krnově přikládáme.“

Inspirace z Rajecké doliny

Voda z krnovského prameniště je hlavní surovinou pro výrobu nealkoholických nápojů firmy Kofola. Řešení celého území iniciovala společnost Kofola ČeskoSlovensko, která se věnuje udržitelnosti a ochraně krajiny v místech, kde dlouhodobě působí.

„V Rajecké dolině se nám ukazuje, jak důležité je věnovat se krajině jako celku. Rozhodli jsme se proto i v Krnově iniciovat vytvoření komplexního pohledu na revitalizaci krajiny. Tím, že v Krnově využíváme zdroje podzemních vod i pro naši výrobu, je pro nás klíčové, aby jejich kvalita byla i v budoucnu zachována,“ vysvětluje Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola.

V ČR unikátní projekt

Abychom mohli ochránit vodu, je třeba začít u půdy. Její kvalita souvisí s celkovou pestrostí druhů a biodiverzitou zvířat i rostlin.

„Projekt tohoto ražení a rozsahu je v ČR zatím ojedinělý, i proto jsme se rozhodli ho kofinancovat. Doufáme, že jeho výstupy inspirují k podobným krokům i ostatní,“ doplnil Samaras.

Výsledkem iniciativy bude návrh stovky drobných, přírodě blízkých opatření v povodí Opavice, které by se měly realizovat na rozloze 23 kilometrů čtverečných.

Jedním z klíčových realizátorů se stal spolek Živá voda. “Jsme velice rádi, že již nejen města a obce, ale i krajské úřady a zastupitelstva začínají podporovat skutečná řešení adaptace na klimatickou změnu, která nelze jako dosud realizovat pouze jednotlivými, nijak nekoordinovanými aktivitami, ale uceleným plánováním celé krajiny, aby se zvýšila odolnost regionů na rychle postupující klimatickou změnu”, vysvětluje Jiří Malík, předseda spolku a autor zmíněného Modelu Živá krajina.

Lesy zadrží vodu jako nádrže

Na projektu pro město Krnov se podílí společnosti Aqua Terra Inova a Geotest. Jednatel společnosti Aqua Terra Inova Miroslav Kubín k připravované studii uvedl: “Česká republika je střechou Evropy. Tato střecha byla v minulosti na mnoha místech lidskou činností poškozena. Naše společnost si klade za cíl tuto střechu krok po kroku opravit systémem drobných opatření, které v celku pomůžou zadržet v našich lesích velké množství vody odpovídající svým objemem vodním nádržím. Velmi si vážíme toho, že můžeme spolupracovat na obnově krajiny právě v Krnově. Každá kapka se počítá.“

Jakmile budou první návrhy opatření v krajině pomocí digitálních nástrojů i terénního mapování navrženy, budou konzultovány s vlastníky pozemků, samosprávou i státní správou. Cílem je najít řešení, které bude vyhovovat všem, kteří o krajinu v současné době pečují. Odborníci očekávají, že lesních oblastech by mělo dojít ke zlepšení skladby lesa s podporou vodu zadržujících dřevin, zlepšení zádrže vody v celém lesním komplexu pomocí stovek opatření jak na tocích, tak mimo ně, zlepšení zádrže vody na pasekách po těžbě a omezení rychlého stoku vod z cestní sítě, což ochrání zemědělskou půdu i majetky vlastníků v obci.

Snížení vodní eroze

Na zemědělské půdě by mělo dojít ke snížení vodní eroze na pozemcích pomocí metodik České zemědělské univerzity Praha. Jedná se o meze, průlehy nebo travní pásy, nebo využití melioračních vod k zavlažování. Zároveň se počítá s částečnou obnovou potoční sítě. Proti větrné erozi budou navrženy větrolamy, což povede nejen ke zvýšení zádrže vody a uhlíku v krajině, zlepšení kvality půdy, ale i k chlazení krajiny větším stínem a zádrží vody i odparem.

Celý návrh bude hydrologicky testován srážkoodtokovým modelem (HEC-RAS) firmou Geotest a. s., která zároveň zajistí návrh opatření v zastavěných územích ke snížení efektu tepelného ostrova z budov a zpevněných ploch. Ke zvýšené zádrži vody přímo ve městě přispějí prvky „modrozelené infrastruktury“. Celkové náklady projektu, jehož realizace se odhaduje na dva roky, se vyšplhají na 1,5 milionu Kč. Kromě společnosti Kofola přispěl městu Krnov také Moravskoslezský kraj v rámci své podpory vodozádržných a adaptačních aktivit, a to částkou 400 tisíc korun.