Konkrétně půjde o nákup podílů v podnicích, které upisují akcie na pražské Burze cenných papírů v rámci trhu Start, a to až do výše třiceti procent emise. Nákup je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Ekonomický subjekt, který má zájem, aby část jeho emitovaných akcií koupila ČMZRB (a tedy nepřímo stát, neboť banka je stoprocentně v rukách státu), se může do programu přihlásit na webu její dceřiné společnosti - ČMZRB investiční - nebo na webu Burzy cenných papírů Praha. Žádosti bude možné podávat do 30. června 2023. 

ČMZRB investiční spravuje IPO Fond na základě smluvního svěření peněžních prostředků Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie je na program vyčleněno 330 milionů korun. „Věřím, že iniciativa přinese svěží vítr do obchodování s akciemi malých a středních podniků a českým podnikatelům otevře nové možnosti k získání kapitálu v současné nesnadné době,“ uvedl Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU.

Nákup akcií až do výše 30 procent

Žádosti posoudí představenstvo ČMZRB investiční. „Pokud podnik splní podmínky, může tento orgán rozhodnout o nákupu akcií až do výše třiceti procent z celkové emise, přičemž minimální výše investice může být tři miliony a maximální padesát milionů korun,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB. Předpokládaná doba investice jsou čtyři roky, pak může banka akcie podle okolností prodat.

Podporu ve formě kapitálového vstupu mohou získat emitenti splňující definici malého a středního podniku, kteří jsou zároveň akciovou společností a jejichž hlavní místo podnikání je na území ČR, ovšem mimo hlavního města Prahy. 

„Další potenciální zdroj investičního kapitálu vítáme. Investice státního subjektu totiž může přinést větší důvěryhodnost a motivovat tak další soukromé investory k nákupu akcií emitovaných malými a středními podniky,“ řekl o podpoře Petr Koblic, generální ředitel pražské Burzy cenných papíru.

IPO Fond je prvním programem, u něhož bude ČMZRB investiční nakupovat podíly v malých a středních společnostech napřímo. Lze říct, že veřejný úpis akcií představuje pro zájemce zajímavou šanci, jak získat kapitál na další rozvoj.