V pondělí 25. května 2020 nastoupí k výuce do karvinských základních škol opět stovky žáků prvního stupně. Již několik dní probíhá ve školách příprava žáků 9. tříd pro přijímací zkoušky na školy střední.

Ve městě byl zahájen také provoz většiny škol mateřských, další otevírají právě v pondělí. Jak jsou školy připraveny, jaká opatření magistrát města Karviné ve svých školách zavedl a jak město ve svých školních zařízeních reaguje na situaci na Dole Darkov, na to vše odpovídá náměstek primátora města Karviné Andrzej Bizoń.

Ví se předběžně, kolik dětí nastoupí v pondělí do školy a kolik jich zůstává doma?
„V pondělí 25. května 2020 by mělo nastoupit 1026 žáků prvního stupně, což je z celkového počtu 2252 žáků cca 46 %. Současně na školách již několik dní probíhají vzdělávací aktivity žáků 9. tříd v rámci jejich příprav na příjímací zkoušky na střední školy.“

Jak jsou na pondělí 25. května 2020 a příchod žáků prvního stupně školy připraveny?
„Školy jsou na výuku připraveny a řídí se standardními pravidly podle právních předpisů a také aktuálními opatřeními. Rodiče měli povinnost přihlásit své děti do 7. května 2020 v případě žáků 9. ročníků a do 18. května 2020 v případě žáků 1. stupně. Bylo nezbytné zajistit personální obsazení, ale také pořídit desinfekční prostředky a provést důkladný úklid. Některé školy provedly za pomocí speciálních přístrojů plošnou desinfekci prostor.“

Kolika karvinských základních škol z celkového počtu se toto vše týká?
„Všech dvanácti základních škol.“

Přináší současný koronavirový stav některá omezení?
„Ranní družina není poskytována. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě včetně plavání není možná. Výuka zdravotní tělesné výchovy je v aktuální mimořádné situaci zakázána. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.“

Jaká další opatření a omezení budou muset žáci dodržovat?
„Před vstupem do školy je nutné minimalizovat velké shromažďování osob, organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupin. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, to neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy nebo k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů dvou metrů vždy, když je to možné. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. Zásadním preventivním faktorem je časté větrání. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup dvou metrů nebo nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, například při skupinové práci, musí se roušky nosit i ve třídě. Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky, a to zmiňované dva metry nebo nejméně 1,5 metru. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.“

Jak bude vypadat používání roušek?
„Při cestě do školy a ze školy je nutné mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a dodržet odstup dvou metrů, samozřejmě to není nutné např. u doprovodu žáka a členů společné domácnosti. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup dvou metrů nebo nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, například při skupinové práci, musí se roušky nosit i ve třídě. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.“

Jaká pravidla platí pro žáky 9. tříd v rámci jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školy?
„Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné, o zařazení žáků rozhoduje ředitel školy. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.“

Mají ředitelé škol odezvu rodičů na aktuální situaci dolu Darkov společnosti OKD?
„V souvislosti s aktuální situací na dole Darkov byl proveden monitoring na školách. Dle provedeného průzkumu se v této chvíli jedná o minimální snížení obsazenosti v mateřských školách, u kterých už byl provoz zahájen. Po víkendu, v návaznosti na výsledky testování, může samozřejmě dojít jak ke snížení obsazenosti v mateřských a základních školách, tak k redukci počtu personálu zajišťujícího chod škol. V této chvíli nelze předvídat.“

Jak jsou v Karviné připraveny mateřské školy?
„Obdobně jako základní školy jsou zajištěny i školy mateřské. Mateřské školy zahajovaly provoz různě, většina již od 11. května, některé 18. května a dvě školky otevírají právě v pondělí 25. května 2020. Z celkového počtu 19 mateřských škol bude otevřeno 18 s tím, že školka Dvořákova je uzavřená z technických důvodů. Zde proběhne plánovaná oprava elektroinstalace.“