Bronzový poklad čítající 16 zlomků srpů, šídlo, plechový náramek a 15 kusů bronzoviny z mladší doby bronzové našli nedávno v lese u Vroutku na Podbořansku dva hledači s detektorem kovů. Vše příkladně předali archeologům, ti místo následně prozkoumali a poodhalili tak další střípek z naší historie.

V uplynulých několika letech počty odevzdaných archeologických nálezů objevených nadšenci s detektory narůstají. Pokud předměty předají odborníkům, jsou cenným poznatkem pro mapování pravěkého osídlení krajiny.

Například zmíněný soubor věcí o váze bezmála půl kilogramu nalezený u Vroutku představuje pro Podbořansko historický pramen mimořádné hodnoty. „Jedná se o první podobný nález z okolí Vroutku a teprve třetí pravěký depot, čili poklad s větším počtem předmětů na Podbořansku,“ sdělil Vojtěch Peksa z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.

Nedaleko od místa nálezu na Kružínském vrchu archeologové loni objevili dosud neznámé pravěké hradiště, jehož předběžná datace spadá taktéž do závěru doby bronzové. Tedy do období 1250 až 1000 před naším letopočtem. „Lze tedy předpokládat, že odborné zpracování nálezu přinese v této souvislosti ještě řadu dalších pozoruhodných poznatků,“ dodal Vojtěch Peksa.

Nalezený bronzový poklad z Vroutku má už ve svých sbírkách regionální muzeum v Žatci. To se ho ještě letos chystá vystavit.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout kromě vrouteckého depotu i další nálezy z Podbořanska a Žatecka získané pomocí detektorů kovů. „Žatecké muzeum získalo v poslední době řadu bronzových i železných předmětů zejména z Podbořanska. V mnoha případech z míst, odkud dosud nebyly známé žádné archeologické nálezy a často ve velmi si podobných nálezových situacích. Například poblíž velkých žulových balvanů, nedaleko výrazné skalky či poblíž nápadných skalních stěn či srázů. Tyto nálezy staví region Podbořanska do zcela nového světla. Vznikla tak hypotéza o existenci „sakrální“ krajiny v pravěku na Podbořansku,“ sdělil Petr Holodňák, archeolog Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci.

Možná šlo o rituál pocestných

Podbořansko bylo v pravěku osídleno jen řídce. Je možné, že zmíněné nálezy souvisejí s nějakým rituálním ukládáním předmětů do země. Třeba při cestách našich předků ze severního Plzeňska do Poohří.

Archeologové v souvislosti s nálezem u Vroutku postup nálezců oceňují. „Díky jejich přístupu jsme mohli podrobně zdokumentovat okolnosti nálezu. Ty jsou pro archeologii obzvláště cenné, neboť dovolují nálezy zasadit do krajinných a sídelních souvislostí a o to více zvyšují hodnotu samotných nálezů,“ vysvětlil Vojtěch Peksa.

Velký význam pro archeologii měl také nález dvou můžu s detektory kovů, kteří našli v roce 2012 na Lounsku takzvaný líšťanský poklad. Ležel v poli poblíž Líšťan. Šlo o soubor bronzových předmětů o váze 22 kilogramů z takzvané únětické kultury, tedy zhruba z doby před čtyřmi tisíci lety.

Poklad se svým rozsahem řadí mezi jeden z největších ze starší doby bronzové v severozápadních Čechách. Předali jej archeologům, v současné době je ve sbírkách Oblastního muzea v Lounech. To ho letos vůbec poprvé vystavilo.