Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona. „Většinou jde o škody způsobené vlkem, medvědem, bobrem, vydrou či právě kormoránem,“ přiblížila radní kraje Margit Balaštíková.

Za loňský rok bylo proplaceno celkem 649 990 korun, z toho za škody způsobené vydrou 265 322 korun, bobrem 184 523 korun, medvědem 170 345 korun a vlkem 29 800 korun.

V případě škod způsobených chráněnými živočichy, musí žadatel o náhradu škody podat žádost na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody společně se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností.

V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny. Pokud byla škoda způsobena na zvířatech, musí současně dodat i protokol o ohledání veterinářem.